ޖޯން މެކެއިންއަށް ސިކުނޑީގެ ކެންސަރާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފި
7 އަހަރު ކުރިން
ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ގެއްލުނު ދެމަފިރިއަކު ގަނޑުވެފައި ތިއްބައި ފެނިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ރައީސް އާއި ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދި ފްރާންސްގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ރަޝިޔާ އާއި އެމެރިކާ ރައީސުން ޖީ20 ސަމިޓްގައި ދެފަަހަރު ބައްދަލު ކުރެއްވި ކަން ހާމަވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
އާ ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލާ މަޖިލިސް ހޮވުން ކުރިއަށް ދާނެ: ވެނެޒުވޭލާ ސަރުކާރު
7 އަހަރު ކުރިން
އިރާނުގެ ރައީސް ރޫހާނީގެ ކޮއްކޯފުޅު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ވެނެޒުވޭލާގައި 24 ގަނޑިއިރަށް ދެމިގެންދާ މުޒާހަރާއަކަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގޮވާލައިިފި
7 އަހަރު ކުރިން
މިއީ އުތުުރު ކޮރެއާއާ އެކު މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭ ވަގުތެއް ނޫން: ޖަޕާން
7 އަހަރު ކުރިން
ތުރުކީގައި އިތުރު ތިން މަސްދުވަހަށް ކުއްލިހާލަތު ބޭއްވުމަށް ފާސްކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި މިނީ ސްކާޓެއްލައިގެން އަންހެން ކުއްޖަކު އުޅެނިކޮށް ފެންނަ ޥީޑިއޯއެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ޤަތަރުގެ މީޑިއާ ހެކް ކުރަން ޔޫއޭއީއިން އުޅެފައެއްނުވޭ:ޔޫއޭއީ
7 އަހަރު ކުރިން
އުތުރު ކޮރެއާއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ހުށަހަޅައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ވެނެޒުއޭލާގައި ވޯޓްލާން ގޮސް ހުރި ނަރުހަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޤަތަރުގެ މީޑިއާ ހެކް ކުރަން ޔޫއޭއީއިން އުޅުނު:ވޮޝިންގޓަން ޕޯސްޓް
7 އަހަރު ކުރިން
އަގްސާ މިސްކިތް އާދީއްތަ ދުވަހު އިޒްރޭލުން އަލުން ހުޅުވާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އިރާނުން "އަސްލެއް ނެތް" ދައުވާތައް ކޮށްފައިވާ އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ދޫކޮށްލުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޗައިނާގެ އިގްތިސާދު ލަފާކުރި މިންވަރަށް ވުރެ ކުރިއަރައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ނާކާމިޔާބު ކޮށްލި ބަޣާވާތަށް އެއް އަހަރުފުރުން ތުރުކީގައި ފާހަގަކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ސްޓޭޑިއަމެއްގެ ފާރު ވެއްޓި ސެނެގާލްގައި 8 މީހުން މަރުވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
އިންގްލެންޑާއި ވޭލްސްގައި ދޭ އެސިޑް ހަަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ދޭ އަދަބު ބޮޑު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިފި
7 އަހަރު ކުރިން