ކޮލަމްބިއާގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޗީފް ހައްޔަރުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ރިޝްވަތު ހިފިކަމުގެ ދައުވާއަކީ އަސާސެއް ނެތް "ހިޔާލީ ވާހަކަތަކެއް": ބްރެޒިލް ރައީސް
7 އަހަރު ކުރިން
އައިސިސްގެ ޖަލަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 57 މީހުން މަރުވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ޔަމަނުގައި ކޮލެރާ ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދަށަށް ހިނގައްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
އިސްރޭއިލުން ގައްޒާއަށް ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި
7 އަހަރު ކުރިން
ގަރަތާއި އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުން ބައްދަލުކުރައްވަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ސީރިޔާގައި އަނެއްކާ ވެސް ކެމިކަލް ހަމަލާއެއް ދޭން "ތައްޔާރުވަމުންދާ" ކަން އެނގިއްޖެ: އެމެރިކާ
7 އަހަރު ކުރިން
ތުރުކީ ސިފައިން ގަތަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފުރުސަތު ދިނުމަކީ "އަސްކަރީ ގޮތުން ކަންކަން ހަލަބޮލިކުރަން އުޅޭ އުޅުމެއް": ބަހްރައިން
7 އަހަރު ކުރިން
ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޓީމާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ހުށަހަޅައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ފަސް އަހަރަށް ފަހު އަލްޤައިދާއިން ޔޯހާން މިނިވަންކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
މޯދީ އެމެރިކާގައި: ޓެރަރިޒަމާއި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ވައިޓް ހައުސްގައި ރޯދަ ވީއްލުމެއް ޓްރަމްޕް ނުބޭއްވެވި
7 އަހަރު ކުރިން
ގަތަރުގެ މައްސަލައިގައި ދެ ފަރާތުންވެސް ވާހަކަތައް ފިނި ކުރަންޖެހޭ: އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު
7 އަހަރު ކުރިން
ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބިފައިވާ ލިޔު ޝިއަބޯ މެޑިކަލް ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ސްޕެއިންގެ ޖަންގަލީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑުގެ ސަބަބުން 1،500 މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުވާން ޖެހިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ޗައިނާގައި ހިނގި ބިންގަނޑުކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ހާދިސާގައި އަދިވެސް 90 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ނުފެނޭ
7 އަހަރު ކުރިން
ކޮލަމްބިއާގައި ބޯޓު ބަންޑުން ޖަހާލުމުގެ ހާދިސާއެއްގައި މަދުވެގެން ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ޤަތަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ޝަރުތަކީ އަމަލުކުރެވޭނެ ޝަރުތުތަކެއް ނޫން: އެމެރިކާ
7 އަހަރު ކުރިން
އީދަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ފިލިޕީންސްގެ މިންޑަނާއޯގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ކޮލަމްބިއާގައި ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުުކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓެއް ފެތިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން