ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 22:25
އިންޑިޔާއިން ހުސްއަންހެނުންނާއެކު ދަތުުރު ކުރި ފްލައިޓްގެ ފަސިންޖަރުންނާ ކްރޫ
އިންޑިޔާއިން ހުސްއަންހެނުންނާއެކު ދަތުުރު ކުރި ފްލައިޓްގެ ފަސިންޖަރުންނާ ކްރޫ
ވަޔަން
ހުސް އަންހެނުންގެ ފްލައިޓެއް ސައޫދީ އަށް
ހުސްއަންހެނުން ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ހައްޖު ފްލައިޓް އިންޑިޔާ އިން ޖިއްދާއަށް
 
މި ފްލައިޓް މުހިންމުވާ އަނެއް ސަބަބަކީ ފްލައިޓުން ދަތުރު ކުރި އެއްވެސް އަންހެން ހައްޖުވެރިއަކާއެކީ މަހްރަމެއް ދަތުރުކޮށްފައި ނުވާކަން

ޕައިލެޓުންނާއި ކްރޫ އަދި ފަސިންޖަރުންނަކީ ވެސް ހުސްއަންހެނުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިގެން އިންޑިޔާއިން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދަތުރު ކުރި ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ބުރާސްފަތިދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

މި ފްލައިޓުން ދަތުރު ކުރީ އިންޑިޔާއިން ހައްޖަށް ދިޔަ 145 އަންހެން ހައްޖާޖީންނެވެ. އެއާއިންޑިޔާ އެކްސްޕްރެސްގެ ބޯޓު ދެކުނު އިންޑިޔާގެ ކެރެލާ އިން ނައްޓާލާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެދުނު 6:45ގައެވެ. އަދި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާއަށް ޖައްސާފައިވަނީ އެތާގަޑިން 10:45 ގައެވެ. ބޯޓު ޖެއްސުމާއެކު އިންޑިޔާއިން ސައޫދީ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ކޮންސުލޭޓް ޖެނެރަލް ވަނީ ފްލައިޓުން ދަތުރު ކުރި ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއީ މުހިންމު ޚަބަރަކަށް ވަނީ ކީއްވެ؟

މިއީ ތާރީޚުގައި ވެސް ފަރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިޔާއިން ހުސް އަންހެނުންނާއެކު ހައްޖު ފްލައިޓެއް ސައޫދީ އަށް ދަތުރު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ބޯޓުގެ ދެ ޕައިލެޓުންނާ ފްލައިޓް އެޓެންޑަންޓުންނަކީ ވެސް އަންހެނުންނެވެ.

މި ފްލައިޓް މުހިންމުވާ އަނެއް ސަބަބަކީ ފްލައިޓުން ދަތުރު ކުރި އެއްވެސް އަންހެން ހައްޖުވެރިއަކާއެކީ މަހްރަމެއް ދަތުރުކޮށްފައި ނުވާކަމެވެ. އަދި ބޯޓުގެ އެތެރޭގައި ދަތުރުކުރި މީހުންގެ އިތުރުން ބިންމަތީގައި، ޑިސްޕެޗްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފަވަނީ ހުސްއަންހެނުންނެވެ. މިގޮތުން ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަން، ލޯޑިން، އެންޖިނިއަރިންގ، ގްރައުންޑް ސަރވިސް، ބޯޓު ސާފު ކުރުމާއި އެހެން ހުރިހާކަމެއްގައި ވެސް އުޅެފައިވަނީ ހުސް އަންހެނުން ކަމަށް ވެއެވެ.  

މިއީ ޚާއްސަ ޝަރަފެއްތަ ނޫނީ އަދި މިފަދަ ފްލައިޓްތައް ބާއްވާނެތަ؟

އިންޑިޔާގެ މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ހޯމަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް މިފަދަ 11 ފްލައިޓް ބޭއްވުމަށް ވަނީ އިންތިޒާމްކުރެވިފައެވެ. ހުސް އަންހެން ހައްޖާޖީންނަށް ޚާއްސަ މި އެގާރަ ފްލައިޓްގައި 1،595 އަންހެން ހައްޖުވެރިން ދަތުރު ކުރާނެއެވެ. މި އެންމެންނަކީ ވެސް މަހްރަމަކާނުލާ ދަތުރު ކުރާ މީހުންނެވެ.

މިއަހަރު އިންޑިޔާއިން މުޅި ޖުމްލަ 2،733 އަންހެން ހައްޖުވެރިން މަހުރަމުންނާ ނުލާ ދަތުރު ކުރާނެއެވެ.  

މިއީ އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްތަ؟

އިންޑިޔާގެ ޔޫނިއަން މިނިސްޓަރު ބާލާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ އިންޑިޔާގައި އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެޅުނު ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ. އަދި ގައުމުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ކުރިއެރުމަށް އެދި ހައްޖުވެރިން ދުއާކޮށް ދިނުމަށް މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޓޭޓް ހައްޖު ކޮމިޓީން ހައްޖުވެރިންނަށްޓަކައި އެފަދަ ފުރިހަމަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސާދީފައިވާތީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
12%
39%
12%
9%
0%
27%
ކޮމެންޓް