ރިޕޯޓް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 94 ނޫސްވެރިން މިއަހަރު މަރާލައިފި، އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވީ ޣައްޒާގައި: ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ
2 މަސް ކުރިން
ޕާޓީ އަތުލެއްވި ގޮތަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދުފުޅުތައް ވެސް އަމިއްލަ ކޮށްލައްވައިފި
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ޣައްޒާގެ ކުދިންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާ އިން އަރައިގަތުމަށް އެތައް އަހަރެއް ހޭދަވާނެ!
3 މަސް ކުރިން
ޔާމީނާއެކު ޕީއެންއެފްގެ ކުރިމަގަކީ ކޮބާ؟
3 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ނުކުޅެދޭ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ޢާއިލާއަކުން ވާ ޤުރުބާނީ: ފާޚާނާކޮށްލަންވެސް 1 ކިލޯމީޓަރަށް ހިނގަންޖެހޭ!
3 މަސް ކުރިން
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އދ.ގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ކުއެރޯޒް ގަތަރުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރީ ކީއްވެ؟
3 މަސް ކުރިން
މަންޑޭލާ "މެޖިކް" އަދިވެސްއެގޮތުގައި އެބައޮތްތަ؟
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މާބޮޑަށް ބަލީތަ؟
3 މަސް ކުރިން
ރައީސް ޖެއްސެވި ހިސާބު ދިމައެއް ނުވޭ، ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި ދެ ލައްކަ ރުފިޔާއިން 89،400 ރުފިޔާ މަދުވޭ!
3 މަސް ކުރިން
ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޚާން ޔޫނިސް ވަށާލައިފި
3 މަސް ކުރިން
ރައީސެވެ. މިނިވަންކަމުގެ ރަތް ރޮނގު ފަލަކޮށް ދެމި ނަމަވެސް، އިގްތިސާދީ ރަތް ރޮނގު މިއޮތީ ފަހަނައަޅައި ގޮސްފައެވެ!
3 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ޕްރެޝަރާއި ބޮލުގައި ރިހުމަށް ހޯދާނެ ހައްލެއް ޣައްޒާގައި ނެތް!
3 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
"އެކުވެރިން މަރުވެއްޖެ، ކުޅޭނެ އެއްޗެއް ނެތް...އޮތީ ހަމަ އެކަނި ހުސް ވެލިގަނޑެއް": އެންމެ 8 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ޝަކުވާ!
3 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނީ އިސްރާއީލުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި، ބަހުސަކަށް ޖާގައެއް ނެތް: އެމެރިކާ
3 މަސް ކުރިން
ހާހުން ހަތްދިހަ ހަތަކަށް، ދެން ވެއްޓުނީ ޔަޤީންކޮށްލުމަށް!
3 މަސް ކުރިން
އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަކީ "ނެގޯޝިއޭޓް" ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް މިއަދު ފެންނަނީ އެ މަންޒަރެއް ނޫން
3 މަސް ކުރިން
އިސްރާއީލާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަކަށް މަހުޖަނު، ސޮރޯސް ފަންޑުކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
3 މަސް ކުރިން
ދޮގު ދޮލަނގަށް ލައިގެން ނުކުތް މީހުން ފަހަތުން ރައްޔިތުން ދުވަން ފަށައިފި
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ލޯބިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މުއްސަނދި 10އެއް
3 މަސް ކުރިން