ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ
ފިލިޕީންސްގައި ހަވާސާ ވެފައިތިބި ކުޑަކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ގެނައުމަށް ޖަޕާނުގެ އެންޕީއޯއަކުން އެހީވަނީ
2 މަސް ކުރިން
ފަހު 10ގައި ދީނަށްޓަކައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކެމްޕެއިނުގައި ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ހައްދަވަނީ ރޯ ބުހުތާން ބޮޑު ދޮގު
2 މަސް ކުރިން
ވިދާޅުވަނީ ދޮގެއް ހަދާ އޮޅުވާ ނުލައްވާނެ ކަމަށް، އަމަލުފުޅު ހުރީ އެހެންބާ؟
2 މަސް ކުރިން
"މިއީ ދުނިޔޭގައި އިންސާނަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އުފާ" : ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޫރެއްގެ ކިޑްނީ ލެއްވި މީހާ
2 މަސް ކުރިން
ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫއު: ސަރުކާރުން އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އޮޅުވާލަންތަ؟
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ގަތުލުއާންމުގެ ނިވާފަތްގަނޑުގައި ޔަހޫދީ އާބާދު ފަތުރާ ފުޅާ ކުރުން މެކުހަށް!
2 މަސް ކުރިން
ދަށު ކޯޓުން މައްސަލައެއް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމާއިރަށް މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަކުރުން: އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާގެ ބޭނުމެއް ނެތް؟
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
އަލްވެޒް ޖަލުން ނެރެން ފައިސާ ދިނީ ކާކު؟ އަންހެނުންގެ ނިންމުމަކީ ކޮބާ؟
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
"ބޮން އަޅާ ބޯޓުގެ" އަޑަށް ބިރުގަތެއްކަމަކު މިއަދު އިންތިޒާރުކުރެވެނީ އެ އަޑަށް... ބޯޓުތައް ފަހާ ދުވަންވެސް ދުވޭ!
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
12 އަހަރަށް ފަހު ބަންގީގެ އަޑު... އައު ބާބެއް ފެށުމުގެ ރަމްޒަކަށް!
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
އިންސާނީ އެހީ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހުންނަށް ދިން ހަމަލާއާއެކު ޣައްޒާ އަނެއްކާވެސް މާޔޫސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް
2 މަސް ކުރިން
ވައްކަން، ފޭރުން، ރަހީނުކުރުން އިންތިހާ، މަގުތައް ބަލަހައްޓަން އިތުރު ފުލުހުން ނެރެންޖެހޭ
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ޖަލާލް: ޔަހޫދީންނަށް ނުސިހުނު ޣައްޒާގެ މަސްވެރިޔާ!
2 މަސް ކުރިން
އަނގަމަތީގައި ހުރި "މަލަންގަނޑުތައް" ނެއްޓީމަ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއްވެސް ދެއްކޭނެ
2 މަސް ކުރިން
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނާ ފްލެޓް ކޮމިޓީގައި ފަޒުލްގެ ކޮއްކޮ: "މިދިޔަ ސަރުކާރުން އަހަރެންނަށް އެހާވަރުކޮށްލީ އަހަރެން ކީއްކޮށްގެން؟"
2 މަސް ކުރިން
ފަސޭހަ ގޮނޑި މިވީ ބޮޑު ބޮލު ރިހުމަކަށް؟
2 މަސް ކުރިން
"މަގޫދޫ"ގެ ގަަދަ އަޑަށް ސަރުކާރުން ދެނީ ބީރު ކަންފަތެއް
2 މަސް ކުރިން
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުނުކޮށް ނިންމާނެ ކަމަށް ބުނި ރަސްމާލެ ހުއްޓުމުން ކުށްވެރިވީ ބަޖެޓް
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ދާޚިލީ ހަނގުރާމާގައި ބެދި 1 އަހަރު: ސޫދާންއަށް ތަފާތު ރަމަޟާން މަހެއް!
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ސުލްހަ އިޔާދަވިއެއް ކަމަކު، ވަޅުލި މައިންތަކަކީ ގެއްލުން ދެނިވި ހަނގުރާމައިގެ "ތަރިކައެއް"
2 މަސް ކުރިން