ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ
ހުވަފަތްވީ މާބަނޑު ޙާލުގަ... ކެކްޓަސް ކޮޅެއް ނޫނީ ކާނެ އެއްޗެއްނެތް: އިންސާނީ ޙައްޤޭ ގޮވި މީހުން މިއަދު ކޮބާ؟
2 މަސް ކުރިން
ބާރަށް ދުއްވާފައި އެހެން މީހަކު ދިޔުން އޯކޭއެއް ނޫން، ތިމާވީމަ އޯކޭ!
2 މަސް ކުރިން
މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ހާމަކުރުމުގައި، ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ފަހަތަށް!
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ޙަމަލާ މަޑުޖައްސާ އެއްބަސްވުމާ މެދު ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިން ދެކެނީ ކިހިނެއް؟
2 މަސް ކުރިން
މިވީ "އޮންލައިން ޝޮޕިން" އަށް: ފޮޓޯ އިން ފެނުނީ ފަސްޓް ކްލާސް އެއާ އެމްބިއުލާންސްއެއް، އަސްލު މަންޒަރު ތަފާތު
2 މަސް ކުރިން
"ދާމަގުން ރީތި މާތައް ފޮޅޭތީ ދުށީމޭ، އިސް ޖަހާލީމަ ބިން ވެސް ވިދާތީ ދުށީމޭ!"
2 މަސް ކުރިން
މަނިކުފާނެވެ! މަނިކުފާނަށް ބަޖެޓުގެ ޝަކުވާކުރެވޭކަށް ނެތެވެ!
2 މަސް ކުރިން
ވައިލްޑް ލައިފް ދުވަސް - ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ މައުލޫމާތު އެނގުން
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
"ދިރިއުޅުން، މުސީބާތަކަށް ވެއްޖެ... އަހަރެމެންގެ ވީޑީއޯ ނަގާ، މީސްތަކުންނަށް ދައްކައިދީ"
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
"ކާން ގަތް ފުށްކޮޅުގައިވެސް ހުރީ ޖަނަވާރު ހުއި..."
2 މަސް ކުރިން
ވޯޓު ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް، ވޯޓު ދިނީމަ ރައްޔިތުން ވެރިމީހާގެ އަރިހަށް
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ނަފްރަތުގެ ޖަރީމާތައް 2024 ވަނަ އަހަރު ވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި އިންޑިއާގައި ދަނީ ކުރިއަށް
2 މަސް ކުރިން
މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ސަވާދީއްތަ ދަތުރު ބޮޑު ސްކޭމަކަށް
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
އިޒްރޭލު ހިންގާ ޤަތުލުޢާންމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، އަހަރަކާ ގާތްވަމުންދާ ހަނގުރާމައެއް ބަރުދާސްކުރާ ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންނަށް!
2 މަސް ކުރިން
އަދުރޭއެވެ. ވެއްޓުނު ފަތުގެ މަތިން މިއަދު ހަނދުމަފުޅު ނެތް ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ޔާމީނުގެ ފިކުރަށެވެ. ވަކި "މުއިއްޒު ވީމައެއް" ނޫނެވެ!
2 މަސް ކުރިން
ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ވެސް ފަލަސްތީނުގެ ކުދިން ތައުލީމު އުނގެނުމުގައި އަވަދިނެތި
2 މަސް ކުރިން
ފެބްރުއަރީ 29 :މިޚާއްސަދުވަސް ފާހަގަކުރަން ކުރީ ކޮންކަމެއް ؟
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
"ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަން ނިންމީ މުޅި ދުނިޔެއިން، މަޑު އެ ކުރަނީ ކޮން ކަމަކަށްތަ؟": ޖަވާބަކީ ކޮބާ؟
2 މަސް ކުރިން
މި ސަރުކާރުގެ ނައިބު ވަޒީރުންނާހުރެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކަށްވެސް ހަމަ ނޭވާއެއްލެވޭކަށް ނެތް
2 މަސް ކުރިން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ބަހުގެ ހަަމަލާތަކެއް އަނެއްކާވެސް އިންޑިއާ އަށް؟ ވިދާޅުވީ އެހެން ބައެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ ވާހަކަ!
2 މަސް ކުރިން