ރިޕޯޓް

ކުޅިވަރު
ޕޮލެންޑް ނުކުންނާނީ ތާރީޚުގައި މުޅިން އައު ޞަފްހާއެއް ލިޔުމަށް
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ސެނެގާލްއަކީ އިނގިރޭސިން ވަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭ ޓީމެއް
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ތަށި ދިފާއުކުރަން ފްރާންސް ކުރިމަތިލަނީ ފުރަތަމަ ހަނގުރާމައާ
2 މަސް ކުރިން
އައިއެމްސީޓީސީ- ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޯލިޝަން
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް އޮތް އިމްތިހާނަކީވެސް، ބިރަކީވެސް މެސީ!
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
މުޅި އާޖެންޓީނާއާއި ސަޕޯޓަރުންގެ އުއްމީދު މެސީއާއެކު
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ވެންހާލް ނުކުންނާނީ އެމެރިކާގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިންނާވެސް ދެކޮޅަށް
2 މަސް ކުރިން
އަލީފްގެ "ތަސްވީރު" - ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަނީ އުންމީދު!
2 މަސް ކުރިން
މެލޭޝިޔާގައި އަދިވެސް ސަރުކާރެއް އެކުލަވާނުލެވެނީ ކީއްވެ؟
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ވައިޓް ހައުސްއިން ފެށިގެން މުޅި އެމެރިކާގެ އުއްމީދުތައް، ޓީމާއެކު
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރަން ޖެހިދާނެތަ؟
2 މަސް ކުރިން
ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް ކަވާނީގެ ރޯޅި ވީއޭއާރަށް!
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
އޭޝިއާގެ އުއްމީދުތައް ގުޅިފައިވަނީ ޖަޕާނާ
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ސްޕެއިންގެ އަމާޒަކީ އެއްވަނާގައި ދެވަނަ ބުރަށް ދިއުން
2 މަސް ކުރިން
ކުލި ޑޮލަރުން، އިންސާފުވެރި؟
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
މޮރޮކޯ ދެ ވަނަ ބުރުގެ އުއްމީދުގައި، ކެނެޑާ އިން ބޭނުންވަނީ ތާރީޚުން ޖާގަ
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ބެލްޖިއަމް ހުއްޓުވަން ކްރޮއޭޝިއާ އިން ނުކުންނާނީ މޮޅު "ފަންޑިތަ"އަކާ އެކު
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ބެލްޖިއަމްގައި އޮތީ އަރާރުންވުންތަކެއް
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ޕޮލެންޑު ނިކުންނާނީ ގަދަ 16އާ ބީރައްޓެހި ޓީމުގެ "ޓެގު" ނައްޓާލުމަށް
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗަށް ޓިއުނީޝިޔާ ނިކުންނާނީ އައު ހިތްވަރަކާއެކު
2 މަސް ކުރިން