ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ
ކާބޯތަކެއްޗާއި ފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިދުނިޔެ ދޫކުރި ދެ މަހުގެ ފައްތޫހުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކު؟
5 ގަޑިއިރު ކުރި
ދުނިޔެ
ދުނިޔެ
ޔަހޫދީ ޤަތުލުޢާންމުގައި ޣައްޒާގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ހަފުސްކޮށް، އެތައް ޢާއިލާއެއް ބަނޑަށްޖައްސައިފި!
7 ގަޑިއިރު ކުރި
ދުނިޔެ
އިޒްރޭލުން ހައްޔަރު ކުރި ފަލަސްޠީނުގެ އަންހެނަކަށް ދިން އަނިޔާތައް، އޭނާގެ ދުލުން...
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބީޖޭޕީ ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ މިސްކިތްތައް ތަޅާއިރު މޯދީ ޔޫއޭއީގައި ފައްޅި ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހަމަލާގައި ސަލާމަތްވީ ތުއްތު ހޫރު އެކަނި، މިއަދު ވެސް ގޮވަމުންދަނީ މަންމައަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޔުނީފޯމްގައި ސަރުކާރަށް ސަނާކިޔުން ރަނގަޅު، ދެކޮޅަށް ފާޅުކުރާ ހިޔާލާއެކު ސަސްޕެންޑް
1 ހަފްތާ ކުރިން
"11 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ސަލާމަތްވީ މަރުގެ އެތިފަހަރަކުން، 6 މަސް ދުވަހަށް ބެޑް ރެސްޓަށް"
1 ހަފްތާ ކުރިން
އޭރަކު ނުވި ސިއްރެއް، މިހާރު އެކަމަކު ސިއްރެއް!
1 ހަފްތާ ކުރިން
ހަމަލާތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ 6 އަހަރުގެ ހިންދު ޝަހީދުކޮށްލާފައިވަނީ އެހީއަށް ގޮވަމުންދަނިކޮށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
"ކޮތަރު ކޮއްޓެއްގައި" އުޅެން ޖެހިގެން ޝަކުވާކުރާއިރު، ބަޔަކު ކުކުޅު ކޮށީގައި ދިރުއުޅޭކަން އެނގޭތަ؟
1 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
އިންޑިޔާ ދަނޑުވެރިންގެ ހިނގާލުން އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޗެކް އެންޑް ބެލެންސްގެ ނިޒާމް ސަރުކާރަށް ބޮޑު ސިހުމަކަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
ހަނގުރާމައިގެ 300 ދުވަސް: ސޫދާންގެ އެތައް ހާސް ކުދިންނެއް މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސްގެ ޕާޓީއާ ދެކޮޅަށް، "ރައީސްގެ ކެންޑިޑޭޓް"!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އެއްވާ އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ
2 ހަފްތާ ކުރިން
މަސްވެރިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރު ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވަޑައިގެން ދެއްވި ޚަބަރަކީ މަހުގެ އަގު ކުޑަކުރާކަމުގެ ޚަބަރު!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
އަހަރެއް ކުރިން ތުރުކީ ހަފުސްވި ބިންހެލުމުން ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
ގަތުލުއާންމު ހުއްޓުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް އިސްރާއީލުން ކުރަނީ ފުރައްސާރަ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
"ޙާލު ސީރިއަސް މީހާއަށް ވުރެ، ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މީހާ ޚިޔާރުކުރުން ނޫންގޮތެއް ނެތް"
2 ހަފްތާ ކުރިން
"އިންޑިޔާ އައުޓް" ސަރުކާރުގެ ކަރަށް މެހޭ މަޅިއަކަށް ވަނީބާ؟
2 ހަފްތާ ކުރިން
އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ އިތުރު ބޮޅެއް - މި ފަހަރު ހައްޖުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ނަމުގައި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާއެކު، އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދަނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން