ރިޕޯޓް

ކުނީގެ ފީ ދައްކަން ދެކޮޅު އެކަމަކު ޚިދުމަތް ބަރާބަރަށް ދޭންޖެހޭ!
3 މަސް ކުރިން
"ފުލުހުންގެ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހެދުން"، އިސްލާހާމެދު ބޮޑެތި އޮޅުންތަކެއް
3 މަސް ކުރިން
ބިންހެލުމުގައި ތުރުކީއަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު މިހާރުވެސް 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި
3 މަސް ކުރިން
މަޑުއްވަރީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މައްސަލަ: "ހެކީގެ ތެރޭގައި އައިއީޑީއެއް އުފައްދަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ މައުލޫމާތާއި، އާލާތްތަކުގެ ފޮޓޯ"
3 މަސް ކުރިން
ސްޓިކާ ޖެހިޔަސް މަގުމަތި ތަރުތީބެއް ނުވި، ނުވެސް ވާނެ!
3 މަސް ކުރިން
އީރާނުގައި އަންހެން ދަރިވަރުން "ވިހަކުރުން": ދަރިވަރުން ބުނަނީ ދުވީ ވަހެއް ކަމަށް، އަސްލަކީ ކޮބާ؟
3 މަސް ކުރިން
ހަކުރު ބަލީގެ ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ފަރުވާއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް!
3 މަސް ކުރިން
ޓޭޒަރ ބޭނުންކުރަން ފެށުން - ހާލަތު ނިޔާކުރާގޮތުން ފައިގެ ކޮންމެ ތަނަކަށްވެސް އަމާޒުކުރެވިދާނެ
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
އަނެއްކާ ވެސް ރޮނާލްޑޯގެ ދީލަތި އެހީއެއް، މިފަހަރު ތުރުކީ އާއި ސީރިއާ އަށް
3 މަސް ކުރިން
ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމުގެ ވަގުތު: އާގަލާ ބޯޓު ކައްޕިގެ ދުލުން!
3 މަސް ކުރިން
ރަމަލާން މަހު ހަރަމްފުޅުގައި 12 ހާސް މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ
3 މަސް ކުރިން
އަގުބޮޑުކުރުމުން ވެސް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހުނު، އަދިވެސް ކިޔަނީ އިތުރަށް ލާރި ދޭން!
3 މަސް ކުރިން
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ: ޕޫޓިންގެ އަމާޒުފުޅަކީ ކޮބާ؟ ހަނގުރާމަ ނިމޭނީ ކޮން އިރަކުން؟ ކިހިނެއް؟
3 މަސް ކުރިން
ދެކުނުގެ އިގްތިސާދުގެ މައި ދޮރާށި: ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
3 މަސް ކުރިން
ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމުގެ ތަހުގީގު ދިޔަ ހިސާބެއް އެނގޭތަ؟
3 މަސް ކުރިން
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ މުވައްޒަފުން އުފަލުން ފޮޅިފައި: މިއީ ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން!
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ލިވަޕޫލް – ޔުނައިޓެޑުން މެޗު މުހިންމުވަނީ ކީއްވެ؟
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ބިންހެލުމަަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯއާ ބައްދަލުވުމުގެ ހުވަފެން ފުރިހަމަ ކުރި ސީރިއާގެ ކުއްޖާ!
3 މަސް ކުރިން
ޕާސްތާ މިކެއްކެނީ ރަނގަޅަށްތަ؟ ރަގަޅު ވަގުތު ލޮނު ލުން ވަރަށް މުހިންމު
3 މަސް ކުރިން
ހަގީގަތް ހާމަކުރަން ފުރަސަތެއް ނުދިން، ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެއްވުމުން ވިދާޅުވީ ބަޔާން ދިރާސާ ކުރަނީއޭ!
3 މަސް ކުރިން