ރިޕޯޓް

ކުޅިވަރު
ކްރޮއޭޝިއާ ޓީމުގައި އޮތީ ފިޓްނަސްގެ މައްސަލަ
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ކްރޮއޭޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، މޮރޮކޯ ޓީމުގައި އޮތީ ކުރިން ނެތް އެއްބައިވަންތަކަން
2 މަސް ކުރިން
30 އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ގަނޑުކުރި އެމްބްރިޔޯއިން އުފަންވި ދެބޭންނަށް އަދި މަހެއް ނުފުރޭ
2 މަސް ކުރިން
އަންގާރަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކުރީ އާޒިމާ އެދިގެން
2 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
2024ގެ ރިޔާސީ ރޭސް: ބައިޑެންއާ ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ޑިމޮކްރެޓުން
2 މަސް ކުރިން
ފިނޭ ހުސައިން ބުނަނީ މިހާރު މި ލިބޭ ޚިދުމަތަށްވުރެ ވަކި ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ދުނިޔޭގައި ހުއްޓާ ދެން ނުލިބޭނެ ކަމަށް
2 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން މުބާރާތް ފަށައި، ޤަތަރުން ބަދަލުކޮށްލީ މުޅި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތާރީޚު
2 މަސް ކުރިން
އެއާޕޯޓާއި، ދޫނި ފެއްސުން - އާދައިގެ ވާހަކައެއް ނޫން
2 މަސް ކުރިން
ޗަބީ އަށް ޗަބީ ކިޔުނީ ކީއްވެކަން އެނގޭތަ؟
3 މަސް ކުރިން
ސަންފާގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު، ހާސްކޮށްލި ނަމަވެސް ވަރަށް ހާއްސަ
3 މަސް ކުރިން
ތަފާތު ދައްކުވައިދިން ހަތަރު އަހަރު
3 މަސް ކުރިން
އާސިރާއި ނުޒުހަތަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އުއްމީދެއް ލިބުނީ ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނާއެކު
3 މަސް ކުރިން
ސްކޭމް ކޯލް: އެވްރެޖުކޮށް ބިދޭސީއެއްގެ ނަމުގައި 5000 ސިމްކާޑު
3 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
އާބާދީ 8 ބިލިއަނަށް: ޚިޔާލަކީ ކޮބާ؟
3 މަސް ކުރިން
ގަތަރު ބިނާކުރުން، ބަޔަކު މަރުވެގެން ކުރި ޖިހާދެއް؟
3 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ހަނަފަސްކަމޭ ބުނުމުން ސިފަކުރެވެނީ ހިކިފައި އޮތް ބިމެއްނަމަ، ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން މަޖުބޫރު!
3 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ 8 ބިލިއަނަށް
3 މަސް ކުރިން
އީރަމް: އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ލޯބިކުރާ ހުނަރުވެރި ކުއްޖެއް، މިހާރު ލިޔެލާ ޖެހުމާ ދިމާލަށް!
3 މަސް ކުރިން
މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާވެސް "ޚުދުމުޚުތާރު ރިޔާސަތެއްގެ އަޑު ގަދަވަނީ"
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ޤަތަރުން ތައްޔާރުކުރި ހަތް ފޫޓު އުސް 17 ފޫޓު ދިގު ބޫޓު، އުންމީދަކީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަކަށްވުން
3 މަސް ކުރިން