ރިޕޯޓް

އެއްކޮޅުން ސަރުކާރުން އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގެ މެޑަލް ޖެހުމުގަ، އަނެއްކޮޅުން ސަރުކާރުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އެކަމާއި ދެކޮޅު ހެއްދެވުމުގަ!
2 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާ މީހުންގެ ޓީމަކީ މެކްސިކޯ، ޒުވާން ޖީލުގެ ކުޅިވަރަކީ ފުޓްބޯޅަ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮޕާ އެމެރިކާ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރު
2 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮޕާ އެމެރިކާ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްގައި ބާއްވަނީ ކީއްވެ؟
2 ހަފްތާ ކުރިން
ތަރައްޤީ އަށް ކުރެވުނު ހޭދަ ބިލިއަނުން ދަށަށް، މުސާރައިގެ ޚަރަދު މިލިއަނުން މައްޗަށް!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހެންރީ ޑެލައުނޭ ހިޔާލުގައި ކުލަޖެހި، ބަލާމީހުންގެ އަދަދު 5 ބިލިއަނަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޔޫރޯއިން ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ލިބެނީ ކިހާވަރެއް؟
3 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީގެ ނިމިދިޔަ އިންތިޚާބުން ލިބުނީ ކޮން ފިލާވަޅެއް ތޯއެވެ؟
3 ހަފްތާ ކުރިން
ހައްޖު ވެރިންނަށް ދިވެހި ރަހަތައް ލެއްވުން: އަލަށް ކުރާކަމެއްތަ؟
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޑޮކްޓަރަށް ނޭނގި އަގުބޮޑު ބާރުގަދަ ބޭސްތަކެއް ހުރީ އިތުރުކޮށްފައި، ބޭސް ނަގަން ދިޔައިރު އާސަންދައިން އިނީ ބިލް ހަދާފައި!
3 ހަފްތާ ކުރިން
އަދިވެސް އިންޑިއާ އަށް ފާޑުކިޔާ ނޫނެކޭ ބުނަންވީތޯ؟
3 ހަފްތާ ކުރިން
ތިން މަސް ތެރޭގައި ގޯތި ހަވާލުކުރާ ބިލް މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލުމުން ޕީއެންސީ މެމްބަރުން ހޫނުފެނަށް!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގަނޑުވަރަކަށް ބަދަލުވަނީ؟
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުކުރީ "ސީދާ ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ވިދާޅުވެގެން"
3 ހަފްތާ ކުރިން
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރުން – ނުވެގެން މިއުޅެނީ ކޮން ކަމެއްތޯއެވެ!
3 ހަފްތާ ކުރިން
"ސޭޓު އެއްޗެއް ކަނޑާލެވޭކަށް ނެތްތަ؟"، "ރައީސް އެއްޗެއް ކަނޑުއްވާލެވެން ނެތްތޯ؟"
3 ހަފްތާ ކުރިން
އިސްރާއިލް ޕާސްޕޯޓް މަނާ ނުކުރުން، ސަރުކާރުން ބަހަނާއަކަށް ދައްކަނީ ޤާނޫނު!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޭނުންވީ އިންޑިއާ ނޫން ގޮތެއް، ބޮޑުތާ ޖެހުމުން އިންޑިއާ ކައިރިއަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކުޑައިރު ކުޅުނީ "އަލީ ބުނީ"، ބޮޑުވީމަ ކުޅެން މި ޖެހެނީ "ރައީސް ވިދާޅުވީ!"
3 ހަފްތާ ކުރިން
ނާސިސިސްޓެއްގެ ޝިކާރައަކަަށްވާ މީހުންގެ ހައްގުގައި ދުވަހެއް ފާހަގަކުރާކަން އެނގޭތަ؟
3 ހަފްތާ ކުރިން