ވޯލްޑްކަޕާއެކު ޗައިނާގެ ފުޓުބޯޅަ ސިނާއަތަށް ބޮޑު ޢީދު
2 މަސް ކުރިން
ޤަތަރު ސްޓޭޑިއަމްތަކުގެ ސެންސަރީ ރޫމްތައް: ޝާމިލު ފުޓުބޯޅައިގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް
2 މަސް ކުރިން
"މޭޑް އިން ސިއަލްކޮޓް": ޤައުމީ ޓީމު ކޮލިފައި ނުވިއަސް ޕާކިސްތާނުގެ ފަންނުވެރިކަން ވޯލްޑްކަޕަށް
2 މަސް ކުރިން
މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުން ކެޓިއަސް، ބްރެޒިލް އަދިވެސް ފައިވިއްދައިގެން އޮތީ ފުޓުބޯޅައިގެ އައު ރެކޯޑަކަށް
2 މަސް ކުރިން
ސޫދާން ހަމަނުޖެހުމުން ނުކުމެ، ތިމާވެއްޓަށް ހޭލުންތެރިވުމުގެ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
2 މަސް ކުރިން
މިއީ ޗިކާގޯގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ މުސަޅު ހޮޓެލް
2 މަސް ކުރިން
ޗިކާގޯ ފަރ ފެސްޓިވަލަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން
2 މަސް ކުރިން
އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުން ފެށިގެން ބޫޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހެއް
2 މަސް ކުރިން
ރެސްޓޯރަންޓުން ކައިގެން މޮޅު ސްކޫލަށް ދަރިން ފޮނުވައިގެން ބަޔަކު އުޅަނަސް، ހަމާދީއަކަށް އެގޮތެއް ނެތެވެ!
2 މަސް ކުރިން
މެކްސިކޯގެ ޒުލަށް ދާ މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓެނީ ކަޅުކުލައިގެ ޖެގުއަރއަކަށް
2 މަސް ކުރިން
ފުޓުބޯޅައިގެ ބޮޑު ޢީދު އައި އިރު، ބޯޅަ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައި ޤަރުނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް
2 މަސް ކުރިން
ޕާކިސްތާނުގެ "މިނީ ބްރެޒީލް" ގެ ޢުއްމީދު، ޙަޤީޤަތަކަށް ވެދާނެބާ؟
2 މަސް ކުރިން
ޤަޠަރަށް ޒިޔާރަތް ކުރަމުންދާ ފުޓުބޯޅަ ފޭނުންގެ މެދުގައިވެސް ވޯލްޑްކަޕެއް!
2 މަސް ކުރިން
އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި މެޗުތައް ބެލުމުގައި ސޫދާންގެ އަންހެން ސަޕޯޓަރުން ވަރެއް ހަމަ ނެތް!
2 މަސް ކުރިން
ޤަތަރުން މިވަގުތު އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ކޮޓަރިއެއް ލިބެން ހުރީ ކޮންތާކުންކަން އެނގޭތަ؟
2 މަސް ކުރިން
ދަރިންގެ ޚަރަދަށް މަހަކު ދެލައްކަ ޑޮލަރު
2 މަސް ކުރިން
އިނދަޖެހުނު އިޤްތިޞާދާއެކު ލުބްނާންގައި ވޯލްޑްކަޕްގެ ފޯރިއަށްވީ ކިހިނެއް؟
2 މަސް ކުރިން
ވޯލްޑްކަޕަށްޓަކާ 7000 އެތައް ކިލޯމީޓަރެއް ދެފުރޮޅު މަތީ!
2 މަސް ކުރިން
ވޯލްޑްކަޕް 2022: ޤަތަރުގައި ފުރަތަމަ ހުކުރު ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމު
2 މަސް ކުރިން
މަސްޖިދު އަލް ނަބަވީގައި މީހަކު ވިހައިފި
2 މަސް ކުރިން