ލިއުއާއި ހަކުރާއި ދެމެދު އޮތީ ޒަމާންވީ ފޮނިފޮނި ގުޅުމެއް ކަމާ މެދު ދެބަސްވެވޭކަށް ނެތްތާ!
5 މަސް ކުރިން
ހެޔޮ އަގެއްގައި ސާފު ބޯފެން ބޭނުމީވިއްޔާ، ފެން ޕްލާންޓް ބަހައްޓަންވީ ކަނޑުގައި!
5 މަސް ކުރިން
އެމެރިކާގެ ދަނޑުވެރިއަކު 1200 ކިލޯއަށްވުރެ ބަރު ބަރަބޮލެއް ހައްދައިފި
5 މަސް ކުރިން
މިއީ އަދި ތި ހީކުރާ ކަހަލަ ފަރުދާއެއް ނޫން!
5 މަސް ކުރިން
ޤަރުނެއް ކުރިން އޮޅިގެން މަމިފައި ކުރެވުނު ވަގުކަލޭގެގެ ޤަބުރު ވަޅުލައިފި
5 މަސް ކުރިން
"ޑައިނަމައިޓް އެކްސިޑެންޓުގައި 2 އަތް ބުރިވެ، މުޖުތަމައުން ބާކީވި... މިއަދު ހާލަތު ބަދަލުވެއްޖެ"
5 މަސް ކުރިން
ބާލިދީގައި ބެރު ޖަހަން ފެށި ހުސާމް، ރަބަރު ބޭންޑަކުން ދެނީ ފުން މެސެޖެއް!
5 މަސް ކުރިން
ތާރީޚީ ފަޚްރާއި ޝަރަފަށް ޒުވާނުންގެ ޝަޢުޤު ގެއްލި، ފަންނުވެރިކަން ނެތި ދިއުމުގެ ބިރެއްގައި!
5 މަސް ކުރިން
ސްޓްރޯކް ޕޭޝަންޓުންނަށް ފިޒިއޯތެރަޕިސްޓުންގެ ބަދަލުގައި ހެޑްސެޓެއް؟
5 މަސް ކުރިން
އަތްލެވެން ނެތް ތަރިކައިގެ ލިސްޓުން ހަރީސާ: ޝަހީދާ ބުނަނީ އެއީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ކަމަށް!
5 މަސް ކުރިން
ވަޒީފާ ނެތް ޒުވާނުންނަށް ސަލްވާ ޚާއްޞަ ވަނީ ކީއްވެ؟
5 މަސް ކުރިން
ރޯވި މާލަމުގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި މަރުވެފައި އިން މަރްޔަމް ފެނުނީ، އޭނާގެ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ނަބީލަށް!
5 މަސް ކުރިން
އަފްޣާން އަންހެނުންނަށް މިނިވަން ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މަހްރާ ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތަށް ސެލިއުޓް!
5 މަސް ކުރިން
މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ތުއްތު ކުދިންނަށް ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމަށް ވަޒީފާވެސް ދޫކޮށްލި ހައިތަމްއަކީ ނަމޫނާއެއް!
5 މަސް ކުރިން
ހުވަފެނީ މަންޒިލަށް ދެވޭނީ ދަތުރަށް ފަށައިގެންނެވެ. ބާ ބައިސްކަލުގަނޑެއްގައި ނަމަވެސް ދަތުރަށް ފަށާށެވެ!
5 މަސް ކުރިން
ޕްލާސްޓިކް މާއްދާތަކުން އުފެއްދި ވެނީލާ އައިސްކްރީމް: ކާލަން ކެރޭނެތަ؟
5 މަސް ކުރިން
ސްކްރީންތަކާ ދަރިން ދުރުކުރަން އިރުޝާދު ދޭ އިރު، ދެން ކުރާނެ އިތުރު އެހެން ކަމެއް ބުނެދެވުނު ބާ؟
5 މަސް ކުރިން
ޔަތީމުޚާނާއަށް ވަދެގެން ދިޔައިރު އަމިއްލަ ނަންވެސް ނޭނގޭ… މިއަދު ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރެއް!
5 މަސް ކުރިން
ސޮފީއާ ލޮރޭން ވެއްޓިގެން އިމަރޖެންސީ ސަރޖަރީއެއް ހަދަން ޖެހިއްޖެ
5 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރަކީ އަންހެން ކުދިންނަށް އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނަމުން ދާ ބަޔަކަށް ގޮންޖެހުމުގައި ލަމާ ދެމި ހުރީ ސާބިތުކަމާއެކު!
5 މަސް ކުރިން