ޗައިނާގައި ތިބި ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ 70 އެތައް ޕަސެންޓެއް ހިއްސާ ކުރަނީ ބަރތު ޑިފެކްޓްސް!
5 މަސް ކުރިން
ޣައްޒާގައި އަންހެނުންގެ ފަރާތުން އަންހެނުންނަށް ތަފާތު ރެސްޓޯރަންޓެއް!
5 މަސް ކުރިން
ރާނީ އަވަހާރަވިފަހުންވެސް ރާނީގެ ފަރާތްޕުޅުން ޓެލެގްރާމެއް
5 މަސް ކުރިން
ޗައިނާގައި ހުރި އެންމެ "ލޯބި" ޓީޗަރަށް ދަރިވަރުން ކިޔަނީ ބައްޕަ، ސަބަބެއް ނެތިއެއްވެސް ނޫން!
5 މަސް ކުރިން
އިތުރު މީހެއްގެ އެހީއާ ނުލާ، ގޭގައި ހުރެގެން އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ފާރަވެރިވުމަށް "ޑޮޓްޕްލޮޓް"
5 މަސް ކުރިން
ޗައިނާގެ ސައެންސްވެރިން، ހަނދުގެ ސަތަހައިން މުޅިން އާ މިނަރަލްއެއް ހޯދައިފި
5 މަސް ކުރިން
ފޯނެއް އޮތީވިއްޔާ ވަޒީފާވެސް ތިއޮތީ ލިބިފައެވެ!
5 މަސް ކުރިން
އޯޓިސްޓިކް ކުދިންގެ މެދުގައިވެސް މަޤުބޫލު ކާޓޫނަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޯޓިސްޓިކް ކެރެކްޓަރެއް!
5 މަސް ކުރިން
އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް އުފެއްދުމުގެ ފަހަތުގައި ލޯފަން ފައުޖެއް
5 މަސް ކުރިން
މި އޮތީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އާމްދަނީ ހޯދަން މާ ފަސޭހަ ގޮތެއް!
5 މަސް ކުރިން
މިޞްރުގެ ފުރަތަމަ އަންހެން މެޓްރޯ ޑްރައިވަރުންގެ ފޮނި އުއްމީދާއި އެއްވަރަށް އަޒުމުވެސް ވަރުގަދަ!
5 މަސް ކުރިން
ސޫރިޔާގެ މިނީބަސް ޑްރައިވަރުންނަށް އާމްދަނީއެއް ލިބެން ނެތްއިރު ޓެކްސީއަށް އަރާނެ ފަސެންޖަރަކުވެސް ނެތް!
5 މަސް ކުރިން
މިސްރުގެ ހިތްގައިމު ހުވަނދުމަލުގެ ވިޔަފާރި ނުތަނަވަސްކަމެއްގައި!
5 މަސް ކުރިން
ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ ޣައިރު ޤާނޫނީ އާބާދު ފަލްސަފާއާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުގެ ފަންނުވެރި އިހުތިޖާޖު
5 މަސް ކުރިން
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ހިނިތުންވާން އެނގޭކަން އަންގައިދިނުމުގެ އެންމެ ކުރީގައި ޒަހްރު!
5 މަސް ކުރިން
މޫދުގައި ފަތާހަދާއިރު، މިޔަރު އުޅެނީ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ގާތުގައި ކަން އެނގޭތަ؟
5 މަސް ކުރިން
ލިބޭ މިންވަރުން ފުއްދާލުމުގައި ރެފިއުޖީން ދައްކަނީ ރީތި މިސާލެކެވެ!
5 މަސް ކުރިން
ޓިއުނީޝިއާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ ޖަނަވާރުތަކަށް ހިމާޔަތްދިނީ އަމިއްލަ ގޭގައި
5 މަސް ކުރިން
ގަދަ ވިއްސާރާގައި ބޮޑުވި ފެންގަނޑާއެކު އިންޑިއާ ދަނޑުވެރިންގެ ޖަޒުބާތުތައް ބަންޑުންކޮށްލައިފި
5 މަސް ކުރިން
ސަތޭކަ އެތައް މިލިއަން އަހަރެއް ކުރިން ޑައިނަސޯ ހިނގިކަމަށް ބުނާ މަގެއް ފެނިއްޖެ
5 މަސް ކުރިން