ނީލަ ކޯރާ ގުޅިގައިވާ ބައެއް ވާހަކަތައް، ބައެއް ޖަރނަލިސްޓުންގެ ނަޒަރުން
7 މަސް ކުރިން
ހަނގުރާމަ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ކުނީގެ މައްސަލަވެސް ހައްލުވާން ނެތީ ހެއްޔެވެ؟
7 މަސް ކުރިން
އަތްމަތި ދަތިވެ، އަޟްޙާ ޢީދުގެ ފުރިހަމަ އުފަލުން ޕާކިސްތާން މަޙްރޫމު ވަނީ
7 މަސް ކުރިން
ދަރިން ގޮވައިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބަފައިންނަށްވެސް ސެލިއުޓް ހައްގު!
7 މަސް ކުރިން
ދަތި ހާލުގައިވެސް އަޒުމެއް އޮތިއްޔާ އުއްމީދު ހާސިލު ވެދާނެއެވެ!
7 މަސް ކުރިން
ޒަވާޖީ ޙަޔާތަށް ތެދުވަން ޖެހުނީ ދިރިއުޅުނު ގޭގެ ގާކުނޑިތަކުގެ ތެރެއިން، އެހެނަސް އުއްމީދު ފަނޑެއް ނުވޭ!
7 މަސް ކުރިން
އިރާޤްގެ ރައްޔިތަކު ހިނގާފަ ހައްޖަށް ހިނގައްޖެ
7 މަސް ކުރިން
ހަތަރެސްފައިގައި ވާގިނެތަސް މައިވަންތަ ލޯބިން ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް އުނި ނުވެއެވެ!
7 މަސް ކުރިން
ސަސުއޯލޯގެ މިޑްފީލްޑަރ ފްރަޓޭސީގެ ފޯނު ހެކްކޮށް، ފޮޓޯއެއް ލީކުކޮށްލައިފި
7 މަސް ކުރިން
60 އަހަރުވީ ފިލްމީ ހަޔާތުން ޖެކީ ޗޭންގެ ސިއްރެއް!
7 މަސް ކުރިން
ސްކްރީނުން ބޭރުގައިވެސް "އަކުއާމޭން" ހުރީ ކަނޑުތަކުގެ ދިފާއަށް ތެދުވެ!
7 މަސް ކުރިން
"ފެހި ކޮންކްރީޓް" ހަކަތައިގެ ހޭދައަށް ލުޔެއް ލިބިދާނެބާ؟
7 މަސް ކުރިން
ފާހިޝް އަމަލުތަކުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅާދިޔަ ޕޮމްޕޭއިން ޝައުގުކުރަނިވި ކަންޒުކަހަނބެއް ފެނިއްޖެ
7 މަސް ކުރިން
ފެން ލޮނުވެ، ބަސަރާގައި ކަދުރު ހީނަރުވެއްޖެ
7 މަސް ކުރިން
ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާއެކު މިޞްރުން އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ މެކުހަށް ޖަހައިފި
8 މަސް ކުރިން
ޑްވޯފިޒަމްއާއެކު ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށްވިއަސް، މިއަދު އެއީ ރަންޏެއް!
8 މަސް ކުރިން
ހޮންގކޮންގގެ މަޝްހޫރު ބިނާއެއްކަމަށްވާ ޖަމްބޯ ރެސްޓޯރަންޓް ކަނޑުއަޑިއަށް ފެތިއްޖެ
8 މަސް ކުރިން
3 ކާރިސާއެއް ވަށާލި ހަތަރު އަނގޮޅީގައި ބެދުނު ބަޝީރު: ކޮންމެ ފަދަ މީހަކަށް އެ ހާލު ޖެހިދާނެ!
8 މަސް ކުރިން
އަޞްލެއް ނަޞްލެއް ބަޔާންކޮށްދެވެން ނެތް ޤަތެރްޖީ ހެޔޮވަރުކޮށްލީ ސޫރިޔާގެ ރަހަތަށް ޣައްޒާއަށް!
8 މަސް ކުރިން
ކުނި ވަކިކޮށްގެން އުފާ ހޯދުމުގައި ބޭ ވަރެއް ހަމަ ނެތް
8 މަސް ކުރިން