ޓީމުތަކުގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއަށް ވޮލީ ޓީމުގެ އެންމެ ކުޅުންތެރިއެއް
6 އަހަރު ކުރިން
އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ހަތް މިލިއަނަށް
6 އަހަރު ކުރިން
އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ކޯޗެއް ހޯދަން އިއުލާންކުރުން އަންނަ މަހު
6 އަހަރު ކުރިން
ޑެހެއާގެ ރިޕްލޭސްމަންޓަށް ޔުނައިޓުން ތައްޔާރުވަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ނޭމާގެ ސޮއި ހޯދުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން: މޮރީނިއޯ
6 އަހަރު ކުރިން
ޕާކިސްތާނުގެ އެންމެ ބާރު އުކުންތެރިޔާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް
6 އަހަރު ކުރިން
ބަދަލު ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ މޮޅު ކުޅުމެއް: ބަރަކާތު
6 އަހަރު ކުރިން
ލައިންސްމަނާ ބޭއަދަބީ ބަހުން މުހާތަބު ކުރުމުން މެސީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އަހަރެން، އެފްއޭއެމާއި ކުޅުންތެރިންނެއް ނޫން: ސްޓެވާޓް
6 އަހަރު ކުރިން
ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ކިރިގިސްތާނަށް
6 އަހަރު ކުރިން
ހަޒާޑް ގަތުމަށް މެޑްރިޑުން 100 މިލިއަން ޕައުންޑް ޚަރަދު ނުކޮށްފާނެ: ކަލްޑެރޮން
6 އަހަރު ކުރިން
ވޯލްކަޕަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ޤައުމަކީ ބްރެޒިލް
6 އަހަރު ކުރިން
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްރެންޑްލީ: ފްރާންސްގެ މައްޗަށް ސްޕެއިން ކުރިހޯދުން
6 އަހަރު ކުރިން
ފަހު ހާފްގެ ލަނޑުތަކުން ރާއްޖެ މައްޗަށް ފަލަސްތީނުން ކުރި ހޯދައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ބޮލީވިއާ އަތުން ބަލިވެ އާޖެންޓީނާއަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް
6 އަހަރު ކުރިން
ބޭނުންވަނީ މޮޅު ކުޅުމަކާ އެކު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް: ސްޓެވާޓް
6 އަހަރު ކުރިން
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ކެނދިކުޅުދޫ އަދި ޅޮހި އެއްވަރުވިއިރު، ފިނޭ އަދި ނޮޅިވަރަންފަރުވެސް އެއްވަރުވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ހަޒާޑް ހޯދުމަށް ރެއާލް އިން މަޝްވަރާތަކަށް ދޮރު ހުޅުވާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ލުކާކޫއަށް އަނެއްކާވެސް އެވަޓަން އިން އާ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅައިފި
6 އަހަރު ކުރިން