ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 07:15
ޒިންޗެންކޯ ޤައުމީ ޓީމްގައި: ފޮޓޯ-ޒިންޗެންކޯ އިންސްޓަރގްރާމް
ޒިންޗެންކޯ ޤައުމީ ޓީމްގައި: ފޮޓޯ-ޒިންޗެންކޯ އިންސްޓަރގްރާމް
ޒިންޗެންކޯގެ އިލްތިމާސް ޕުޓިންއަށް
ޒިންޗެންކޯގެ އަސަރުގަދަ އިލްތިމާސްއެއް ޕުޓިންއަށް!
 
މިހާތަނަށް 140 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ވަނީ މަރުވެފައި

ރަޝިޔާއިން ޔުކްރެއިންއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށްފަހު "ޔުކްރެއިންގެ ކުޑަކުދިން" ސަލާމަތްކޮށްދޭން އެޤައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޒިންޗެންކޯ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕުޓިންއަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ޑިފެންޑަރު ޒިންޗެންކޯ ސޯޝަލް މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕުޓިންގެ އަރިހުން އެދުނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށްފަހު ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށެވެ. ޔުކްރެއިން ރައްޔިތުންގެ ތަރި ޒިންޗެންކޯ ވަނީ ހަނގުރާމަ ފެބްރުއަރީ މަހު ފެށުމުންވެސް އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ, މިފަހަރު ޒިންޗެންކޯގެ ގޮވާލުން މިއައީ އެޤައުމުގެ ކުޑަކުދިން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ކުރާ އާދޭހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޒިންޗެންކޯ ޢާއްމުކުރި ވީޑިއޯގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަކީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށެވެ. އަދި ޔުކްރެއިން ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ އޭނާއަކީ ޔުކްރެއިންގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށެވެ. އޭނާގެވެސް ކުޑަކުއްޖަކު އެބަހުރި ކަމަށާއި, އެއުމުރުގެ އެތައް ކުދިންނަކަށް އަނިޔާވެ, މަރުވަމުން ދިއުމަކީ ހިތަށް ކެތްވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޒިންޗެންކޯ ބުނެފައިވެއެވެ. މިހާތަނަށްވެސް 140 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް, ޔުކްރެއިންގެ ކުޑަކުދިން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި އާދޭސްކުރަމުން ޒިންޗެންކޯ ބުނެފައިވެއެވެ. އޭނާ ބުނީ ޔުކްރެއިންގެ އާއްމުން ދިރުއުޅޭ ގެތަކާއި, ސިޓީތައްވެސް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުން ހަލާކުވެ ވީރާނާވަމުން ދާކަމަށެވެ.

ޔުކްރެއިންގެ ކުޑަކުދިން ސަލާމަތްކޮށްދީ. ޕުޓިން! ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލާ
ޒިންޗެންކޯ/ ޔުކްރެއިން ޤައުމީ ޓީމްގެ ޑިފެންޑަރު

ރަޝިޔާއާއި ޔުކްރެއިންގެ ހަމަނުޖެހުމަށް މިހާރު ވަނީ ތިން މަސް ވެފައެވެ. ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރުން އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ގިނަ ތަރިންނާއި, ކްލަބްތަކުންވެސް މީގެކުރިން ވަނީ އެހަމަނުޖެހުންތައް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ޔުކްރެއިންއާއެކު ތިބިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް