ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 10:21
އަޔޫ ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
އަޔޫ ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލުން ފުުރުޞަތު ނަގާލައިފި
 
އާސެނަލްއަށް އަދިވެސް ފުރުޞަތު އެބައޮތް

ގަދަ ހަތަރެއްޖެ ޖާގަ އަލުން ހޯދަން ލިބުނު ފުރުޞަތު އާސެނަލްއިން ނަގާލައިފިއެވެ. އާސެނަލްއަށް ގަދަ ހަތަރަކަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހުނީ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން ބަލިވުމުންނެވެ.

މެޗުން ބަލިނުވެ ފަރުޖައްސާލައިގެން ހަތަރުވަނައަށް ޖެހިލެވެން އޮތް މެޗުން އާސެނަލް ބަލިވީ 3-0 ނެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލް ކޮޅަށް ފުރަތަމަ ހާފްގައިވެސް ދެގޯލް ޖެހިއެވެ. ދެ ގޯލް ޖެހީ މަޓޭޓާ އާއި, ޖޯޑަން އަޔޫއެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޒަހާއެވެ. މެޗަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާވަނީ މިބައްޔާ ގުޅިގެން މަޢާފަށް އެދިފައެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ މިއީ އާސެނަލްގެ ފަރާތުން ފެންނަން ޖެހޭ ކުޅުން ނޫންކަމަށެވެ.

މިމެޗުން ބަލިވިޔަސް މިވަގުތު ހަތަރު ވަނާގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް އިތުރަށް މެޗެއް ކުޅެފައިވާތީ އާސެނަލްއަށް އަދިވެސް ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ. ގަދަ ހަތަރަކަށް ވަންނަން ކުރިއަށް އޮތް މެޗުން މޮޅުވިޔަސް ފުރުޞަތު ލިބޭނެއެވެ. ޓޮޓެންހަމްއާއި އާސެނަލްވެސް އޮތީ 54 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އާސެނަލް ކުޅެފައިވަނީ 29 މެޗެވެ. ޓޮޓެންހަމް ވަނީ 30 މެޗު ކުޅެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް