ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 19:24
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅުނު ވޭން ރޫނީ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅުނު ވޭން ރޫނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ރީބިލްޑް ކުރުން
ޕޮޗެޓީނޯ ގެނެއްސަ، ޕޮގްބާ ދާން ދޫކޮށްލާ: ރޫނީ
 
މުސްތަގުބަލަށް ވިސްނާ ނަމަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ
 
ފާއިތުވި ހަތަރު ސީޒަންވެސް ޔުނައިޓެޑުން ނިންމާލީ ޓްރޮފީއެއް ނުލިބި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ރީބިލްޑް ކުރުމަށް އެޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި ވޭން ރޫނީގެ ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

މި ފަހަކަށް އައިސް ޔުނައިޓެޑުގެ ފަރާތުން މާ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ނުފެނެއެވެ. ފާއިތުވި ހަތަރު ސީޒަންވެސް އެޓީމުން ނިންމާލީ ޓްރޮފީއެއް ނުލިބިއެވެ. އެހެންކަމުން ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފައްދާ، ޓީމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މިހާރު ވަނީ ޖެހިފައެވެ.

ރޫނީ ބުނީ ޔުނައިޓެޑަށް ވާނެ ނަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ސީޒަން ނިންމާލުމަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަންނަ ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ޔުނައިޓެޑުން ކޮލިފައިވި ނަމަވެސް ލީގުގެ ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް ވާދަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރޫނީ ބުންޏެވެ.

ރޫނީ ބުނީ ޔުނއަިޓެޑްގެ ޓީމް އަލުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރަނގަޅު ފައިޓެއް ދެވޭނީ އޭރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ޕީއެސްޖީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޕޮޗެޓީނޯ ގެނައުން މުހިންމުކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރިއެވެ. ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ ޓޮޓެންހަމް އަދި ސައުތެމްޕްޓަންގައިވެސް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޮގްބާވެސް އެޓީމު ދޫކޮށްދާން ޖެހޭކަމަށް ރޫނީ ބުންޏެވެ. އަދި ޓީމުގެ މުސްތަގުބަލަށް ވިސްނާނަމަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭނެކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް