ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 20:18
ވެލެންސިޔާގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ)
ވެލެންސިޔާގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ)
ރާއްޖެއެމްވީ
އޭއެފްސީ ކަޕް ކޮލިފައިން
ވިސްނުމަކީ ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ލައިގެން މެޗު ކާމިޔާބުކުރުން: ފެސްކޯ
 
2017 ވަނަ އަހަރު ވެލެންސިއާއިން އޭއެފްސީ ކޮލިފިކޭޝަން ކުޅުނީވެސް ފެސްކޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ކޮލިފިކޭޝަން މެޗުގައި ބޫޓާންގެ ޕަރޯ އެފްސީ އާއި ބައްދަލުކުރާ މެޗުގައި ވިސްނުން ހުރީ ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ލައިގެން މެޗު ކާމިޔާބުކުރުން ކަމަށް ވެލެންސިޔާގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ) ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ މި މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ފެސްކޯ ބުނީ ވެލެންސިއާ ޓީމުން ނިކުންނާނީ ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗުގައި ހުސް ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ބޭނުންކުރުމުގެ ވިސްނުން ހުރިކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ރިޕްރެޒެންޓް މި ކުރަނީ ރާއްޖެ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ދިވެހި ޓީމު މެޗު ކާމިޔާބުކުރުން. ވިސްނުމަކީ ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ލައިގެން މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރުން.
ވެލެންސިޔާގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު މުޖުތަބާ (ފެސްކޯ)

ފެސްކޯ ބުނީ ޕަރޯ އެފްސީއަކީ ދަށް ޓީމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ފަހަކަށް އައިސް ބޫޓާންގެ ކުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެފައި ވާއިރު، ޕަރޯ އެފްސީގެ ފަރާތުންވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެންނާނެކަމަށް އޭނާ އުންމީދުކުރެއެވެ. ޕަރޯ އެފްސީއަކީ ބޫޓާން ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ. ފެސްކޯ ބުނީ އިދިކޮޅު ޓީމަކީ މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށް ވިސްނި ނަމަވެސް އޭގެ ސަބަބުން ވެލެންސިއާގެ ކުޅުމަށް ދެރަވާ ވަރަށް އެކަމާ ނުވިސްނާނެ ކަމަށެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ވެލެންސިއާއިން އޭއެފްސީ ކޮލިފިކޭޝަން ކުޅުނީވެސް ފެސްކޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭރާއި އަޅާ ބަލާއިރު މިހާރުގެ ޓީމުގައި މޮޅުވުމުގެ ރޫހާއި މަސައްކަތުގެ ރޭޓް މާ ރަނގަޅުކަން ފެސްކޯ ފާހަގަކުރިއެވެ.

މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންއަށް ނިކުންނައިރު ވެލެންސިއާއަށް ދަތިތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަނިޔާގައި ހުރުމަށްފަހު އަލުން ޓީމާއި ގުޅިފައިވާއިރު ޕަރޯގެ މެޗަށް އޭނާ މުޅިއަކުން ފިޓެއް ނޫނެވެ. ފެސްކޯ ބުނީ ދެމަހެއްހާ ދުވަހު ކުޅުމާއި ދުރުގައި ހުރުމަށްފަހު ސެންޓޭއަށް މި މެޗު ކުޅެވޭނެކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ފެނުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ފެސްކޯ ބުންޏެވެ. މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު، އައްސަދު އަލީ (އަޑޭ) ވެސް ޓީމުން ނުފެންނާނެއެވެ. އަދި ވެލެންސިއާއަށް ކުޅެމުން އައި ލަންކާގެ އިތުބާރުހުރި ޑިފެންޑަރު ޑަކްސަން ވަނީ ދާދި ފަހުން އަމިއްލައަށް ދަން ޖެހިގެން މަރުވެފައެވެ. ޓީމުގެ ފުރަތަމަ 11 އިން އާންމުކޮށް ފެންނަ ހައެއްކަ ކުޅުންތެރިން މި މެޗުން ނުފެންނާނެކަމަށް ފެސްކޯ ބުންޏެވެ. އަމިއްލަ ސަބަބުތަކަކާއި ހުރެ ޓީމުގެ އެއް ނަންބަރު ކީޕަރު ފައިސަލް ވަނީ ރިލީޒްއަށް އެދިފައެވެ.

ނަމަވެސް ފައިސަލްއަށް ރިލީޒްދިންތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެމުން ފެސްކޯ ބުނީ ފައިސަލްއަކީ އަދި ވެލެންސިއާގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗުގައި ފައިސަލް ފެންނާނެތޯ ކުރި ސުވާލަށް ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް