ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 08:06
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
ރޮއިޓާސް
އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމު
"މެސީއާ އެއް ފެންވަރުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކު ނުހުންނާނެ!"
ފުޓުބޯޅައިގެ ދުނިޔެއަށްޓަކައި ވެސް އޭނާ ބޭނުންވަނީ އަބަދު ވެސް މެސީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމުގައި ދެމި ހުރުން

އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީއާ އެއް ފެންވަރުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ބުނެފި އެވެ.

ސްކަލޯނީ މިހެން ބުނީ ބައިނަލްއަޤުވާމޫ ރަޙުމަތްތެެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ހޯމަ ދުވަހު އާޖެންޓީނާ އިން އިންޑޮނޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ، އެ މެޗުގައި މެސީގެ އިތުރުން އެންހެލް ޑި މާރިއާ އަދި ނިކޮލަސް އޮޓަމެންޑީ އަށް އަރާމު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ރެސްޓެއް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، މެޗާ ހަމައަށް އައުމުގެ ކުރިން ވެސް އެކަމާ ވިސްނާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެޗުގައި އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން ކުޅޭނީ ޤައުމީ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، މިވަގުތަށް އެންމެ މުހިންމު ގޮތަކީ އެއީ ކަމުގައި އޭނާ ބުންޏެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ އާޖެންޓީނާ އަކީ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކަށްވުރެ، ގިނަ ކުޅުންތެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މެސީ ނުކުޅުނު ނަމަވެސް، ބަދަލުގައި ކުޅޭނެ އެހެން ކުޅުންތެރިން ތިބޭނެކަމަށާއި އެ ކުޅުންތެރިން މެޗުގެ އުފާ ލިބިގަންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މެސީ ނެތް ހާލަތަކަށް އާޖެންޓީނާ އިން ތައްޔާރުވަމުން އާދޭތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ބުނީ، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މެސީ ނެތް ނަމަވެސް އެއީ ޤައުމީ ޓީމަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ. މުސްތަޤުބަލިގައި ވާނެ ގޮތަކާމެދު ސުވާލު އުފައްދަމުން ސްކަލޯނީ ބުނީ، ފުޓުބޯޅައިގެ ދުނިޔެއަށްޓަކައި ވެސް އޭނާ ބޭނުންވަނީ އަބަދު ވެސް މެސީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމުގައި ދެމި ހުރުން ކަމަށެވެ. މެސީ ކުޅުން ހުއްޓާލާނެ ދުވަހަކީ އާޖެންޓީނާގެ އެންމެންގެ އިތުރުން، ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގައި ޝާމިލްވާ އެންމެނަަށް ވެސް ހިތާމަވެރި ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސްކަލޯނީ ދެކެ އެވެ. އެއަށްފަހު މެސީގެ ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު ނާންނާނެ ކަމަށާއި، އެ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ވެސް ނާންނާނެ ކަމުގައި އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ އެއް ފެންވަރެއްގައި ޓީމު ބޭއްވޭތޯ ކަމަށާއި، މެސީ އަކީ ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކުޅުންތެރިޔަކަށްވީ ނަމަވެސް އާޖެންޓީނާގައި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ތިބި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިންޑޮނޭޝިއާ މެޗުގައި ގެންނަ ބަދަލަކީ އިދިކޮޅު ޓީމަށް ވިސްނާފައި ގެންނަ ބަދަލެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ އެހެން ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ވަޒަން ކޮށްލަން ލިބޭ ފުރުސަތަކަށްވުމުން އެކަމުގެ ބޭނުން ހިފަނީ ކަމުގައި ސްކަލޯނީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެ ބަދަލުތަކާއެކު އާޖެންޓީނާގެ ފެންވަރު ދަށްވާނެ ކަމަށް ސްކަލޯނީ ނުދެކެ އެވެ.

އާޖެންޓީނާ އިން އިންޑޮނޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ރާއްޖެ ގަޑިން 17:30 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް