ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 15:25
ޕާސްޕޯޓް
ޕާސްޕޯޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕާސްޕޯޓުގެ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނައުން
ޕާސްޕޯޓުގެ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
 
ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް 1 އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ވާނަމަ، އިތުރު ކެންސަލޭޝަން ފީއަކާނުލައި ޕާސްޕޯޓު އައުކުރެވޭނެ
 
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ޕާސްޕޯޓެއް ގެއްލުނުކަމުގައި ވާނަމަ، ޖޫރިމަނާއެއް ނުނަގާނެ، އަދި ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ބޭނުމެއްނުވާނެ
 
ޕާސްޕޯޓު ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ނަގާ ޖޫރިމަނާއަކީ ގިނަވެގެން 2000 ރުފިޔާކަމުގައި ވަނީ ނިންމާފައި

ޕާސްޕޯޓުގެ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ޕާސްޕޯޓުގެ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު ބައެއް ބަދަލުތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން، ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ޕާސްޕޯޓެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ޕާސްޕޯޓު ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ނަގާ ޖޫރިމަނާއަކީ ގިނަވެގެން 2000 ރުފިޔާކަމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ޕާސްޕޯޓެއް ގެއްލުނުކަމުގައި ވާނަމަ ޖޫރިމަނާއެއް ނުނަގާނެއެވެ. އަދި ޕޮލިސް ރިޕޯޓެއް ބޭނުމެއްނުވާނެވެ.

މީގެއިތުރުން، ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް 1 އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ވާނަމަ، އިތުރު ކެންސަލޭޝަން ފީއަކާނުލައި ޕާސްޕޯޓު އައުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
38%
9%
6%
29%
0%
18%
ކޮމެންޓް