މާލޭގައި ބޮން ގޮއްވަން އުޅުނު މީހުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ސިފައިންތަކެއް ބަންދުކުރި ކަމަށް ބުނާ ޚަބަރު އެމްއެންޑީއެފް އިން ދޮގުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ!
6 އަހަރު ކުރިން
ސިފައިންނަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެ މެންބަރު އަރީފްގެ ޕާސްޕޯޓްވެސް ހިފަހައްޓައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އޯޑިއޯ ލީކުވި މައްސަލައިގާ ގިނަ ސިފައިންތަކެއް "ބަންދު"ކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ހީވާގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ ބުއްދި ފިލައިގެން ހިނގައްޖެ:މެންބަރު އަސްލަމް
6 އަހަރު ކުރިން
ރައީސް ޔާމީންގެ ވައިބާ މެސެޖްތަކެއް އަނެއްކާ ވެސް ލީކްކޮށްލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކީ 24 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހަށް ވަނީ : އަލީ ހުސެއިން
6 އަހަރު ކުރިން
ހުޅުލޭގެ ހުޅަނގު ނެރު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
މަޖިލީސް ހިސޯރު ކުރުމަށް ދައްކާނެ އިތުރު ހުއްޖަތެއް ނެތް: އަމީން
6 އަހަރު ކުރިން
ޕެޓިޝަން ކޮމެޓީން ފާރިސް މައުމޫން ވަކިކުރައްވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
މަޖިލީހުގައި ޓެރެރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު މެމްބަރުން ދެއްވާފައިނުވާތީ ކަންބޮޑުވޭ: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު
6 އަހަރު ކުރިން
ފިއްލަވައިގެން ލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް ބުނެ މަހުލޫފްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން އައްޔަންކުރައްވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ރިޔާޒުގެ ޝަރީއަތް: މައިގަނޑު ދެ ނުކުތާއަކާ އެކު، ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލް ކުރަން ހުށަހަޅައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އަޅުގަނޑު މަޖިލީހަށް ގެންގޮސްފައި ހުރި ނަމަ މެންބަރެއްގެ ދަތްދޮޅި ދުއްވާލީމުސް: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު
6 އަހަރު ކުރިން
ޖޫން މަހުގެ އާމްދަނީ އަށް ކުރި ހަރަދު އިތުރު!
6 އަހަރު ކުރިން
މަޖިލިސް ހިސޯރުކޮށް، އަދި އޮޅުވާލާމުންދާތީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު
6 އަހަރު ކުރިން
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ބަޔާންދޭން އަންގާފައިވާ އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮފިސަރުންގެ ލިސްޓެއް އާންމުވެއްޖެ!
6 އަހަރު ކުރިން
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކަންތައް "ކޮޅެއްގައި ޖައްސާނަން": ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު
6 އަހަރު ކުރިން