ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު މުހުތާޒް އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ގުރައިދޫއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑެމުންދާ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައި
6 އަހަރު ކުރިން
މެމްބަރު އިބްރާހިމްދީދީ އާއި އަރީފް ފުލުހުންނަށް ބަޔާން ދެއްވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އެމްއެމްއޭގެ ހިތްވަރު ގަދަ ޒުވާނަކު މޫދަށް ވެއްޓުނު ކުޑަކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކޮށްފި!
6 އަހަރު ކުރިން
އަަނަސްގެ މަރަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުން އެދި މީދޫގެ ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް!
6 އަހަރު ކުރިން
ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނި މީހަކު ކައްދޫ އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު މާލެ ވަޑައިގެންފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޕޮލިސް އޮފިސަރަށް ހަމަލާދިނުމަށް ބޭނުން ކުރި ވަޅި މޫދު އަޑިން ނަގައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދުވެސް ތިން މެމްބަރަކު ހާޒިރު ކުރަނީ!
6 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖެއިން މަރުގެ ހުކުމް ތަންޒީފުކުރުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފުވުން!
6 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖެއިން ކުރެވެން ނެތް ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ގާސިމް ކުރައްވަންޖެހޭ، ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާ: ވަކީލުން
6 އަހަރު ކުރިން
މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމުގެ ނައިބުގެ މައްޗަށް ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ: ހަސަން ލަތީފް
6 އަހަރު ކުރިން
ބިއްލޫރި މޭޒެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓުނު ޒުވާނާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ފުލުސް މީހާއަށް ހަމަލާދިނީ ވައަތު ކޮނޑާ މެއާ ދޭތެރެއަށް : ފުލުހުން
6 އަހަރު ކުރިން
މީރާ އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޖޫރިމަނާއާ ފީ ދެއްކޭ ގޮތަށް "މީރާގެ މޯބައިލް އެޕް" ތަޢާރަފް ކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތް: ދިފާއީ ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުން މާދަމާ!
6 އަހަރު ކުރިން
ސަރުކާރަށް މިހާރު ހުވަދޫ އޮތްގޮތް އެނގޭނެ، ދާދި އަވަހަށް އެއްތާކުން ރައްޔިތުން ފެންނާނެ:ނާޒިމް
6 އަހަރު ކުރިން
އައްޑޫއިން ހދ. އަށް ބަދަލުކުރި ފެނަކަ މުވައްޒަފު: ރައީސް ޔާމީން ޒިމްބާބުވޭގެ ރައީސް ކަމަށް ބަދަލުކޮށްދީ!
6 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހަމަޖެހުން ގުޅިފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ހަމަޖެހުމާ: ނައިބު ރައީސް
6 އަހަރު ކުރިން
ޖަލުގައި ހިންގި އޮޕްރޭޝަނެއްގައި ބައިވެރިވި ފުލުހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފި
6 އަހަރު ކުރިން