އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރުކަމުގެ މަގާމަށް ނަސީރު އައްޔަން ކުރުމަށް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރަކަށް ސިފައިން ހުރަސް އެޅި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް ހަމަލާދެނީ ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު:ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތައް
6 އަހަރު ކުރިން
މަސީހުގެ ނޯ ކޮންފިޑެންސް ވޯޓް ނުނަގާ އެހެން ކަމަކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތައް
6 އަހަރު ކުރިން
ރައީސް ނަޝީދު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެން ދިއްލީގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
މާލެއިން ބިން ވިއްކުމާއި ދެކޮޅަށް ޒުވާނުން އިހުތިޖާޖުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ފާރިސްގެ ބަންދުގެ މައްސަލައިގެ ވަގުތީ އަމުރު އަވަސްކޮށްދޭން އެދިއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ދެކުނު ފަރާތު ނެރުމައްޗަށް ލޯންޗެއް އޮޅާލައި 3 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ލައިފް ފެން އުފައްދާ ފެކްޓްރީގައި އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ވައްޑެ ބަންދުން ދޫކޮށްލިތާ ހަފްތާއެއް ފަހުން، ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް ފަށަނީ!
6 އަހަރު ކުރިން
ޖޭޕީގެ ލޯގޯއާއި ދިދައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމްގެ ޝަރީއަތް: ފޮރެންސިކް ދެ ފުލުހެއްގެ ހެކި ބަސް ނަގައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ދެކުނު ފަރާތު ނެރުމައްޗަށް ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ދައުވާތަކުގެ ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރުމަށް މެންބަރުން މާދަމާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ!
6 އަހަރު ކުރިން
މިއަދުގެ ވޯޓުންވެސް އެނގުނީ ޕީޕީއެމްއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތްކަން: އަބްދުލް ރަހީމް
6 އަހަރު ކުރިން
ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުވެސް މެދުރާއްޖެތެރެއާއި މާލެއަށް އުދައަރާނެ!
6 އަހަރު ކުރިން
އިސްގާޒީކަން ލިބެނީ އަޅުގަނޑަށް ހުކުމް ކޮށްގެން، ފްރޭމްކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކެއް: އަދީބު
6 އަހަރު ކުރިން
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އަވަހާރަކޮށްލަން ރޭވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް ތާވަލުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އަތްމަތީގައި ކަމަށް ނިހާނު އެއްބަސް ވެއްޖެ!
6 އަހަރު ކުރިން
މަސީހުގެ ދިފާއުގައި ނިކުތީ ދިހަ މެމްބަރުން، ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ: މަޙްލޫފު
6 އަހަރު ކުރިން