ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ފަހުރުވެރި އާއިލާގެ މަޝްވަރާތައް

ފަޚުރުވެރި ޢާއިލާއާ ގުޅޭގޮތުން ނައިބު ރައީސް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

  • ޢާއިލީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށް ޢާއިލީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު
  • ޢާއިލީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި މުޅި މުޖަތަމަޢުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ މަޝްވަރާ ކުރެވުނު

ކ. މާލެ | 16 ޖުލައި 2020 | ބުރާސްފަތި 18:38 | 2,311

ފަހުރުވެރި އާއިލާއާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ސަރުކާރުގެ ސްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެސް.އޭ.ޕީ) ގައި ހިމެނޭ "ފަޚުރުވެރި ޢާއިލާ،" މި ދާއިރާގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ބައެއް ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި "ފަޚުރުވެރި ޢާއިލާ،" މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތައިލުމާއި ހަވާސާވެފައިވާ އާބާދީތަކާއި ގުޅިގެން އިސްކަންދޭ ގިނަ ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުއްވައިލެއްވިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ ވަޒީރުންނާއި، ޢާއިލާއާއި ބެހޭ ކޯޓުގެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ޢާއިލީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި މުޅި މުޖަތަމަޢުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި، ޢާއިލާ ރޭވުމާއި، ދަރިންނަށް ލިއްބައިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް، އެ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ޢާއިލީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކޮށް ޢާއިލީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޢާއިލާތައް ރޫޅުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަށް އަލިއަޅުއްވައިލެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ޢާއިލީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި، މުޖުތަމަޢުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާ އަދި ޖަމާޢަތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.