ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 17:15
ހަރަމްފުޅު: ފަރީ ހައްޖު އަދި އުމްރާއިން އެންމެ ފަސޭހަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
ހަރަމްފުޅު: ފަރީ ހައްޖު އަދި އުމްރާއިން އެންމެ ފަސޭހަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ
ރޮއިޓާސް
ފަރީ އުމްރާ ގްރޫޕް
ފަރީ އުމްރާ ގްރޫޕުން، ރަމަޟާން މަހުގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރުގެ އިތުރު ދަތުރުތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
އެ ދަތުރުތަކުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު އެ ގްރޫޕުގެ އިންސްޓަގްރާމް، ފޭސްބުކް، އަދި ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީން ލިބޭނެ

ފަރީ އުމްރާ ގްރޫޕުން އަންނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ އުމްރާގެ އިތުރުން އެހެން އުމްރާ ދަތުރުތަކަށް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެ ގްރޫޕުގެ ދަތުރުތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ގްރޫޕުގެ އިސްވެރިޔާ ފަރީދާ ހަސަން (ފަރީ މިސް) ވިދާޅުވީ، މި އަހަރުގެ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން، މި ޑިސެމްބަރު މަހުވެސް ޖުމްލަ ފަސް ދުވަހެއްގެ މައްޗަށް ޖުމްލަ ހަ ގްރޫޕެއްގައި އުމްރާއަށް މީހުން ފުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލު ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ މި ދަތުރުތަކުގައި، ސިއްހީ އެހީތެރިންނާއި، ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމު، އަދި މައުލޫމާތު ދެއްވާނެ ޝައިޚުންވެސް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ފަރީ މިސް ވިދާޅުވިއެވެ. ފަރީ މިސް ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި މަހުގެ އުމްރާގެ ދަތުރުތަކުގެ ތާރީޚުތަކަކީ ޑިސެމްބަރު 11، 15، 16، 19 އަދި 24އެވެ.

އެގޮތުން ޑިސެމްބަރު 11ގެ ގްރޫޕު މިހާރު ފުރާފައިވާއިރު، މި މަހުގެ 19ގައި ދެ ގްރޫޕަކަށް މީހުން އުމުރާއަށް ފުރާނެއެވެ. އެ ނޫން ތާރީޚުތަކުގައި ފުރާނީ ދުވާލަކު އެއް ގްރޫޕެވެ.

މި ދަތުރުތަކުގައި ހަތަރު އުމްރާ ކުރެވޭއިރު، ހިލޭ ތިން އުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބޭނެއެވެ. އޭގެ އިތުރަށް، އިތުރު އުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ވެސް ލިބޭއިރު، މައްކާ އަދި މަދީނާގެ މުހިންމު ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ފަރީ ގްރޫޕުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ފަރީ މިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދަތުރުތަކުގެ އިތުރުން، މި އަންނަ އަހަރުގެ ދަތުރުތަކަށް ބަލާއިރު، ރަމަޟާން މަހުގެ އުމްރާ، ޖުލައި، އޮކްޓޯބަރު އަދި ޑިސެމްބަރުގެ އުމްރާގެ ދަތުރުތަކަށް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލާފައިއެވެ. އެގޮތުން އެ ދަތުރުތަކުގެ އިތުރު ގްރޫޕުގެއިންސްޓަގްރާމް، ފޭސްބުކް، އަދި ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީން ލިބޭއިރު، އެ ދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވެސް ވަނީ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އެގޮތުން ފަރީ މިސް ވިދާޅުވީ، މި އަންނަ އަހަރުގެ އުމްރާ ދަތުރުތަކަށް، ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކޭއިރު، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެންވެސް ފޯމު ފުރާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ގްރޫޕުން ފޯރުކޮށްދޭގޫގުލް ފޯމުފުރާލުމުން، އެ ދަތުރުތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދާހަމަ އެ ގްރޫޕުން ދެމުންދާނެ ކަމަށްވެސް ފަރީ މިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދަތުރުތަކުގައި ފަރީ އުމްރާ ގްރޫޕުގައި ހިމެނިގެން ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 9110909 އަށް ގުޅައިގެންވެސް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.

ފަރީ އުމްރާ ގްރޫޕަކީ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ ގްރޫޕެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެ ގްރޫޕު މެދުވެރިކޮށް އެތައް ބަޔަކު ހައްޖާއި އުމްރާގެ ދަތުރުތަކަށް ދެއެވެ.

އޭގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ، އެ ގްރޫޕުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުމެވެ. އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުތަކުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތުތައް ދިނުމަށް ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީ އަދި ފޭސްބުކް ފަދަ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކޮންމެ ދަތުރެއްގެ ކުރިންވެސް ދަތުރުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު މައުލޫމާތުގެ ސެޝަންތައް ބޭއްވުމާއި، އުމްރާގެ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކުރުމަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން، ދިވެހި ކެއުން ވެސް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން އެކި މީހުން ފަރީ އަސްކޮއި ހައްޖު އެންޑް އުމްރާގެ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާކަމީ އޭގެ ހެތްކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް