ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު ގޮވާލައްވައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޖިހާދުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ ކޯޓުގައި އޮއްވައި، ސަރުކާރުން އުފެއްދި މާލީ އިދާރާއެއްގެ ޗެއަރއަކަށް އޭނާ އައްޔަންކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އޮފީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދީ އެތަނުން ވައްކަންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހޯދަނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަންހެން ހެދުން އަޅައިގެން ޓިކްޓޮކްގައި ވީޑިއޯ އާންމުކުރަމުންދިޔަ ނަބީލްގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް
2 ހަފްތާ ކުރިން
މަކަރާއި ހީލަތުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މޯލްޑިވްސް ވޭވްއިން ވެހިކަލް ގަތުމަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުން ހޯދަނީ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ މިންގަނޑުން ރާއްޖެ 6 ދަރަޖަ ދަށަށް!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރަން އިންތިޚާބީ މެންބަރު އިމްރާން އެޅީ ހުރަސް: އަދާލަތު
3 ހަފްތާ ކުރިން
4 ކައުންސިލެއްގެ ބައި-އިލެކްޝަން ޕީއެންސީން ކާމިޔާބުކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ގޯތި ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތަކަށް އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
އަންހެން ހެދުން އަޅައިގެން ޓިކްޓޮކްގައި ވީޑިއޯ އާންމުކުރަމުންދިޔަ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޑިސްކައުންޓް ހިމެނުމަށްފަހު މިރޭގެ ނިޔަލަށް ބިލުތައް ފޮނުވާނެ: ފަހުމީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ފުރަތަމަ ޕާކް ހުޅުވައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ރިޕޯޓުކުރި އެކްސިޑެންޓުތަކުގެ އަދަދު ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފެނަކައިން ހިންގަމުންދިޔަ ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއަށް ހަވާލުކުރަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސަރުކާރާއި ރައީސަށް ފާޑުކިޔާނަމަ، "ރަނޑު ނުވެ" އެކަން ކުރުމަށް އެދިއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރާ ސެންޓްރަލް ޖަލަކީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް: މިނިސްޓަރު އިހުސާން
3 ހަފްތާ ކުރިން
4 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބުރަދަން ހުރި މައްސަލަތައް އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅޭ މިންވަރު ދަނީ އިތުރުވަމުން: ކޮމިޝަން
3 ހަފްތާ ކުރިން
އާ މަޖިލިހާއެކު މީޑިއާތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހޭނެ، މިހާރު ވަނީ މީޑިއާތަކުގެ އޮފީސްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ހަމަޖެހިފައި: ނައިބު ރައީސް
3 ހަފްތާ ކުރިން