ސަރުކާރުން ބައިވަރު ސިއްރު އެއްބަސްވުންތަކެއް އެބަ ހަދާ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް - އާޒިމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަން ފަށައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
އީ-ޕެޓިޝަންގެ ނިޒާމުގެ ސިޔާސަތު ކަރުދާހަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސައޫދީއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބަހަން ފަށައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސް މުއިއްޒު އަކީ ހީ ނުކުރާ ވަރުގެ މަކަރުވެރި އެއް، ޑރ.މުއިއްޒު އަކީ އިޚުލާސްތެރި އެއް ނޫން - އާޒިމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު އަށް ފައިސާ ހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަށް ފައްޔާޒް ރައްދު ދެއްވައިފި
2 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުން - ރައީސް މުއިއްޒު އަށް ގޯސްވީ ކުރީ ސަރުކާރު
2 ހަފްތާ ކުރިން
އިޚުލާސްތެރިން ނޫންކަމަށް ބުނާތީ އަބްދުއްރަހީމް ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި - " ޔާމީން ޖަލުގައި އޮންނެވިއިރު، ފާތުންއާ ޒޭން ކޮބާތޯ؟"
2 ހަފްތާ ކުރިން
އުމުރާއަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އަނިޔާކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ކުއްޖެއްގެ އާއިލާއިން އެކަމަށް މާފަށް އެދިއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ފިތުރު އީދު ދުވަހު ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް، ހަވީރު 4:00ން 6:00ށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
15 އަހަރު ނުވިޔަސް ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތްތަކެއް ހުރޭ، ރިހެބިލިޓޭޓްވެސް ކުރެވޭނެ: ޝަމީމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާގައި ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ، ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނަނީ ހުއްދަދިންކަން އެނގިފައި ނެތްކަމަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ގިރާވަރު ފަޅުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އައު މަޝްރޫއެއްގެ ވާހަކަ ރައީސް ދެއްކެވި އިރު އެކަން އޮތީ ޕްލޭން ކޮށްފައި - އަކްރަމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ސަރުކާރެއް ނިމޭއިރު ހުރިހާ ދަރަންޏެއް ދައްކާފައި އޮންނަންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ސަރުކާރެއް މި ފެންނަނީ އަލަށް: މޫކޭ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތުގެ ދުވަހުގެ މި އަހަރުގެ ޝިއާރު: "އަހަރެންގެ ޞިއްޙަތު-އަހަރެންގެ ޙައްޤު"
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބިންތައް ބަދަލުނުކުރައްވާނެކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު 1347 ގޯތި ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމަވައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި އެމްއޭސީއެލްގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
މިސަރުކާރުގެ އަސްލު ސްޕީޑް ފެންނަން އޮތީ ރަސްމާލެ މަޝްރޫ ޢިން: މޫކޭ
3 ހަފްތާ ކުރިން