ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:21
މެނިފެސްޓޯ ޕްރޮގްރާމްގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
މެނިފެސްޓޯ ޕްރޮގްރާމްގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް
މި ސަރުކާރު ފިޔަވައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތަށް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދާ ސަރުކާރެއް ދިވެހި ތާރީޚު ނުދެކޭ: އާޒިމް
 
އެއާޕޯޓެއް ނިންމާ ހުޅުވާއިރު، އެއާޕޯޓެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވާނެ
 
މިހާތަނަށް އެމްޓީސީސީން 56 ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރު ފިޔަވައި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އަދި ކުރިއަށްގެންދާ ސަރުކާރެއް ދިވެހި ތާރީޚުން ނުދެކޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ މެނިފެސްޓޯ ޕްރޮގްރާމްގައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްޤީގެ ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ގެންނަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބަދަލާއެކު ކަމަށެވެ. އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް އަވަސް އަރުވާލައި، ނިންމާލަން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށާއި، ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އެޅުވުމަށް މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެއާޕޯޓުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓެއް ނިންމާ ހުޅުވާއިރު، އެއާޕޯޓެއްގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ވެފައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިދައުރުގައި ހުޅުވާ ހުރިހާ އެއާޕޯޓެއް ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އާޒިމް ދެއްވިއެވެ.

މިއަދު ހަދާ އެއާޕޯޓުގައި ރަންވޭ ހެދި، ފަޔަ ސްޓޭޝަން ހެދި، ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ބޭނުންވާ އެކިއުޕްމަންޓް ލިބި، ޓާމިނަލް އެޅި، ޓާމިނަލް ތެރޭގައި ބެލްޓް ބެހެއްޓި މިގޮތަށް ނޫން ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި ހުރި އެއާޕޯޓެއް ނޫނިއްޔާ ނުފެންނާނެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. ކުރިން ވިއްޔާ ހާދަފައި ހުރި އެއާޕޯޓުތައް ހަދާފައި ހުރީ ޗެކް ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުހުންނާނެ. ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓު މިސާލަކަށް ނަގާ ކަމަށްވަންޏާ ތެމިފޯވެގެން ހުންނަވަން ޖެހުނީ. އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ކަމަކުން އެމަނިކުފާނު ތެމި ފޯވީ. ރައްޔިތުންނަށް ދަޅަ ދައްކަން ހަދައިގެން އެދުވަހު އެލަނޑު ލިބުނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އާ އާއެކު ދެ އަހަރު މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހުނީ ވަރަށް އުދަނގުލުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިދައުރުގެ ތެރޭގައި ތިން އެއާޕޯޓެއްގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ނިންމާ ހުޅުވާފައިވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އެމްޓީސީސީން 56 ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ބަނދަރަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށްވާނަމަ އެ ބަދަލެއް ގެންނަ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ބައެއް ބަނދަރުތަކަށް 18 ފަހަރުމަތިން ވެސް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު ބަނދަރަށް ބަދަލެއް ގެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޑިޒައިންއަށް ބަދަލުތައް އައިސް، މަސައްކަތްތައް ހުއްޓޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކެތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައީސް ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދާއެކު، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހުރާ ހޭދައަކަށްވާތީ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެމަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ބަނދަރެއް ހަދާ ދޭ ގޮތަކީ އެއްދައުރުގައި ޖަހާދޭނެ ބަނދަރުގެ ވާޑަރު، ކީވޯލް، ދެން އަނެއްކާ އަނެއް ދައުރުގައި ޖަހާދޭނެ ބްރޭކްވޯޓަރ، އަނެއްކާ އަނެއް ދައުރުގައި ޖަހާ ދޭނެ ބޮކި ދަނޑި، އަނެއް ދައުރުގައި ޕޭމަންޓެއް އަޅައިދީފާނެ. ދެން އަނެއް ދައުރެއްގައި ޗެނަލެއް ޖަހާދީފާނެ. އެބަ ނަގާ ތިން ހަތަރު ދައުރު ބަނދަރެއް ނިންމަން ވެސް. ރައްޔިތުން އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ގެންގުޅުނު ސަރުކާރުތަކެއް ވާހަކަ މިދައްކަނީ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ނިންމި ބަނދަރެއް ވެއްޖެއްޔާ
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

މީގެ އިތުރުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރު ފިޔަވައި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވި މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރުކާރެއް ދިވެހި ތާރީހުން ވެސް ނުދެކޭނެ ކަމަށެވެ. މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާ ސްޕީޑް ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ އެގޮތަށް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް