ކުނިއަޅާ މީހުން ދެނެގަތުމަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މޯބައިލް ކެމެރާތަކެއް ހަރުކުރަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރު، މިދިޔަ މަހު 100ށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ފެނިފައިވޭ: އެޗްޕީއޭ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރު: އެޗްޕީއޭ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ހުކުމަށްފަހު ވެސް ނަބީލު ޓިކްޓޮކްގައި ބަރަހަނާވަނީ، މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސަރުކާރުން ދަނީ ގަސްތުގައި މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓައި، ސިއްރުކޮށް، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް އަޅަމުން: އެމްޑީޕީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ހުޅުމާލެއިން 500ށް ވުރެ ގިނަ ގޯތި ދޫކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ޑްރެޖަރެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް، އަނިޔާވެގެން ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފިރިހެނުންނަށް ވަރިކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަނބިމީހާއަށް އެބަހުން އިންޒާރުދޭކަށް ނޫން: ޚުތުބާ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފުނަދޫގައި ސިހުރު ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ދޮގާއި ތެދު ހިމެނޭހެން މަޢުލޫމާތު އޮހެމުންދާ މި ޒަމާނުގައި، ލިބޭ ކޮންމެ ޚަބަރަކާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނަވާ: ރައީސް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ބިލުތަކުން ޑިސްކައުންޓް ދެވިފައިނުވާކަމަށް އިސް ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ސިނާއީ ބޭނުމަށް ތިލަފުށީގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ފިޔަވަހިން ހަމައެކަނި ދިވެހިންނަށް ބިން ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އެސްޖީއަކަށް އުނައިސް
3 ހަފްތާ ކުރިން
އައިސީއާރުސީގެ މި ސަރަޙައްދުގެ ވަފްދުގެ އިސްވެރިޔާ ނައިބު ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވުމާއެކު، ބޮޑުވި ބިލްތަކުން ޑިސްކައުންޓް ދޭން ނިންމައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫއޭއީގެ ރައީސަށް ތައުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ވޯކް ޕާމިޓްގެ ދަށުން ގަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަމުންދަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 30 އިންސައްތަ މީހުން: މިނިސްޓަރު
3 ހަފްތާ ކުރިން
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ގެނައުމަށް "އޮޕަރޭޝަން ކުރަނގި" ފަށައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން