އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
މިއީ އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ ވަގުތުކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ފައްޔާޒު
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާގައި އަންހެން ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތްޕެއް ހަދަން ނިންމައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހަން ގެންދިޔުމުން ބުނީ އެއީ ދޮންބައްޕަގެ އެއްޗެއްކަމަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ތުހުމަހުގައި ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއާއެކު މީހަކު އަތުލައިގަނެފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙީ ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ކުށުގެ ވެށިން ނަގާ ކުދިން 18 އަހަރުވުމުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ނުވަތަ ސިފައިންގޭގައި މަަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅަނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ: ރައީސް ސާލިހު
3 ހަފްތާ ކުރިން
ހައްޖު ދަތުރުތަކުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
ފޭސް 2ގައި ބާއްވާފައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
އިގްތިސާދުގައި ބުންވަރު ޖެހެމުންދާ މިންވަރަކުން މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދެމުން ދިޔުމަކީ އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލެއް ނޫން: ރައީސް މުއިއްޒު
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެމްވީ ކޯލް ގާލްސްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ޓެލެގްރާމް ޗެނަލެއް އަތުލައިގެންފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
އުމުރުން 75 އަހަރުވުމާ ހަމަޔަށް ސަރުކާރުގައި ޚިދުމަތްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު
3 ހަފްތާ ކުރިން
ރާއްޖެޓީވީއާއި ޗެނަލް 13ށް އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
މީޑިއާތަކަށް އިންޒާރުދިނުން ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީކާޑެއް ދެނީ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
3 ހަފްތާ ކުރިން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި ޖަހާފައި ހުރި ކެމްޕެއިން ކެންވަސްތައް ނަގަން އެދިއްޖެ
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ޗާޓަރ އިފްތިތާޙުކޮށްފި
3 ހަފްތާ ކުރިން