ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 12:30
މައުމޫން އަވްޟަޙް އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވައިން ދެއްކި ވާހަކަ، ހިބާ ޖަމްޖޫމް ޢަރަބިން ކިޔައިދެނީ
ތަމީމް އެންޑް ރީމް ޗެނަލް
ދަރިފުޅުގެ ޙައްޤުގައި ދެމަފިރިއަކު އައު ހުނަރެއް ދަސްކޮށް، އެފަދަ އެހެން ޢާއިލާތަކަށް ހަދިޔާއެއް!
 
ހިބާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި، އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވައިގެ ޘަޤާފަތް ފެތުރި ވަރަކަށް، އެ ބަހުރުވައިން މުޢާމަލާތު ކުރާ ކުދިންނަށް މުޖުތަމަޢުން ޖާގަ ލިބި، އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުން ފުރުޞަތު ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުވޭ
 
ތަމީމް އެންޑް ރީމް ޗެނަލަކީ، އަޑު އިވުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުން މަހްރޫމުވެފައި ވާ ކުދިންނާއި މީހުން، މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވަ، ދަސްކޮށްދޭ ޔޫޓިބިއުބް ޗެނަލެއް

މައިބަފައިކަމުގެ ލޯތްބާއި ކުލުނަކީ ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ބާރުގަދަ އިޙްސާސެކެވެ. މަދު ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، ކޮންމެ މަންމައަކާއި ބައްޕައަކީވެސް އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމަށް، އެމީހަކަށް ވީ އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހެކެވެ. ތިމާގެ ދަރިފުޅަކީ އެހެން ކުދިންނާ ތަފާތު ކަމެއް، ނޫނީ އުނިކަމެއް ހުރި ކުއްޖެއް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އެ ލޯތްބަކަށް ކުޑަ ނަމަވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އެފަދަ އެތައް މިސާލެއްގެ ތެރެއިން ހަމަ އެންމެ މިސާލެކެވެ. މިއީ، ޢުމުރުން 36 އަހަރުގެ މައުމޫން އަވްޟަޙްއާއި އޭނާގެ 2 އަހަރުގެ ދަރިފުޅުގެ ވާހަކައެވެ.

މައުމޫންގެ ދަރިފުޅަކީ މި ދުނިޔެއަށް އުފަން ވީ އިރުވެސް، އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމު ވެފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. އެއީ ފަހަރެއްގައިވެސް ދިރިއުޅުމުގައި އެ ދަރިފުޅަށް ކަމެއް އުނިވާން ޖެހޭނެ ސަބަބެއް ކަމަކަށް މައުމޫން ޤަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ދަރިފުޅަށް މަދުވެދާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމުގައި މައުމޫނު ދެމި ހުރީ ސާބިތުކަމާއެކުގައެވެ. ބަހާއި ޢަމަލުން އެކަން ދައްކައިވެސް ދެއެވެ.

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ކުރިއަރާފައި އޮތް އަދުގެ ޒަމާނަކީ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހިއްސާއެއް އޮތް ޒަމަނާކަށް ވީ ނަމަވެސް، އަޑު އިވުމުން މަހްރޫމު ވެފައިވާ ކުޑަކުދިންނަށް ފައިދާ ކުރާނެ ފަދަ އުފެއްދުންތައް، އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްގައި މަދު ކަން މައުމޫންއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެކަމާ ގޮތް ހުސްވެ، މާޔޫސްވުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ އުނިކަން އޭނާ ބަލައިގަތީ، ހިތްވަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޙައްލު ހޯދަން ތެދުވީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ފައި މައްޗަށެވެ.

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މައުމޫނުގެ ހުސްވަގުތުތައް މުޅިންހެން ހުސްކޮށްލީ އެނިމޭޝަންގެ ހުނަރާއި އުކުޅުތައް ދަސްކުރުމަށެވެ. މަޤްޞަދަކަށް ވީ، އަޑު އިވުމުން މަހްރޫމު ވެފައި ވާ ކުދިންނަށް ކޮންޓެންޓް އުފައްދައިދިނުމެވެ.

އޭގެ 4 އަހަރު ފަހެވެ. "ތަމީމް އެންޑް ރީމް" ވުޖޫދު ކުރިއެވެ. އެ ޗެނަލަކީ، އަޑު އިވުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުން މަހްރޫމުވެފައި ވާ ނުވަތަ އުނިކަމެއް ހުންނަ ކުދިންނާއި މީހުން، މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވަ، ނުވަތަ ސައިން ލޭންގުވިޖް ދަސްކޮށްދޭ ޔޫޓިބިއުބް ޗެނަލެކެވެ.

މި މަޝްރޫޢު ޢާމާޒު ކޮށްފަ މި އޮތީ އަޑު އިވުމުން މަހްރޫމުވެފައިވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން، ޢުމުރުން 1 އަހަރާއި 10 އަހަރާ ދެމެދު ޢުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް... މަޤްޞަދަކީ، މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަންމުގަ އެކުދިންވެސް ބައިވެރި ކުރުން. އެނިމޭޝަން އުފައްދަން ދަސްކުރަން ގަސްތު ކުރީ، އަޑު އިވުމުން މަހްރޫމުވެފަ ތިބި ކުދިންނަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ނެތީމަ. 3ޑީ ކެރެކްޓަރތަކެއް ނެތް. އެހެންވެ، އަންހެނުންނާ ދެމީހުން ވެގެން މި ކެރެކްޓަރތައް ހަދަން ވިސްނަމުން ދިޔައީ... އެހެންދަމުން ގޮސް، ތަމީމް އެންޑް ރީމް މަޝްރޫޢުގެ ފެށުން އައީ. ކެރެކްޓަރތައް އުފެއްދީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު.
މައުމޫން އަވްޟަޙް އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވައިން ދެއްކި ވާހަކަ، ހިބާ ޖަމްޖޫމް ޢަރަބިން ކިޔައިދެނީ؛ "ތަމީމް އެންޑް ރީމް" ޗެނަލްގެ ފައުންޑަރުން

ކޮންޓެންޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މައުމޫނަށް އެންމެ ގާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ އޭނާގެ އަންހެނުން، ހިބާ ޖަމްޖޫމްއެވެ. "ތަމީމް އެންޑް ރީމް" ޗެނަލުން ފެންނަ ކެރެކްޓަރތަކަކީ ކުޑަކުދިންގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަންނަ ފަދަ، ހިބާއާއި މައުމޫނު އަމިއްލައަށް ފަރުމާ ކުރި ކެރެކްޓަރތަކެކެވެ.

ޗެނަލުން ފެންނަ ކެރެކްޓަރތަކުގެ ތެރެއިން ކެރެކްޓަރއަކަށް، މައުމޫންއާއި ހިބާގެ ދަރިފުޅު، ތަމީމްގެ އަޑުތަކެއްވެސް ބޭނުން ކޮށްފައިވެއެވެ.

ހިބާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި، އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވައިގެ ޘަޤާފަތް ފެތުރި ވަރަކަށް، އެ ބަހުރުވައިން މުޢާމަލާތު ކުރާ ކުދިންނަށް މުޖުތަމަޢުން ޖާގަ ލިބި، އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުން ފުރުޞަތު ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުވެ، ފަސޭހަވެސް ވާނެއެވެ.

ތަމީމް އެންޑް ރީމްގެ ކޮންޓެންޓަކީ އެނިމޭޓަޑް ސައެން ލޭންގުވިޖް. އޭނާގެ އަޑު އިވުމުން މަހްރޫމުވެފައި ވާ ދަރިފުޅާ މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، މަންމައަށް ހޯދައިދޭނެ މި ކޮންޓެންޓުން، ސައިން ލޭންގުވިޖް ދަސްކޮށްގެން. އޭގެ އިތުރަށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނެތް ކުދިންނަށްވެސް ސައިން ލޭންގުވިޖް ދަސްކުރެވިދާނެ ހަމަ. އޭރުން، ސައިން ލޭންގުވިޖުގެ ޘަޤާފަތް ފެތުރި، އަޑު އިވުމުން މަހްރޫމު ވެފައި ތިބި ކުދިންނަށްވެސް މުޖުތަމަޢުގަ ބައިވެރިވެ، ޝާމިލުވެވޭނެ.
ހިބާ ޖަމްޖޫމް ޢަރަބިން ކިޔައިދެނީ؛ "ތަމީމް އެންޑް ރީމް" ޗެނަލްގެ ފައުންޑަރެއް

މައުމޫންއާއި ހިބާ ނިސްބަތް ވާ ޢުރުދުންއިން ވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ މުޢާހަދާ ތަސްދީޤުކޮށް، އެފަދަ އެމީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ފަހި ކުރުމަށް، ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ލާޒިމުކުރާ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލާފައެވެ.

ނަމަވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މަތީ މަޖިލީހުން ނެރުނު ރިޕޯޓަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތްތަކެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް