ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 17:34
ބެންޖަމީން ސެއިންޓް-މަރޑް؛ ލު ޕާވީގެ ކޮމަރޝަލް ޑައިރެކްޓަރ
ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސް
ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްއިން އަނެއްކާވެސް ތަފާތު އުފެއްދުމެއް!
 
ލު ޕާވީއިން ދަނީ، ރީސައިކަލް ކޮށްފައިވާ 100 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކޮށްގެން، ގޮނޑިތައް އުފައްދަމުން
 
މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ސައިޓްތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ ތެރެއިން 11000 އެއްހާ ގޮނޑިއަކީ، ރީސައިކަލް ކޮށްފައި ވާ ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ގޮނޑިތައް
 
މަޤްޞަދަކީ، މުބާރާތުގެ ކާބަން ފުޓްޕްރިންޓް، ވީހާވެސް ކުޑަ ކުރުން

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު އެތައް އީޖާދެއް ފެންނަ އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ކުޅުންތެރިންނާއި އެތުލީޓުން ބައިވެރިވާ އޮލިމްޕިކްސް ކުޅިވަރު މުބާރަތަކީވެސް ހަމަ އެފަދަ ކަމެކެވެ. މި ދައްކަނީ މުބާރާތް ބާއްވާ ޤައުމުތަކުން، އެ މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަމުންދާ އިންޤިލާބީ މަސައްކަތްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ހައިރާން ކުރަނިވި އެތައް އީޖާދެއް ތަޢާރަފު ކުރާ ގޮތުގެ ވާހަކައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް އޮލިމްޕިކްސް ކުޅިވަރު މުބާރާތުގެ ހޮސްޓަކީ ފަރަންސޭސިވިލާތެވެ. މުބާރާތަށް އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ދާ އިރު، މި ފަހަރުގެ މުބާރަތަކީ މި ދެންނެވި ފަދައިން އިންޤިލާބީ އެތައް އީޖާދެއް ފެނިގެންދާ މުބާރާތަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެގޮތުން، މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ސައިޓްތަކުގެ ތެރެއިން 2 ސައިޓަކަށް ބަލަމާ ހިނގާށެވެ. އެ ތަންތަނުގައި ޖަހާފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ ތެރެއިން 11000 އެއްހާ ގޮނޑިއަކީ، ރީސައިކަލް ކޮށްފައި ވާ ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ގޮނޑިތަކެކެވެ. މަޤްޞަދަކީ، މުބާރާތުގެ ކާބަން ފުޓްޕްރިންޓް، ވީހާވެސް ކުޑަ ކުރުމެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ މޭސްތިރިންނަކީ 2018 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދުކުރި ލު ޕާވީ ކުންފުންޏެވެ. ވެރިކަން ކުރާ ޕެރިހުގެ އުތުރުން އޮންނަ އޮބާވިޣޭގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ ކާރުޚާނާގައި، ލު ޕާވީއިން ދަނީ، ރީސައިކަލް ކޮށްފައި ވާ 100 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކޮށްގެން، ގޮނޑިތައް އުފައްދަމުންނެވެ.

ޕްލާސްޓިކް މި ހޯދަނީ ރީސައިކަލް ކުރާ އެކިއެކި މީހުން އަތުން. އަހަރެމެންނާ އެކީ މަސައްކަތް ކުރާ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ރީސައިކްލަރޒް އުޅޭނެ. އެމީހުންނަކީ ކުނި ހޮވާ މީހުން. ރީސައިކަލް ވަށިގަނޑުތަކުގަ ހުންނަ އެއްޗެހި ބައިބައި ކުރާނީ އެމީހުން. އެކި ކަހަލަ ޕްލާސްޓިކްތައް ވަކި ކުރާނެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، މި އުފައްދަން ބޭނުން ކުރާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް. ސާފުކޮށް، މުގުރާނީވެސް އެކޮޅުގަ. އެހެންވީމަ، މިކޮޅަށް އަންނާނީ ހިމުން ޕްލާސްޓިކް. ދެން އަހަރެމެން އޭގެ ފަންނީ ޤާބީލިއްޔަތުކަން ހުރިނެތް މިންވަރު ކަށަވަރު ކުރަނީ. ތަރމޯ ކޮމްޕްރެޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ފުދޭ ވަރަކަށް ބާރު ހުންނަ، ހަރު ޕެނަލްތަކެއް މި އުފައްދަނީ. ފަރުނީޗަރު މި ހަދަނީ އެ ޕެނަލްތަކުން.
ބެންޖަމީން ސެއިންޓް-މަރޑް؛ ލު ޕާވީގެ ކޮމަރޝަލް ޑައިރެކްޓަރ

ލު ޕާވީގެ ގޮނޑިތައް ބޭނުން ކުރާނީ އެޑިޑަސް އެރީނާގައެވެ. އެއީ މެޑްމިންޓަންއާއި ރިދަމިކް ޖިމްނާސްޓިކްސްގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދާ ތަނެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ޑައިވިންގް، އަރޓިސްޓިކް ސުވިމިންގް އަދި ވޯޓަރ ޕޯލޯ މުބާރާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ އެކުއަޓިކް ސެންޓަރގައިވެސް ބޭނުން ކުރާނީ ލު ޕާވީގެ އުފެއްދުންތަކެވެ.

ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްގައި ދޭ މެޑަލްތަކަކީވެސް ޚާއްޞަ މެޑަލް ތަކެކެވެ. އެގޮތުން ރަން، ރިހި އަދި ލޯ މެޑަލްގައި، ފަރަންސޭސިންގެ ރަމްޒު ކަމުގައި ވާ އައިފިލް ޓަވަރުން ނަގާއިފައިވާ ދަގަނޑު ބޭނުން ކޮށްފައި ވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްއަކީ ވެއްޓާ ރައްޓެހި މާޙައުލެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކުޅިވަރު މުބާރާތަކަށް ހެދުމަށް، އިންތިޒާމް ކޮމިޓީއިން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކްއާއި ޕެކޭޖިންގް މަދު ކުރުމާއި، ކާބޯތަކެތި އިސްރާފު ވާ މިންވަރު މަދު ކުރުމުގެ އިތުރަށް، އެއް ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ބޭނުން ކުރެވޭ ރީފިލް ފެންފުޅި ވެއްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. މުބާރާތުގެ ތެރެއިން އުފެދޭ ކުނިބުނި ވީހާވެސް މަދުކޮށް، އިވެންޓްގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ އެންމެންވެސް ޒިންމާދާރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް، ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބާރު އަޅައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް