ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 22:29
އެކްސިޑެންޓުގައި ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުނު 6 ދަރިންގެ ބައްޕަގެ ވާހަކަ
ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުނު 6 ދަރިންގެ ބައްޕަ
އެކްސިޑެންޓުގައި ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުނު 6 ދަރިންގެ ބައްޕަ: ލިބޭ މިންވަރަށް ޝުކުރު ކުރުމުގައި ސަޢީދަކީ ނަމޫނާއެއް!
 
ސަޢީދަށް އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވީ އެއްޗެއް ގޮވައިގެން ހިނގި ވަރުގަދަ އެކްސިޑެންޓެއްގައި

ދިރިއުޅުމަކީ ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުވެގެންދާ، ޤުދުރަތުގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެކެވެ. ހިތްދަތި ކަމެއް ދިމާވާ ހިނދު، އެއީ އިންތިހާ މާޔޫސްކަން ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަމަކަށް ވީ ނަމަވެސް، ދިރިއުޅުމުގެ ހަލަބޮލިކަމުން ހަވާސާ ވެލާ، ހިންދެމިލުމަށް ފަހު ވިސްނަލައިފިނަމަ، އެކަމުގައިވެސް ހެޔޮ ރަޙުމަތެއް މެނުވީ ނުވާކަން ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ.

6 ދަރިންގެ ބައްޕަ، ސަޢީދު އަބޫ ހަސީރާގެ ދިރިއުޅުންވެސް ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ. އެއީ އޭނާގެ ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލި، ކަނާތުގެ 3 އިނގިލި ބުރިވި ހިސާބުންނެވެ. ސަޢީދަށް އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވީ އެއްޗެއް ގޮވައިގެން ހިނގި ވަރުގަދަ އެކްސިޑެންޓެއްގައެވެ.

އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު އަހަރެންގެ ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުނީ. ވަޒީފާއަކަށް ބޭނުން ޖެހުނު. އަހަންނާއި، ޢާއިލާއަށް އެހީ ބޭނުންވި. ވަޤުތު ހޭދަކޮށްލަން ކުރާނެ ކަމަކަށް ބޭނުންވި. މިއަދު އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތަށް ގޮންޖަހަން. ތަކުލީފުތަކާ ކުރިމަތިލާން. ޢާއިލާއަށް އެއްބާރުލުން ދޭން. ﷲ މެނުވީ އަހަންނަށް އިތުރު މަދަދުވެރިއަކު ނުވޭ. އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރީ ޖޫހާއި ބިސްކޯދު ވިއްކަން. އެކަން ނިންމާފަ، ކުދީނާ ފަތް ވިއްކަން ފަށައިގެން މިހާރު މިއުޅެނީ. މީ އަހަރެން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ.
ސަޢީދު އަބޫ ހަސީރާ؛ ޣައްޒާގެ ލޯފާން ބައްޕައެއް

ޢާއިލާގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ކޮނޑު އަޅައިގެން ހުރި މީހަކީވެސް ސަޢީދުއެވެ. މާލީ ގޮތުން އެ ޢާއިލާގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަން ހުރި މީހަކީވެސް ހަމަ އޭނާކަމުން، އެ ހާލުގައިވެސް ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޢަޒުމު ކަނޑައެޅިއެވެ. ސަޢީދު ނިންމީ، މަގުމަތީގައި އެއްޗެހި ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށެވެ. ސަޢީދުގެ މަސައްކަތަކަށް ވީ، ބޭކަރީތަކުގެ ބޭރާއި، މަގު ހިނގާ މީހުންނަށް ކުދީނާ ފަތް ވިއްކުމެވެ.

ޢުމުރުން 45 އަހަރުގެ ސަޢީދު ކުރިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތަކީވެސް މަގުތަކަށް ބިނާވެފައި އޮތް މަސައްކަތެކެވެ. ހިމާރު ގާޑިޔާއެއްގައި ބާދަގަނޑު އެއްކޮށް، އެ ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެމުން ދިޔައެވެ. އެއީ މީގެ 4 އަހަރު ދުވަސް ކުރިއެވެ. ބާދަގަނޑު ކަމަށް ހިތާ ސަޢީދު ނެގި ސިލިންޑަރު ވީ ނުގޮވާ އޮތް ހަތިޔާރަކަށެވެ. އެ ސިލިންޑަރު ގޮވާ، ސަޢީދުގެ 2 ލޮލާއި، އަތްވެސް ޒަޚަމްވިއެވެ.

އަހަރެން އަތުގަ އޮންނާނެ ހިމާރު ގާޑިޔާއެއް. އަހަރެން އުޅުނީ ލޮޔާއި އެލުމިނިއަމް އެއްކޮށް، އެ ގަނެވިއްކާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގަ. ގާޑިޔަލުގަ. މަށަކީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި، ތޫނިފިލި މީހެއް. އެކަމަކު، މީ އަހަންނަށް ނަޞީބުގަ ހުރި ގޮތް. އަހަންނަކަށް އިތުރު މީހެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ... އެއާ ޚިލާފަށް، އަހަންނަކީ އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މިހާ... އަހަރެންގެ އަނބިދަރިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނީ އަހަންނަށް. އެހެން މީހަކަށް ބަރޯސާ ނުވެ، މިނިވަންކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭން ޖެހޭނީ އަހަންނަށް. ކިތަންމެ ކުޑަ އާމްދަނިއެއް، ފަހެއް ނޫނީ ދިހަ ޝެކްލްސް ލިބުނަސް، އެއީ ﷲގެ ހަޟްރަތުން އަހަންނަށް ލިބޭ ރަޙުމަތެއް.
ސަޢީދު އަބޫ ހަސީރާ؛ ޣައްޒާގެ ލޯފާން ބައްޕައެއް

ފަލަސްޠީނުގެ އެންމެ ތޮއްޖެހިފައި ވާ އެއް ސިޓީ ކަމަށް ވާ ޣައްޒާގެ ބޭކަރީއެއްގެ ބޭރުގައި ހުރެ، ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް "1 ޝެކްލް (0.26 ޑޮލަރު) އަށް ކުދީނާ ފަތް ކޯޅިއެއް" މިހެން ގޮވަމުން ސަޢީދު ދިޔައިރު، އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުވެސް، ގާތުގައި ހުއްޓެވެ.

ޣައްޒާގެ ރަށްވެހިންނަކީ ކުދީނާ ފަތަށް ލޯބި ކުރާ ބައެކެވެ. ސައިގެ އިތުރުން އެކި ކަހަލަ ކޭންތައް ތައްޔާރުކޮށް ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށްވެސް ކުދީނާ ފަތް ބޭނުން ކޮށް އުޅޭ ބައެކެވެ. ބަނޑާއި ގޮހުރުގެ އުނދަގޫތަކަށް ލުޔެއް ލިބޭތޯ، ކުދީނާ ފަތް، ފެނު ކައްކައިގެން އެ ބޮއެ ހަދާ ބައެކެވެ.

ޣައްޒާގެ ދޭސީ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ޣައްޒާގައި ލޮލުގެ ފެނުމުން މަހުރޫމުވެފައި ވާ 14000 އެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. އެއީ 2.3 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ޣައްޒާ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ 28 އިންސައްތައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް