ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 18:56
އިރާގުގައި މާމުއި އުފައްދާ މީހެއް
މާމުއިގެ އަސްލު ގެއްލުން
މާމުއިގެ ފޮނި މީރުކަން ގެއްލި، އެތައް ބަޔަކު ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް!
 
އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރިއާއެކު، ސައްތައިން ސައްތަ އިރާގުގެ އުފެއްދުންތައް ގަންނާނެ މީހަކު ނުވޭ
 
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، މާމުއި އުފެއްދޭ މިންވަރު ދަށްވެ، މާމުއިގެ ފެންވަރަށްވެސް ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކެއް ވަނީ އައިސްފައި

މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރުގެ ވާހަކައަކީ ބައެއް މީހުންނަށް މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. އެއީ ސީދާގޮތުން އަސަރެއް ކުރާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭތީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ގޮތް ގޮތަށް، މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު އިންސާނީ ހަޒާރަތަށް ފޯރަމުންދާކަމީ، އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލެވޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނު ގަދަވުމާއި، ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު މަދުވުމާއި، ހިރަފުހުގެ ތޫފާންތައް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އިރާގުގެ ތިމާވެއްޓަށް އަންނަމުންދާ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ސީދާ ގޮތުން ފޯރަމުން ދަނީ އެ ގައުމުގައި ކުޅަނދުރު އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތަށެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ މާމުއި އުފެއްދޭ މިންވަރު ދަށްވެ، މާމުއިގެ ފެންވަރަށްވެސް ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކެއް އައުމެވެ.

އަލީ މިރްދާން ފާލިހްއަކީ އިރާގުގައި ކުޅަނދުރު ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން، މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާހެދި އެ މީހުންގެ ވިޔަފާރި ބަނގުރޫޓުވެދާނެކަމުގެ ނުތަނަވަސްކަމުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ.

އަހަރެމެންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ މޫސުމީ ނޭދެބޭ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލަ. ދުނިޔެ ހޫނުވުމާ ގުޅިގެން އިރާގުގަ ކުޅަނދުރު ގެންގުޅުން މަދުވެއްޖެ. ވެލީގެ ތޫފާންތަކުގަ ކުޅަނދުރުތައް ވިއްސިވިހާލިވެ، ގެއްލިއްޖެ. އަހަރެމެން މިދަނީ ފެން ނުލިބުމުގެ ތަކުލީފުތައްވެސް އުފުލަމުން. މާމުއި އުފައްދަން ކުޅަނދުރުތަކަށް ފޮނި ބޮވޭނެ ގޮތްތައް މަދު. ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ، ކުޅަނދުރުތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށްވުން. އެކި ދިމަދިމާއަށް ކުޅަނދުރުތައް ދިއުން. ކުޅަނދުރު ހަތާތައް ހަލާކުވުން. އަހަރެންވެސް މީ ކުޅަނދުރު ގެންގުޅޭ މީހެއް. ކުރިން 300 ސެލް ހުންނާނެ. މިހާރު އެކަމަކު، ފެން ލިބުން ދަތިވެ، ފޮނި ބޮވޭނެ ގޮތްތައް މަދުވީމަ 100އެއްހާ ސެލް ހުރީ.
އަލީ މިރްދާން ފާލިހް؛ ކުޅަނދުރު ގެންގުޅޭ މީހެއް

އެއްގޮތުން ނުވިއްޔާ އަނެއް ގޮތުންވެސް މާމުއި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފާލިހް ލޯބޯ ފިއްސަމުން ދިޔަނަމަވެސް، އުއްމީދު ކަނޑާލައި، އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލި އެކަކީ ގާސިމުއްތާއީއެވެ. މިކަމުގެ ޒިންމާ، ހަމަ އެކަނި މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިންދާލެވެން ނެތްކަން ގާސިމްގެ ވާހަކަތަކުން އެނގެއެވެ.

އަހަރެން ހުއްޓާލައިފިން. އަހަރެމެންނަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ އެތައް ސަބަބެއް އެބަހުރި. އިމްޕޯޓް މާމުޔަކީވެސް އިރާގުގެ ދޭސީ ސިނާއަތަށް ލިބުނު ދެރައެއް. ހަމައެކަނި މަށަކަށް ނޫން. ނަޖަފްއާ، އެހެން ޕްރޮވިންސްތަކަށްވެސް ގެއްލުންވޭ.
ގާސިމުއްތާއީ؛ ކުޅަނދުރު ގެންގުޅުނު މީހެއް

ކުޅަނދުރު ގެންގުޅޭ އަދި މާމުއި ސިނާއަތުގައި ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ބަޝީރު ކިޔައިދިން ގޮތުގައި؛ އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރިއާއެކު، ސައްތައިން ސައްތަ އިރާގުގެ އުފެއްދުންތައް ގަންނާނެ މީހަކު ނުވެއެވެ.

އިމްޕޯޓް މާމުއިގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޅަނދުރު ގެންގުޅޭ ދޭސީންނަށް ކުރަނީ އެ މާމުއި އަގުހެޔޮ ވީމަ، ދޭސީ މާމުއި އުފައްދާ މީހުންނާ ވާދަކޮށްލެވޭތީ. އިރާގު ހަނަފަސްވެ، މާމުއި އުފެއްދޭ މިންވަރު މަދުވީމަވެސް އަގުތައް ވަނީ އުފުލިފަ. އެހެންވީމަ، ދޭސީ މާމުއި އަގު ބޮޑުވެފަ، އިމްޕޯޓް މާމުއި އަގުހެޔޮ. އަހަރަމެން މިއަދު މި ތިބެނީ، ހަމަ ދެންމެދެންމެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލާ ހިސާބުގަ. އިރާގުގަ ކުޅަނދުރު ގެންގުޅުނުހާ މީހުން މިހާރު ކޮބާ؟ އެމީހުން އެކަން ދޫކޮށްލާފަ އެހެން ކަމެއް ހޯދައިފި. އެމީހުން ވަރަށް ވަރުބަލިވެއްޖެ.
ބަޝީރު ހައިދަރު؛ މާމުއި ސިނާއަތުގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް

އިމްޕޯޓްކުރަނީ ހަމައެކަނި މާމުޔެއް ނޫނެވެ. ބިދޭސީ ކުޅަނދުރަކީވެސް އިރާގުގެ މާމުއި ސިނާއަތަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި އޮތް ހާސް ކަމެކެވެ.

ތެދަށް ބުނަންޏާ، އިމްޕޯޓް ކުޅަނދުރުތަކާ ހެދި ބަލިތައް ވަރަށް ގިނަވެއްޖެ. މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް އަހުލުވެރިވާންވެސް އެ ކުޅަނދުރުތައް ގާބިލެއް ނޫން. އަހަރެމެންގެ ދޭސީ ކުޅަނދުރުތަކަކީ، މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާ ގަދަ ހޫނަށް އަހުލުވެރިވާން ދަންނަ ކުޅަނދުރުތަކެއް.
އަލީ މިރްދާން ފާލިހް؛ ކުޅަނދުރު ގެންގުޅޭ މީހެއް

2022 ވަނަ އަހަރު އދ.ން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި؛ މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރުވެސް، މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ކާރިސާގައި އިރާގަކީ 5 ވަނައަށް އެންމެ ނާޒުކު ގައުމެވެ.

އަހަރެމެން ކުޅަނދުރު ގެންގުޅޭ މީހުން މީ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުވަމުން ދާ ބައެއް. ފޮނި ބޮވޭނެ މަގުތައް ހީނަރުވާ ހިސާބުން، އެހެން މަސްދަރުތައް ހޯދަން އަހަރެމެން ދަތުރުކުރަން. މިސާލަކަށް ވަކި ހިސާބުގަނޑެއްގަ ފޮނި ބޮވޭނެ މަގުތައް ހުރީވިއްޔާ އަހަރެމެން އެ ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުވަން. އެއީ އަހަރެމެންގެ މަރުކަޒަށްވުރެ އިތުރަށް ކުޅަނދުރުތަކަށް ފޮނި ބޮވޭނެ ފުރުސަތު އޮންނާނެތީ.
އަލީ މިރްދާން ފާލިހް؛ ކުޅަނދުރު ގެންގުޅޭ މީހެއް

ހަނަފަސްކަމާއި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ދަނޑުބިންތައް ވަނީ ހިކިފައެވެ. ހޫނު މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރު، އިރާގުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް