ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2024 | ބުދަ 20:59
ވެކްސިން ޖަހަން ތައްޔާރުކުރަނީ
ވެކްސިން ޖަހަން ތައްޔާރުކުރަނީ
ޕީއޭ އިމޭޖަސް
ކޮވިޑް ވެކްސިން 217 ފަހަރު ޖެހުން
ޖަރުމަނު މީހަކު 217 ފަހަރު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފި
 
މިގޮތަށް ގިނަ ފަހަރު ވެކްސިން ޖެހުމަކީ އެފަރާތްތަކުން ތާއީދު ކުރާކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވޭ

އުމުރުން 62 އަހަރުގެ ޖަރުމަނު މީހަކު 217 ފަހަރު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ. ލާންސެޓް އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒް ޖަރނަލްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވާގޮތުން އެމީހާ އެކަން ކުރީ އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރުމަށް ސިއްހީ ލަފާވެސް ދީފައި ވަނިކޮށެވެ. އޭނާ ވެކްސިން ޝޮޓްތައް ގަނެފައިވަނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި، އަދި ވެކްސިންތައް ޖަހާފައިވަނީ 29 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެތެރޭގައި ކަމަށް، ޖަރނަލްއާ ހަވާލާ ދީ ޚަބަރު ލިބެއެވެ. ރިސަރޗަރުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވާގޮތުގައި އެހާ ގިނަ ފަހަރު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހިނަމަވެސް އޭނާގެ ކިބައިން އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުފެނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އާލަންގަންގެ ޑޮކްޓަރ ކީލިއަން ސްކޯބަރ ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި މީހާގެ ޚަބަރު ފުރަތަމަ ދުށީ ނޫހަކުންނެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާއާ ގުޅައި، އާލަންގަންގެ މައިކްރޯ ބަޔޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ޓެސްޓްތައް ހެދުމުގެ ދައުވަތު ދިނެވެ. އަދި އޭނާވެސް އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވި ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ޓެސްޓްތައް ހެދުމުގައި ވަގުތުން ލެޔާއި ކުޅުގެ ސާމްޕަލްތައް ނެގުމުގެ އިތުރުން، ކުރިން ނަގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރި އޭނަގެ ލޭގެ ސާމްޕަލްތަކެއް ހޯދައި ޓެސްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޑޮކްޓަރ ސްކޯބަރ ބުނެފައިވާގޮތުގައި، ޑޮކްޓަރުން ކަންބޮޑުވީ އިމިއުން ސިސްޓަމަށް އެހާވަރަށް "ސްޓިމިއުލޭޝަން" ދިނުމުން ބައެއް ސެލްތައް ވަރުބަލިވެ، އޭގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަފާނެތީއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ކަމެއް އެމީހާގެ ކިބައިން ނުފެނުނު ކަމަށް ޑޮކްޓަރ ސްކޯބަރ ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް އެއްފަހަރުވެސް ކޮވިޑް ޖެހުނު ކަމުގެ ނިޝާނެއްވެސް ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ބުނެފައި ވެއެވެ.

ރިސަރޗަރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ކޭހުން ދޭން ބޭނުން މުހިންމު އެއް މެސެޖަކީ މިގޮތަށް ގިނަ ފަހަރު ވެކްސިން ޖެހުމަކީ އެފަރާތްތަކުން ތާއީދު ކުރާކަމެއް ނޫންކަމެވެ. އަދި އެފިރިހެންމީހާގެ ޓެސްޓްތަކުން އެކަނި، އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ރިސަރޗަރުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފަހުގެ ރިސަރޗްތައް ދައްކާގޮތުން ވެކްސިން ދޭންޖެހޭ ގޮތަކީ ތިން ޑޯޒް ކަމަށާއި، ވަލްނަރަބަލް ގްރޫޕްތަކަށް ގަވާއިދުން ޓޮޕްއަޕް ކުރުން ކަމަށާއި، މިއަށްވުރެ އިތުރަށް ވެކްސިން ދޭންޖެހޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ރިސަރޗަރުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މައުލޫމާތު: ބީބީސީ  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް