ޗައިނީޒް ގްރޭންޑް ޕްރިކްސް ހެމިލްޓަން ކާމިޔާބުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓަރުކަން ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ވަންލީއާ ހަވާލުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޕޮލިސް އަންހެން ފުޓްސަލް ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ޑަކޭ
6 އަހަރު ކުރިން
ޔުވެންޓަސް ލީގު ނެގުމާ ގާތަށް
6 އަހަރު ކުރިން
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ: މަލާގާ އަތުން ބަލިވެ ބާސާ އަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ޑޯޓްމަންޑް ބަލިކޮށް ބަޔާނުން ތާވަލުގެ އެއްވަނަ އަށް
6 އަހަރު ކުރިން
މެޑްރިޑް ޑާބީ މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް
6 އަހަރު ކުރިން
މާރަންދޫގެ މައްޗަށް ކުޅުދުއްފުށިން ކުރިހޯދައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ ޓްރަޔަލް އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް
6 އަހަރު ކުރިން
ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީ ލޯންޗްކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ކުޅުނު ކުޅުމަށް ބަލާއިރު މި ލިބުނީ ހައްގު 3 ޕޮއިންޓު: ޓަވަރޭޒް
6 އަހަރު ކުރިން
އަހަރެންނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު މިޑްފިލްޑަރެއް ނޫން: ކަންޓޭ
6 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ލިބުނީ މިދިޔަ އަހަރު، މިއީ އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް: އިރުތިޝަމް
6 އަހަރު ކުރިން
އެމްއޯސީގެ އާދައުރަކަށް ކުރިމަތިލާނެކަން އިއުލާންކޮށް ޝަވީދުގެ މެސެޖް އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް
6 އަހަރު ކުރިން
ފްރެންޗް އޯޕަންއަކީ އެންމެ ފަހު ކްލޭ ކޯޓު މުބާރާތް: ފެޑަރާ
6 އަހަރު ކުރިން
ނިއު މެޗަކީ މާލޭ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ ކުޅުނު އެންމެ ރަނގަޅު މެޗު: ފެސްކޯ
6 އަހަރު ކުރިން
ގަލާޑޯގެ ލަނޑުން ނިއު އިން ވެލެންސިއާގެ ހިތް ކުދިކުދި ކޮށްލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އުންމީދު ކުރިވަރަށް ވުރެން ރަނގަޅަށް ޓީމު ކުޅުނު، ނަމަވެސް ޓާގެޓް ހާސިލެއް ނުވި: އިބްރާހިމް ހަސަން
6 އަހަރު ކުރިން
ތިން ޕޮއިންޓް ލިބުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެއްޖެ: ނިޒާމްބެ
6 އަހަރު ކުރިން
ޅ.އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޮޅުވެލިފުއްޓަށް
6 އަހަރު ކުރިން