މާރާމާރީތަކާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 50 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިން: ފުލުހުން
6 އަހަރު ކުރިން
ކ. މާފުށީ ކައިރިން ލޯންޗެއް އަޑިއަށްދާތީ އެމްއެންޑީއެފް އިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޤާނޫނީ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑްކުރުން ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ: އދ
6 އަހަރު ކުރިން
އަމީން އާންމާއި ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ވެސް ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލުތަކަށް ސަޕޯޓްކުރާކަމުގައިވާ ނަމަ ދައުވާކުރާނަން: މެންބަރުން
6 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖޭގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް ދައުވަތު ދީފި
6 އަހަރު ކުރިން
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިން ކާޅަށް ކޮށާލާ ކާންދޭތަން ބަލަން ތިބެގެން ނުވާނެ: ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމް
6 އަހަރު ކުރިން
މަސީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ ޖަލްސާތައް ޤާނޫނާ ޚިލާފް: މައުމޫން
6 އަހަރު ކުރިން
ބަޖެޓަކީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނިންމާލެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫން: ރޮޒައިނާ
6 އަހަރު ކުރިން
ކޮމެޓީއަށް މީޑިއާ ކައުންސިލް ހާޒިރު ކުރުމާމެދު ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ދެބަސްވުން!
6 އަހަރު ކުރިން
ޕީޖީ ބިޝާމްގެ ކާރުކޮޅުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ހާއްސަ ޓީމެއް އެކުލަވާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އެންއައިއައި އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން އެކަން އެންގުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެދެފި
6 އަހަރު ކުރިން
އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓް އެ އޮފީހުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
މާބައިދޫ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު
6 އަހަރު ކުރިން
މާބައިދޫގައި ފުލުހުން ތިބެންޖެހޭ، އާދޭސް ކުރާތާ 12 އަހަރު: ކައުންސިލް
6 އަހަރު ކުރިން
ބިޝާމާ ދެކޮޅަށް މަހުލޫފް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބެލުމަށް އޭސީސީން ޑޮކިއުމެންޓްސްތައް ހޯދަނީ!
6 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖެޓީވީ ރޯކުރި މައްސަލައިގައި ބަދަލު ހޯދަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓް މައްސަލަ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ނުލިބިގެން ފިޔާޒުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނުނިންމިފަ!
6 އަހަރު ކުރިން
ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމުގެ އިދާރީ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމައި ޖޭއެސްސީގެ އެޖެންޑާއަށް!
6 އަހަރު ކުރިން