ކ. މާލެ
|
16 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 05:39
"މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ހެކަތަން 2023" ގެ ތެރެއިން
"މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ހެކަތަން 2023" ގެ ތެރެއިން
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން
"ތިމާވެއްޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ޑޭޓާ ބޭނުންވޭ"
 
މިފަދަ ކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހޯދުމަށް އޮތް މަގަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޑޭޓާ ކަމަށް އެކަމަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
 
ޝައުނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ހެކަތަން 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން

ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް މަދުކޮށް މިކަަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް, ކަމާއި ގުޅުން ހުރި އެންމެ ފަހުގެ ޑޭޓާ ބޭނުންވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ހެކަތަން 2023 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް އެއްކުރެވިފައިވާ ޑޭޓާއެއް މިފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ކަންކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހޯދުމަށް އޮތް މަގަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޑޭޓާ ކަމަށް އެކަމަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ފަހުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުުރުން މިނިސްޓަރ ޝައުނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ޕާޓްނަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެން ހުރި ޑާޓާ ބޭނުންކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖެއަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ކުރާ އަސަރުތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ މުރަކަ ފަރުތައް ފަދަ ތަންތަނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުގެ އިތުރުން ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ދިމާވަމުންދާ ގެއްލުންތައް މޮނިޓަރ ކުރާ ގޮތުގެ ޑާޓާ މުހިންމު ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ޝައުނާ ވިދާޅުވީ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ސާފު ފެން ލިބުމަށް ގޮންޖެހުންތަކާއި ދިމާވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ތެޔޮ އެންދުމާއި، ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުމަކީ ވެސް އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކުރާ ކަންކަން ކަމަށް ވާއިރު މިހާތަނަށް އެ މައްސަލަ އަސް އެދެވޭ ހައްލެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި