ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މަޖިލީހުގެ މުވައްޒިފުންނަށް ވެސް މަޖިލީހަށް ނުވަދެވޭނެކަން އަންގައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ވީހާވެސް ބޮޑަށް މީހުން ބަންދުގައި ނުބަހައްޓާ ވާނެ ގޮތެއް ބެލުމަކީ ޕީޖީގެ މަސްއޫލިޔަތެއް: މެންބަރު ނަޝީދު
6 އަހަރު ކުރިން
ލައިސަންސް ނެތި ސައިކަލް ދުއްވި އަންހެނަކަށް ކޮށްލިވަރު!
6 އަހަރު ކުރިން
ހެނދުނުން ފެށިގެން ޅައިމަގު ރައްޔިތުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުން މަހުރޫމުވެފައި!
6 އަހަރު ކުރިން
އަމީތާއި ލަތީފުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމިއްޖެ، ދެން އޮތީ ހުކުމް
6 އަހަރު ކުރިން
ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތަށް މުވައްޒަފުން ނުނެރުމުން ތިނަދޫ އެސްޓީއޯ މެނޭޖަރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ކަރަންޓުގެ ޙިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ކަރަންޓު ލިބޭނީ ހަ ގަނޑިއިރު ފަހުން ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފި
6 އަހަރު ކުރިން
ދޯންޏާއި އަސާ ބަންދުކުރާ ފޮށި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ރައީސް އޮފީހުން ހޯދަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
އެމްއެމްސީއަށް ފަޒީން ޖަވާބުދާރިވުމަށް އަންގައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ނައީމާއްތައާ މެދު ފުލުހުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް އެމްޑީޕީން ކުށްވެރިކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
މެމްބަރު ވައްޑެގެ ބަންދަށް ހަތަރު ދުވަސް، މިމުއްދަތުގައި ޕީޖީން ދައުވާ ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ!
6 އަހަރު ކުރިން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ކުރެހި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
މެންބަަރު މުސްތަފާ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަނެއްކާ ވެސް އަންގައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޖެނަރަލް ދީދީގެ ޝަރީއަތް: މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު
6 އަހަރު ކުރިން
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބާއްވަން އޮތް ޖަލްސާ ކެންސަލް ކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
އިންތިިިހާބީ މަގާމު ކަށަވަރުވާ މާއްދާ ބާތިލްނުކޮށްފިނަމަ ހުކުމުގައި ބުނާ ހާލަތެއްގެ ބޭނުން ކެނޑޭ: ދައުލަތް
6 އަހަރު ކުރިން
ރަދުން ވިދާޅުވީމާ ވިދާޅުވާހާ ގޮތެއް ހަދާ ޒަމާން އިޔާދަ ކުރަނީ: ސައުދު
6 އަހަރު ކުރިން
މޮނިކޮން އަމުރާ ޚިލާފުވެގެން އިއްވި ހުކުމް ތަންފީޒްކޮށް މަފާޒު ނިންމި: ޕޮލިސް
6 އަހަރު ކުރިން
ވައްޑެއާއި ސައުދުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި، ދެން އޮންނާނީ ހުކުމް!
6 އަހަރު ކުރިން
ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބަލަން އެޗްއާރުސީއެމުން ނިންމައިފި
6 އަހަރު ކުރިން