ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 13:59
ޕާސްޕޯޓް
ޕާސްޕޯޓް
ގޫގުލް
އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް
މިދިޔަ އަހަރު 66528 މީހުން ޕާސްޕޯޓް ހައްދަން ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ޕާސްޕޯޓަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވަނީ 56799 މީހުންކަމަށް
 
މިދިޔަ އަހަރު ޕާސްޕޯޓް ހައްދަން ހުށަހެޅި މީހުންގެ އަދަދު %17 އިތުރު
 
އިމިގްރޭޝަނުން ގެންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަމުން

މިދިޔަ އަހަރު 66528 މީހުން ޕާސްޕޯޓް ހައްދަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ 2022ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ޕާސްޕޯޓް ހައްދަން ހުށަހެޅި މީހުންގެ އަދަދު %17 އިތުރު ކަމަށެވެ. އަދި އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ޕާސްޕޯޓަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވަނީ 56799 މީހުންކަމަށެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި ޕާސްޕޯޓް ހަލާކުވެގެންނާއި މައުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން އަދި ސަފުހާ ފުރިގެން 2023 ވަނަ އަހަރު ޕާސްޕޯޓް ހައްދަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 269 މީހުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ނިމިދިޔަ މިދިޔަ އަހަރު މުޅިން އަލަށް 13798 މީހުންވަނީ ޕާސްޕޯޓު ހައްދާފަވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެެ.

އެ އިދާރާއިން އިތުރަށް 2022ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިގެން ހުށަހެޅި މީހުންގެ އަދަދު މައްޗަށް ޖެހިލާފައިވާ ކަަށެވެ. އެގޮތުން ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާނަމަ 2022 ވަނަ އަހަރު ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިގެން 796 މީހުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު ޕާސްޕޯޓް ގެއްލިގެން 977 މީހުންވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މިއީ މި ދެ އަހަރު އަޅާކިޔާނަމަ %18.5 އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ މެޑިކަލް އިމަރޖެންސީގައި ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި، އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިމިގްރޭޝަނަށް ހާޒިރުވެ ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭނެ މަގު މިދިޔަ މަހުގެ 21 އިން ފެށިގެން މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ،. މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ފުރުސަތު ހޯދާދިނުމަށްޓަކާ މިޚިދުމަތް އިތުރު އަތޮޅުތަކަށް ފުޅާކުރުމަށް ގެންދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައވެެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ގެންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޚިދުމަތް ހޯދަންދާ ފަރާތްތަކުގެ އަޑުއަހައި އެފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށާއި އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން ދަނީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް