ބުދަ 05 އޯގަސްޓު 2020
08 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 15
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުން

ފޮސްޓަރ ކެއަރ ސެންޓަރ އެއް ގާއިމުކުރުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށައަޅައިފި

  • އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ގޮވާލެއްވި
  • ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއްކުރަން ޖެހޭ: ހައިތަމް

ކ. މާލެ | 8 ޖުލައި 2020 | ބުދަ 10:52 | 2,576

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހައިތަމް - މަޖިލިސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓާލުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންނާއި، އެ ކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މި ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވަމުން މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހައިތަމް ވިދާޅުވީ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ދައުލަތުން ކުޑަކުދިންނަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ ފެންވަރުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކުޑަކުދިން ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަ މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކުރުމަށް ވެސް ހައިތަމް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

ހައިތަމް ހުށައެޅުއްވި މި ގަރާރުގައި ވަނީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކުރުމަށާއި ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ފަންނީ މާހިރުން އިތުރުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ފޮސްޓަރ ކެއަރގެ ދާއިރާއަށް ދައުލަތުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދީ، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކުޑަކުދިން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލް ކަމުގައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް އިންވެސްޓު ކުރާވަރާއި، ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށާއި، ކުޑަކުދިންނާ މެދު އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާއި، އެ ކުދިންނަށް ގޯނާކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އެ ކުދިންގެ ކިބައިން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ވެސް ހައިތަމް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

ފޮސްޓަރ ކެއަރ ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރަން ސޯޝަލް ވޯކަރސް ތަމްރީނު ކުރުމުގެ އިތުރުން އިދާރީ އޮނިގަނޑުތަކެއްގެ މަތިން ފޮސްޓަރ ކެއާރ ސިސްޓަމް ހިންގުން ވަކި ސެކްޓަރ އެއް ޤާއިމްކޮށް، އޭގެދަށުން އަހަންމިޔަތު ކަމެއް ދީގެން ގެންގުޅުމަށް ވެސް މެމްބަރު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.