އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އޮންލައިންކޮށް ޝަރީއަތްތައް ހިންގުން

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީއަތް ހިންގަން ފެށުމުން، އިންސާފު ލިބުމުގެ ދިގު ރާސްތާ ކުރުވާނެ: ބަންޑާރަ ނައިބު

  • މިހާރު ވެސް ކޯޓުތަކުން އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދޭ، އެހެންނަމަވެސް ގާނޫނުން މިވަނީ ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށް، އެފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައި
  • ކޯޓުތަކާއި އަދުލް އިންސާފުގެ ދާއިރާގެ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި އޮންލައިންކޮށް، ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލްވެސް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައި
  • މިއީ އަދުލް އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގައި އޮތް ދިގުރާސްތާ ކުރުވެގެންދާނެ ކަމެއް

ކ. މާލެ | 8 ޖުލައި 2020 | ބުދަ 10:44 | 3,434

ބަންޑާރަ ނައިބް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި އޯޑިއޯ އަދި ވޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ޒަރިއްޔާއިން ޝަރީއަތް ހިންގަން ފެށުމުން އިންސާފުގެ ދިގު ރާސްތާ ކުރުވެއްޖެ ކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް (ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު) އިބްރާހީމް ރިފްއަތު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެޓާރނީ ޖެނެރަލް ރިފްއަތު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި، ވިދާޅުވީ، ޖިނާއީ އަދުލްގެ ނިޒާމުގައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގގެ ޒަރިއްޔާއިން ޝަރީއަތްތައް ހިންގުމާއި، އަދި އޮންލައިންކޮށް، ދައުވާ އުފުލުމާއި، ދައުވާއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނުވަތަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް އޮންލައިންކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދިއުމަކީ، އަދުލްއިންސާފުގެ ދިގު ރާސްތާ ކުރުވެ، އަދުލްއިންސާފު ގާއިމު ކުރުމަށް ނުވަތަ އަދުލްއިންސާފުގެ ދާއިރާއަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

އެޓާރނީ ޖެނެރަލް މިހެން ވިދާޅުވީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ދެ ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގު ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި އިސްލާހަކީ ޖޫން މަހުގެ 29 ވީ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ އިސްލާކެހެކެެވެ.

‏ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ޝަރީއަތް ހިންގުމުގެ އިހްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން، ގާނޫނު އަސާސީން ނުވަތަ ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ނުވަތަ ކާރިސާގެ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމުގައި ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތުމާއި، ޖޯގުރަފީ ގޮތުން ރަށްތަކާއި ސަރަހައްދުތައް އެތުރިފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް، މޫސުމީ ގޮތުންނާއި ހަރަދުގެ ގޮތުންނާއި ނުވަތަ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމުތައް އެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ އެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަކަށް އެ ވަގުތަކު އޮތް ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަށް ރިއާޔަތްކުރުމާއެކު، އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް ލަސްވުން މެދުވެރިވެ، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ހާލަތްތަކަކީ ހާއްސަ ހާލަތްތަކެއް ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ކަނޑައެޅިދާނެ ކަމަށް ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތް އިއުތިރާޒު ނުކުރާނަމައެވެ.

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ޝަރީއަތްތަކުގެ މަޖިލިސްތަކުގެ ރެކޯޑިންގ، އެ މައްސަލައެއް ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 25 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭގޮތަށް ވެސް ބިލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 30 ވަނަ ބާބުގެ ކުރިއަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ކާރިސާއެއްގައި ހާއްސަ އުސޫލުތައް ހިނގުމާ ބެހޭ ބާބެއް އިތުރުކޮށް އެ ބިލުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މި ބލު މިހާރު ވަނީ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއު ކޮށްފައެވެ. ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ގާނޫނު ފާސްވެ، ތަސްދީގުކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެގެޒެޓުގައިޝާއިއުކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.