ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ބިދޭސީން ގެނައުމުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް

2019 ގެ ކުރިން ބިދޭސީން ގެނައުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ އެތައް ކަމެއް ކޮށްފައި އެބަހުރި: އިމިގްރޭޝަން

  • 28 ކުންފުންޏަކުން 16000ށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ގެނެސް ދޫކޮށްލާފައިވޭ
  • އިމިގްރޭޝަން އެތެރޭގައި ވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންކަން ހިންގާފައި ހުރި
  • ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ދަނީ ބަލަމުން

ކ. މާލެ | 8 ޖުލައި 2020 | ބުދަ 09:21 | 5,256

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން - އިމިގްރޭޝަން

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ބަލަމުން ދާ ކަމަށާއި، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން ގެނެސް ދޫކޮށްލާފައިވާ މައްސަލަތައް ވެސް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިމިގްރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ މުހައްމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، އިންސާނީ ވަގުފާރި އަދި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ގިނަ ކަންކަމެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވިގެން 28 ކުންފުންޏެއްގެ މައްސަލަ އަދި އިމިގްރޭޝަންގެ ތެރޭގައި ވެސް ކަންކަން ނުރަނގަޅުން ހިނގާފައި އޮވެގެން އެ މައްސަލަތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޝިފާން ވިދާޅުވީ މި 28 ކުންފުނިން 16،000ށް ވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އެތެރެ ކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، 2019 ގެ ކުރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ވެސް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

28 ކުންފުންޏެއްގެ 58 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 16778 ބިދޭސީން އެތެރެކުރެވިފައިވޭ. އަދި އެމީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ. އަދި އެމީހުން އެތެރެ ކޮށްފައިވަނީ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން ކަމަށް ބެލެވޭ. މި މައްސަލަތައް މިހާރުވެސް ފުލުހުންނާއި އޭސީސީއައި ގުޅިގެން ބަލަމުން މިދަނީ. ބޮޑެތި މައްސލަތައް ކަމަށް ވުމުން އަދި ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ވާތީ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ. ތަހުގީގު ހިނގާތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެ،

~ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ މުހައްމަދު ޝިފާން

ޝިފާން ވިދާޅުވީ މައްސަލަތައް ބަލަން ފެށިފަހުން މިކަމުގައި ބައިވަރު ކަންކަން ފާހަގަވެފައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިން ހިނގާފައި ހުރި ކަންކަމަށް ބަލާނަމަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރޭވިގެން ބައެއް ކަހަލަ ކަންކަން ކުރެވިފައި ހުރުމުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއަށް ބިދީސީން ގެނައުމުގައި ހަމައެކަނި އިމިގްރޭޝަންގެ ދައުރެއް އެކަނި ނޫން މި އޮންނަނީ. އިމިގްރޭޝަނުން އެދެވޭ ހުއްދައެއް ދިނުމަށްފަހު ބިދޭސީން އެތެރެކުރާ ކުންފުނި ނުވަތަ ގެންނަ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާ ވެސް އެބަ އޮވޭ މިކަމުގައި. އޭނާގެ ޒިންމާގެ ދަށުގައި ހުންނަ ބިދޭސީ މީހާ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ހިލާފުވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭ. މިކަންކަން ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީން ގަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން އެބަދޭ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް އޮޅުވައިލައިގެން މަކަރު ހަދައިގެން މީހުން ގެނެސްފައި އެބަހުރި،

~ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރ މުހައްމަދު ޝިފާން

ބިދޭސީން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގައި އޮޅުވާލާ މަކަރު ހަދައިގެން ގެނައުމުގެ މައްސަލަތަކެއް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. އަދި މިކަމުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ޝާމިލްވުން ހިމެނޭ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވާ އިރު ގަވާއިދާ ހިލާފަށް 60 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.