ގަން ތުނޑީގައި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ވިލިނގިލި-ކޫއްޑޫ ބްރިޖުގެ ޓެކްނިކަލް އަދި ފައިނޭންޝަލް ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އެންމެ އިސްކަންދޭ މަސައްކަތް: ނިޒާރު
1 ހަފްތާ ކުރިން
އަމާޒަކީ ބޭންކް އެކައުންޓް ދެގުނަ ކޮށްދިނުން: ރައީސް ނަޝީދު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ލ. ގަމާއި ގދ. ގައްދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
"ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގެ ނަމުގައި ރައީސްގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ"
1 ހަފްތާ ކުރިން
ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް މެންބަރުންނަށްވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މެސެޖުކޮށް، ވޯޓު ލާން މަރުކަޒުތަކަށް ދިއުމަށް ދަނީ އަންގަމުން
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބިންވެރިޔާ ސްކީމް: ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރާ ބިންތައް ސާފުކުރަން ފަށައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސް ނަޝީދުގެ ސިޓީއަށް އެމްޑީޕީ: އިންތިޚާބު ހައިޖެކް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ނުދެވޭނެ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޤާނޫނުން ލިބޭ މުއްދަތު ކުރުވިޔަސް، އުފަންވުން ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށްގެން ޖޫރިމަނާ ވެދާނެކަމުގެ ބިރެއް އުފެދެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް
1 ހަފްތާ ކުރިން
މި ސަރުކާރުން ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް މިހާރުވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި - ނިޒާރު
1 ހަފްތާ ކުރިން
(އޭއީޑީޕީ) ޕްރޮޖެކްޓް އެކުލަވާލާފައި ވަނީ އެއްވެސް ކުއްޖަކު ތައުލީމުން މަހްރޫމް ނުވާނެހެން ވިސްނައިގެން: މިނިސްޓަރު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބޯހުރާ ދޫކުރާނީ އެރަށް ހިއްކުމަށް ހުއްދަ ދޭ ގޮތަކަށް ނޫން: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުނި ޖަމާކޮށްފައި ބަހައްޓާފައި ވާތީ ކުނި ނަގަން އީޕީއޭއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަންގައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
އެޓޯލް އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޭއީޑީޕީ) އިފްތިތާހުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ދެން އަންނަ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ރީސްޓްރަކްޗަރ ކޮށްދޭނަން: ރައީސް ނަޝީދު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ތައުލީމީ ރައްޔިތެއް ބިނާކުރެވޭނީ ފޮތް ކިޔާ މައުލޫމާތު ހޯދާ ދިރާސާ ކުރަން އެނގޭ ޖީލެއް ބިނާކޮށްގެން: މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އޮޑިޓްގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައި ނެތަސް ލޯންތަކަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
1 ހަފްތާ ކުރިން
ގައުމީ ކުތުބުޚާނާ އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން