ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 14:31
ޗޮކްލެޓް އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މައިގަނޑު ބާވަތަކީ ކޮކޯ ބީންސް
ޗޮކްލެޓް އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުން
ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ސަޕްލައި ނުލިބި، ދުނިޔޭގެ ޗޮކްލެޓް ބާޒާރުގެ އަގުތައް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މައްޗަށް!
 
ނިއުޔީކް ބެންޗްމަރކް އައިސީއީ ކޮކޯގެ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު، ހުކުރު ދުވަހު ޓަނެއްގެ އަގު ވަނީ 6030 ޑޮލަރަށް އަރާފަ، އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅާ އަޅާ ބަލާއިރު، ގާތްގަނޑަކަށް 2 ގުނަ ބޮޑު އަގެއް
 
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކޮކޯ ބީންސްގެ ސަޕްލައި ހީނަރުވެގެން އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ، ކަކާއޯ ގަހަށް އެކި ކަހަލަ ބަލިތައް ޖެހެމުން ދިއުން
 
ކޮކޯ ބީންސްއާއި އޭގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޗޮކްލެޓް އެކި ބާވަތްތައް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާޒާރަށް ނެރެމުންދާ ކުންފުނިތަކުގައި ހުރި ކޮކޯ ސްޓޮކްވެސް މިހާރު ދަނީ ހީނަރުވަމުން

8 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ޢާބާދީއެއް އޮތް އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ސަރވޭއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިނަމަ، ޗޮކްލެޓު ނުބައި ކަމަށް ބުނާނީ ނިސްބަތުން މަދު ޢަދަދެއްގެ ބަޔެކޭ ދެންނެވުމުން ގޯހެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. ޗޮކްލެޓް ކެއުމަށް ލޯބި ނުކުރާ މީހުން މަދެވެ. ހާސް ކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވާލުމަށްވެސް އެންމެ ގާތް އެއް އެކުވެރިއަކަށް ގިނަ ފަހަރު ވެފައި އޮންނަނީ ޗޮކްލެޓެކެވެ. ނަމަވެސް، މެދު މިންގަނޑުން ބޭރުވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގައިވެސް ގެއްލުންތަކެއް އޮތްކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހެއެވެ.

ޗޮކްލެޓް އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މައިގަނޑު ބާވަތަކީ ކޮކޯ ބީންސްއެވެ. ކޮކޯ ބީންސް ނުވަތަ ކަކާއޯއަކީ، ތިއޮބްރޯމާ ކަކާއޯ ގަހުގެ އޮށެވެ. ކޮކޯ ބީންސްގެ އަސްލު ގުޅެނީ އެމޭޒަން ޖަންގައްޔާއެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރުވެސް ކޮކޯ ބީންސްއާއި ކޮކޯ ބީންސްގެ އުފެއްދުންތަކަކީ އޭގެ ޙަޤީޤީ ބާރު އެތައް ބަޔަކަށް ވަޒަން ނުކުރެވި އޮތް އެއްޗެކެވެ. 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މިހާ ހިސާބަށް އާދެވުނުއިރު، ދުނިޔޭގެ ޗޮކްލެޓް ސިނާޢަތަކީ 127.9 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގު ހުރި ވިޔަފާރިއެކެވެ. ނަމަވެސް، މިދިޔަ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ފާއިތުވެ ދިޔައީ ޗޮކްލެޓްގެ ސިނާޢީ ވިޔަފާރީގެ ދުނިޔޭގައި ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައި އޮތް ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ފެބުރުއަރީ 9 ވަނަ ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކޮކޯގެ އަގުތައް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މަތީގައި އުޅޭތާ ވިދިވިދިގެން 9 ވަނައަށް ވީ ދުވަހެވެ. ކޮކޯ ބާޒާރުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހާސްކަން އުފެދިފައި ވަނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ސަޕްލައިގެ ދަތިކަން ކުރެވިފައި ވާ އިރު، 4 ވަނަ މޫސުމަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ދިގު މުއްދަތަކަށް އެ ހީނަރުކަން ދިގުލައި ދިއުމުގެ ބިރުވެސް އިންތިހާއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކޮކޯގެ އަގުތައް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އުފުލިފައި އޮތް އޮތުމުގެ އަސަރު، ޗޮކްލެޓް ގަންނަ މީހުންގެ ޖީބުތަކަށް ނުކޮށް ނުދާނެ ކަން، ސިނާޢީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ވާހަކަތަކުން އެނގެއެވެ. ކޮކޯ ބީންސްއާއި އޭގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޗޮކްލެޓް އެކި ބާވަތްތައް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާޒާރަށް ނެރެމުންދާ ކުންފުނިތަކުގައި ހުރި ކޮކޯ ސްޓޮކްވެސް މިހާރު ދަނީ ހީނަރުވަމުންނެވެ. ހެޔޮ އަގުގައި ގަނެފައި ހުރި ކޮކޯ ބީންސްތައް ހުސް ވަނީއެވެ.

ޗޮކްލެޓް ވިޔަފާރީގައި ފުންނާބު އުސް ހަރޝީޒް ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި، ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އުފުލިފައިވާ ކޮކޯ ބީންސްގެ އަގުތަކުގެ ސަބަބުން، އެ ކުންފުންޏަށް މި އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުން މަޑުޖެހޭނެއެވެ. ޗޮކްލެޓްގެ އަގު ބޮޑުވާ ވަރަކަށް، އެ އުފެއްދުމަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑްވެސް ދާނީ ދަށްވަމުންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކޮކޯ ބީންސްގެ ސަޕްލައި ހީނަރުވެގެން އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ، ކަކާއޯ ގަހަށް އެކި ކަހަލަ ބަލިތައް ޖެހެމުން ދިއުމެވެ. ރަބޯބޭންކްގެ އެނަލިސްޓެއް ކަމަށް ވާ ޕޯލް ޖޫލްސް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، ކޮކޯ ބީންސް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ދެކުނު އެފްރިކާ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ކަކާއޯ ގަސްތަކަށް ބަލިތައް ޖެހެމުން ދަނީ މި ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި ފެނިފައި ނުވާ މިންވަރަކަށެވެ. މިއިން ދުވަހަކުވެސް ޙާލަތު ގޯސްވެފައި ނުވާ މިންވަރަށް، ކަންކަން ވަނީ ގޯސްވެފައެވެ. ގަސްތައް ކަނޑާ، އައު ގަސްތައް އިންދާ، ހެއްދުން ނޫން އެހެން ގޮތެއް ނެތެވެ.

ކްރެސްކެޓް ކެޕިޓަލްގެ ޕާޓްނަރ އަދި މެކްރޯ ސްޓްރެޓެޖިސްޓް އޮޓާވިއޯ (ޓާވީ) ކޮސްޓާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި، ކޮކޯގެ އަގު ބޮޑުވުމަކީ "އަނެއްކާވެސް އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދިއުމުގެ ޒަމާނެއްގެ ފުރުޞަތު" އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކޮކޯގެ އަގުތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު، ބެންޗްމަރކް އައިސީއީ ލަންޑަން ކޮކޯގެ މެޓްރިކް ޓަނެއްގެ އަގު، ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ 4916 ޕައުންޑަށް އުފުލިފައެވެ. އެއީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅާ އަޅާ ބަލާއިރު، 2 ގުނަ ބޮޑު އަގެކެވެ. ނިއުޔީކް ބެންޗްމަރކް އައިސީއީ ކޮކޯގެ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު، ހުކުރު ދުވަހު ޓަނެއްގެ އަގު ވަނީ 6030 ޑޮލަރަށް އަރާފައެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅާ އަޅާ ބަލާއިރު، ގާތްގަނޑަކަށް 2 ގުނަ ބޮޑު އަގެކެވެ.

ހުސްވި ހަފުތާގައި ރޮއިޓާޒްއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ސަރވޭއެއްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، 2023/2024 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކޮކޯ ޑެފިސިޓް ނުވަތަ ސަޕްލައިއަށް ވުރެ ޑިމާންޑް އިތުރުވުމުގެ ފަރަޤު އުޅެނީ 375000 ޓަނުގައެވެ. އެއީ މީގެ ކުރިން، އޯގަސްޓް މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރވޭގެ ނަތީޖާއާ އަޅާ ބަލާއިރު، 2 ގުނައަށްވުރެވެސް އިތުރު މިންވަރެކެވެ. އަދި ކޮކޯ ބާޒާރު ޑެފިސިޓަކަށް ދިޔަ، ވިދިވިދިގެން 3 ވަނަ ފަހަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް