ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 14:36
މިހާރު އޭނާ ބޭނުން ކުރާ މަސްނޫއީ އަތަކީ، ދެވަނަ މީހެއްގެ ގައިގައި އަތް ޖައްސާލުމުން، އެމީހެއްގެ ގައިގައި ހުންނަ ހޫނުކަން އިޙްސާށް ކޮށްދޭ މަސްނޫއީ އަތެއް
މަސްނޫއީ އަތް
"ހަށިގަނޑާ ވަކިވެފައި އޮތް އަތަށް ކުރެވޭ އިޙްސާސްތައް ދެނެގަނެވޭ"
 
ދިރާސާވެރިން އީޖާދު ކުރި މި ހާއްސަ ޑިވައިސް ހަރުކޮށްފައި ވަނީ، ފެބްރީޓްޒިއޯ މިހާރުވެސް ބޭނުން ކުރަމުން ދާ މަސްނޫއީ އަތުގަ
 
ދިރާސާވެރިން އީޖާދު ކުރީ 'މިނީޓަޗް' އަކީ، މަސްނޫއީ އަތުގެ އިނގިލި ކުރިތަކަށް ކުރެވޭ ފިނިހޫނު ކަމުގެ އިޙްސާސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، އެ މީހާގެ ގުނަވަނުން ބާކީ އޮތް ބަޔަށް ފޯރުކޮށްދޭ

އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ލިބޭ އަނިޔާއަކީ ބައެއް ޙާލަތުގައި މުޅި ޢުމުރަށްވެސް އެކަމުގެ އަސަރުތައް ދެމި ހުންނަނިވި އަނިޔާތަކެކެވެ. އެއީ މީގެ 37 އަހަރު ކުރިއެވެ. ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި، ފެބްރީޓްޒިއޯގެ އަތުގެ ބަޔަކަށް، ޢުމުރު ދުވަހަށް އަލްވަދާޢު ކުރަން މަޖުބޫރުވިއެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމަކީ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު އަސަރެއް ފޯރުވާ ކަންކަމެވެ. ހަށިގަނޑުން ބައެއް ވަކިވެގެން ދާ އިރު، ބައެއް މީހުންނަށް، މަސްނޫއީ ގުނަވަނެއްގެ ނަޞީބު ލިބެއެވެ. އެވަރުން އަދި ފުދުނީ ކަމަށް ބެލޭކަށް ނެތެވެ. އަހަރެމެންނަކީ އަނެކާގެ ލޯތްބާއި އަޅާލުން ބޭނުންވާ ބައެކެވެ. އެންމެ ނުތަނަވަސް ވެފައި ހުންނަ ވަގުތެއްގައިވެސް، ލޯބިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން އެ ލިބޭ ފިރުމުންތަކުން ހިތަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭ ގޮތްވެއެވެ. މަސްނޫއީ ގުނަވަނަކުން އެ އިޙްސާސްތައް ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު މަސްނޫއީ އަތެއްގެ އެހީ ބޭނުން ކުރާ ފެބްރީޓްޒިއޯ މިހާރު ދަނީ، މި ދެންނެވި ފަދަ އިޙްސާސްތައް ތަޖުރިބާ ކުރަމުންނެވެ. މިހާރު އޭނާ ބޭނުން ކުރާ މަސްނޫއީ އަތަކީ، ދެވަނަ މީހެއްގެ ގައިގައި އަތް ޖައްސާލުމުން، އެމީހެއްގެ ގައިގައި ހުންނަ ހޫނުކަން އިޙްސާށް ކޮށްދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އުފައްދާފައިވާ މަސްނޫއީ އަތެކެވެ.

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ބުރިކޮށްލާ ގުނަވަނުން ބާކީ އޮންނަ ބަޔަށް ކުރެވޭ އިޙްސާސްތައް، ދިރާސާވެރިން ވަނީ ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެފައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ، އެމީހަކު މިހާރުވެސް ބޭނުން ކުރާ މަސްނޫއީ ގުނަވަނުގެ އެހީގައި، ފިނިހޫނުމިން ދެނެގަނެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށް އީޖާދު ކުރި، މުޅިން އައު ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ.

ދިރާސާވެރިން އީޖާދު ކުރީ 'މިނީޓަޗް' އަކީ، މަސްނޫއީ އަތުގެ އިނގިލި ކުރިތަކަށް ކުރެވޭ ފިނިހޫނު ކަމުގެ އިޙްސާސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު، އެ މީހާގެ ގުނަވަނުން ބާކީ އޮތް ބަޔަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

އަހަރެމެން މި އުފެއްދީ، ގުނަވަން ބުރިކޮށްލާފަ ތިބި މީހުންނަށްވެސް، ޤުދުރަތީ ގޮތުން މި ކުރެވޭ ފިނިހޫނުގެ އިޙްސާސް، އެމީހުންގެ މަސްނޫއީ ގުނަވަނުގެ އެހީގައި ކޮށްދެވޭނެ މަގު ފަހި ކުރަނިވި ޑިވައިސްއެއް.
ޑރ ސުލައިމާން ޝުކޫރު؛ އީޕީއެފްއެލް

ސްވިސް ފެޑަރަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން ލޯޒޭން (އީޕީއެފްއެލް) ގެ ނިއުރޯއިންޖިނޭރެއް ކަމަށް ވާ ޑރ ސުލައިމާން ޝުކޫރު ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، މަސްނޫއީ އަތަށް ކުރެވޭ އިޙްސާސްތަކަކީ، ގުނަވަންތައް ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކަށް ކުރެވޭ އިހްސާސްތަކާ އެއްގޮތް އިހްސާސްތަކެކެވެ.  

އެއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ އިޙްސާސެއް، ދުވަސްތައް ފާއިތު ވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އެކަން ދެނެގަނެވުން. މިހާރު ނެތް އަތްތިލައިގެ ތެރޭގަ އެ އިޙްސާސްތައް ވާ ކަމެއް، މީގެ ކުރިން އަހަންނަކަށް ނޭނގެ. ހުނާއި ފިނީގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު، އެއީ ސަލާމަތުން އޮތް އަތަށް ކުރެވޭ އިޙްސާސްތަކަށް ވުރެ މާ ވަރުގަދަ އިޙްސާސެއް.
ފްބްރީޓްޒިއޯ؛ ދިރާސާގެ ބައިވެރިއެއް

ދިރާސާވެރިން އީޖާދު ކުރި މި ހާއްސަ ޑިވައިސް ހަރުކޮށްފައި ވަނީ، ފެބްރީޓްޒިއޯ މިހާރުވެސް ބޭނުން ކުރަމުން ދާ މަސްނޫއީ އަތުގައެވެ. އެ ޑިވައިސް ގުޅާފައި ވަނީ، ބުރިކޮށްލި އަތުން ބާކީ އޮތް ބަޔާއެވެ. އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމުން، ފެބްރީޓްޒިއޯގެ 'ފެންޓަމް' ޝަހާދަތް އިނގިއްޔަށް އެނގުން ވާ ކަހަލަ  އިޙްސާސެއް އޭނާއަށް ކުރެވެއެވެ. 'ފެންޓަމް' އިނގިއްޔަކީ، ހަށިގަނޑާ ވަކިވެފައި ވާ ނުވަތަ ބުރިކޮށްލާފައި ވާ ގުނަވަން، ހަށިގަނޑުގައި އަދިވެސް އިން ކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވޭ ގޮތް ވުމުން ދެވޭ ނަމެކެވެ.

ފެބްރީޓްޒިއޯއަކީ ދިރާސާގެ ހަމަ އެކަނި ބައިވެރިޔާއެއް ނޫނެވެ. ހަށިގަނޑު ގުނަވަންތައް ބުރިވެފައިވާ އިތުރު ބަޔަކުވެސް ދިރާސާ މަރުހަލާގައި ބައިވެރިވިއެވެ. އެމީހުންވެސް ބުނެފައި ވާ ގޮތުގައި، އިތުރު މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލުމުން ނުވަތަ ޖެހިލުމުން އެ ކުރެވޭ އިޙްސާސްތައް، އަމިއްލަ ނަފުސަށް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ލިބުމަކީ، މި ނިޒާމުގެ އެންމެ މުހިންމު ފައިދާއެވެ.

ސުވިޓްޒަރލަންޑްގެ އީޕީއެފްއެލްއާއި އިޓަލީގެ ސެއިންޓް އާނާ ސްކޫލް އޮފް އެޑްވާންސްޑް ސްޓަޑީޒް އިން ޕީސާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫޢުގައި ދެން އޮތީ، އަމިއްލަ ގެތަކުގައި ތިބެގެންވެސް ޑިވައިސް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމެވެ. އަދި އެންމެ އިނގިއްޔަކަށް އިޙްސާސްކޮށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ކުރެވޭ އިޙްސާސްތައް ގުނަވަނުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ގެނެސްދިނުމަކީވެސް ޢަމާޒެކެވެ. އެގޮތުން ހޫނު އެއްޗެއްގައި އަތް ޖެހުމުން، ފިނިހޫނުމިން އިޙްސާސް ކުރެވުމާއި، މީހަކު އޭނާގެ އަތުގައި އަތް ލުމުން އެ ކުރެވޭ އިޙްސާސްގެ ތަފާތު ވަކި ކުރަން އެނގޭ ވަރު ކުރުންވެސް އަދި އޮތީ ކުރިއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް