ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 11:59
ކެމްބޯޑިއާގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނާ ގޮތުގައި، ނޮމް ޕެން ސިޓީއިން އުފައްދާ ކުނީގެ 20 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ކުރަނީ ޕްލާސްޓިކް
ބޮނބިނަރު ފިހިގަނޑު
ބޮނބިނަރު ފިހިގަނޑު ހަނދާން ހުރީ ކޮން ބައެއް؟ މިއީވެސް އެ ޒާތުގެ ތަފާތު ކަމެއް!
 
މިދިޔަ އަހަރުގެ މަރޗް މަހުން ފަށައިގެން އެ މީހުން ވަނީ، އުކާލާފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގެ 40 ޓަނު ބޭނުންކޮށްގެން ފިހިގަނޑު ތައްޔާރު ކޮށްފަ
 
އެއީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބަލާނަމަ، ގާތްގަނޑަކަށް 5000 ފުޅި
 
ނޮމް ޕެން ސިޓީއިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ އެކި ބާވަތުގެ ކުނީގެ ބަރުދަން، 38000 ޓަނަށް އަރާ

މީލާދީން އޮނަވިހިސަތޭކަ އަށްޑިހައާއި ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ސްކޫލު ދައުރުގެ ދުވަސްތައް ގުނި މީހުންނަށް، ބޮނބިނަރު ފިހިގަނޑަކީ އައު އެއްޗަކަށް ނުވާނެއެވެ. މަދުން ނަމަވެސް، މިހާރުވެސް އެ ބޮނބިނަރު ފިހިގަނޑު ފެނެއެވެ. ކެމްބޯޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ސިޓީގައި ހުރި ކުޑަކުޑަ ގުދަނެއްގެ ތެރެއިންވެސް ފެންނަނީ ދާދި އެ ޒާތެއްގެ، އެހެނަސް ވަރަށް ތަފާތު އެއްޗެއް އުފައްދާ މަންޒަރެވެ. މުޅި ތަނުގައި އޮތި ހުސް ކޮށްފައި ހުރި ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއެވެ. އެތަނުގައި ތިބި މަސައްކަތްތެރިން އަވަދި ނެތި އުޅެމުން ދިޔައީ، އެ ފުޅިތައް، ހިމަ ފޯލިތަކަކަށް ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކް ނަރުތަކަކަށް ހެދުމަށެވެ. ޕްލާސްޓިކް ފޯލި ނުވަތަ ނަރުތައް ބޭނުން ކުރަނީ، ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެތައް ބަޔަކު ބޭނުން ކުރާ ފިހިގަނޑު ތައްޔާރު ކުރާށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މަރޗް މަހުން ފަށައިގެން އެ މީހުން ވަނީ، އުކާލާފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގެ 40 ޓަނު ބޭނުންކޮށްގެން ފިހިގަނޑު ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. އެއީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބަލާނަމަ، ގާތްގަނޑަކަށް 5000 ފުޅިއެވެ.

މިހާތަނަށް އަހަރެމެން ވާނީ 40 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުން ކޮށްފަ. ފިހިގަނޑު ތައްޔާރުކުރަން ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު ޢަދަދެއް އެ ބޭނުން ކުރެވުނީ. ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނާނެ އެއްޗެއް. ގަންނަ މީހުންވެސް ވަރަށް ގަޔާވޭ އެހެންވެ. އަހަރެމެން، މި އުފައްދާ މީހުންނަށްވެސް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ. މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާ ކުރޭ. އެމީހުންވެސް އަހަރެމެންނަށް އެއްބާރުލުން ދޭ. ތިމާވެށީގެ ތަޣައްޔަރުކަން ކުޑަ ކުރަން އެހީވެދޭ. ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ހޮވާ، އެއްކޮށްގެން ގެނެސް، ބޮޑު އަގުގަ އަހަރެމެންނަށް ވިއްކައިގެން ދިރިއުޅުމަށް ރަނގަޅު ޢާމްދަނީއެއް ހޯދޭނެ ފުރުޞަތު އޮވޭ.
ހާސް ކީއާ؛ ކެމްބޯޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް

ޕްލާސްޓިކް ފުޅިން ނަގާ ހިމަ ފޯލިތައް މެޝިނެއްގައި ބޮޑު ބަންޑެއްޔަކަށް ބަނދެއެވެ. އެ އަށްފަހު ޕްލާސްޓިކްގެ ހަރުކަން ކަނޑުވާލުމަށްޓަކައި ހޫނު ފެނުގައި އެ ބަންޑެލި ފޯ ކުރެއެވެ. ދެން އޮންނަނީ ކެފުމުގެ ބައެވެ. 3.5 އިންޗި ދިގު ތައްގަނޑެއްގައި ބަންޑެލި ކެފުމަށްފަހު، ދަނޑު ނަރަށް އެ ފަހާ ހަރުކުރެއެވެ. ދަގަނޑު ނަރުތައް ގުޅިފައި ހުންނަނީ އޮނުން ހަދާފައި އޮންނަ ދަނޑިއަކާއެވެ.

ނޮމް ޕެން ސިޓީގައި ހުރި 9 މީޓަރު - 45 މީޓަރުގެ ގުދަނުގައި މި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ކެމްބޯޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށް ވާ، ޢުމުރުން 41 އަހަރުގެ ހާސް ކީއާއެވެ. އޭނާގެ ޢަމާޒަކީ، އެ ޢާބާދަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި  އޮތް ޕްލާސްޓިކްގެ ތަޣައްޔަރުކަން ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ކުޑަ ކުރުމެވެ.

ނޮމް ޕެން ސިޓީއިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ އެކި ބާވަތުގެ ކުނީގެ ބަރުދަން، 38000 ޓަނަށް އަރައެވެ. އަދި ފަރުވާ ކުޑަކޮށް، ޕްލާސްޓިކް އުކަމުންދާ ދިއުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ތަކުލީފެއް ވަނީ އުފުލަން ޖެހިފައެވެ.

ކެމްބޯޑިއާގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނާ ގޮތުގައި، ނޮމް ޕެން ސިޓީއިން އުފައްދާ ކުނީގެ 20 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ކުރަނީ ޕްލާސްޓިކްއެވެ. ކުނިގޮނޑުތަކާއި، ފެން ދެމޭ ދަންތަންތަނުން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް ފެންނަ އެއްޗަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު އެއްލާލާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު، ހޮޅި އަދި ފުޅި ފަދަ ތަކެއްޗެވެ.

ބޭރު ޤައުމުތަކުގަ ޕްލާސްޓިކް ފުޅިތައް މާ އަގު ބޮޑު. އެމީހުން އެ އަޕްސައިކަލް ކުރަނީ. ދެން އަހަންނަށް މި އެނގެނީ މިކޮޅުގަ އަގު ހެޔޮކަން. ފިހިގަނޑު ތައްޔާރު ކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނާ، ލޭބަރުންގެ އުޖޫރައާ އެކަހަލަ ކަންކަން ހިމަނައިގެންވެސް އަގު ހެޔޮ. އެހެންވެ، ރީތި ގޮތަކަށް ފިހިގަނޑެއް ފަރުމާކޮށްލާފަ، މި މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމީ.
ހާސް ކީއާ؛ ކެމްބޯޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް

'އަޕްސައިކަލް' ކޮންސެޕްޓް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ކީއާ ހިންގާ މިޝަންގައި 28 މުވައްޒުންގެ ޓީމަކުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އެންމެންގެ ޢަމާޒަކީވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަޞައްވުރަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަޕްސައިކަލް ކުރުމަކީ ރީސައިކަލް ކުރުމާ މުޅިން ތަފާތު، އީޖާދީ ކޮންސެޕްޓްއެކެވެ. ރީސައިކަލް ކުރުމަށްޓަކައި، ބޭނުންކޮށްފައި އޮންނަ އެއްޗެއް ހަލާކުކޮށް ކުދިކުރެއެވެ. އައު އުފެއްދުމެއް އުފައްދަނީ އެއަށް ފަހުގައެވެ. ނަމަވެސް، އަޕްސައިކަލް ކުރުމުގައި އެފަދަ ގޮތަކަށް ހަލާކުކޮށް، ކުދި ކުރުމެއް ނޯވެއެވެ. އެ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރަނީ އެ އޮތް ޙާލަތެއްގައެވެ.

މިފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގެ ޚިޔާލު ކީއާއަށް ލިބުނީ، އެހެން ޤައުމުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ކެމްބޯޑިއާގައި ރޯ މެޓީރިއަލްސްގެ އަގުތައް ހެޔޮވުމުންނެވެ. އޮނު ދަނޑިއާއި، ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ފަދަ ތަކެތި ފަސޭހައިން ލިބޭތީއެވެ.

ކީއާއަކީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ޢާންމުކޮށް މި ހުންނަ ފިހިގަނޑު ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި މީހެކެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅު ފިހިގަނޑުތަކަށް ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އޮންނަކަން އޭނާއަށް އެނގެއެވެ. އެ ތަކެތި ކެމްބޯޑިއާއަށް އެތެރެ ކުރަނީ އަވަށްޓެރި ވިއެޓްނާމް އަދި ތައިލޭންޑުންނެވެ.

އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް އެންމެ ޢާންމުކޮށް މި ގެންގުޅޭ ފިހިގަނޑުތަކަކީ މާ ގިނަ ދުވަހަށް ދެމި ހުންނަ އެއްޗަކަށް އޮންނަނީ ނުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައި ހުރި ފިހިގަނޑުތަކަކީ، ގަދައަށް ސާފުކުރަން ޖެހޭ ތަންތަން ސާފު ކުރަންވެސް އެންމެ ރަނގަޅު އުފެއްދުމެއް ކަމަށް ކަސްޓަމަރުން ބުނެއެވެ.

ކީއާގެ ޓީމުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 500 އެއްހާ ފިހިގަނޑު ތައްޔާރު ކުރެއެވެ. ފިހިގަނޑެއްގެ އަގު އުޅެނީ 2.50 ޑޮލަރާއި 3.75 ޑޮލަރާ ދެމެދު އަގުތަކެއްގައެވެ.

ކީއާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ހުސްފުޅި ގަންނަނީއެވެ. ކުނި ހޮވާ މީހުންނާއި، ކުނިގޮނޑުތަކުންނެވެ. ޕްލާސްޓިކްގެ ސަޕްލައިއަކީ މިއިން ދުވަހަކު ހުސްވާން ނެތް އެއްޗެއް ކަމުން، އޭނާގެ ވިޔަފާރީގެ މުސްތަޤުބަލުވެސް ދިގު ވާނެ ކަމަށް ކީއާ ޔަޤީން ކުރެއެވެ. އެ ވިޔަފާރީގައި އެހެން ކުންފުނިތައްވެސް ބައިވެރިވެ، ބާޒާރުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވުމަށްވެސް ކީއާ އެދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް