ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 23:24
ތިޔެޣީ ޣުބޫލް؛ "ޕެރިސް 2024"ގެ ކްރިއޭޓިވް ޑައިރެކްޓަރ
އޮލިމްޕިކްސް ކުޅިވަރު މުބާރާތް
"ޕެރިސް 2024 ގެ މެޑަލިސްޓުން ގެއަށް ދާނީ، އައިފިލް ޓަވަރުން ބައެއް ހިފައިގެން"
 
ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްގައި އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެތުލީޓުންނާއި ކުޅުންތެރިންނަށް އައިފިލް ޓަވަރުން ބައެއް ދެނީ، މެޑަލްގެ ގޮތުގައި
 
1880 އިން 1930 އާ ހިސާބަށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ބިނާގެ ރެކޯޑް ދެމެހެއްޓި އައިފިލް ޓަވަރަކީ މިއަދު ފަރަންސޭސީންގެ ޘަޤާފީ ރަމްޒެއް

ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އެތުލީޓުންނާއި ކުޅުންތެރިން ފެނިގެންދާ އެއް ހަރާކަތަކީ އޮލިމްޕިކްސް ކުޅިވަރު މުބާރާތެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ، ކުރިއަށް އޮތް ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްއަށް އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ދާ ދުވަސްވަރެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ޤައުމުން ކުރާ މަސައްކަތް ވަކިން އިތުރުވެއެވެ. ސަބަބަކީ ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ހޮސްޓުންނަށް ވުރެ ފުރިހަމައަށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ގެންދިއުމެވެ. އެގޮތުން ފަރަންސޭސިވިލާތުންވެސް ދަނީ ކުރިއަށް އޮތް އޮލިމްޕިކްސް މުބާރާތަކީ، އެހެން އަހަރުތަކާ ތަފާތު މުބާރާތަކަށް ހެދުމަށް އެކި ގޮތް ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މުބާރާތެއްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރާނެ އެއް ވަގުތަކީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތެވެ. ވަނަވަނައަށް ދާ އެތުލީޓުންނާއި ކުޅުންތެރިންނަށް ސަމާލުކަން ހުއްޓޭ މިންވަރަށް، އެ އެތުލީޓުންނާއި ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭ މެޑަލްއާއި އިނާމުތަކަށްވެސް ސަމާލުކަން ލިބެއެވެ. ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްގައިވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތެވެ. ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި މުބާރާތް އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހާމަ ކުރި ގޮތުގައި، ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްގައި ރަން، ރިހި އަދި ލޯ މެޑަލް ހޯދާ އެތުލީޓުންނަށް، އައިފެލް ޓަވަރުން ބައެއް ހަދިޔާ ކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

1880 އިން 1930 އާ ހިސާބަށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް ބިނާގެ ރެކޯޑް ދެމެހެއްޓި އައިފިލް ޓަވަރަކީ މިއަދު ފަރަންސޭސީންގެ ޘަޤާފީ ރަމްޒެވެ. އެންމެ އަގުބޮޑު ތަރިކައެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި އދއިންވެސް ހިމަނާފައިވާ ބިނާއެކެވެ. ފަރަންސޭސިވިލާތަށް ދަތުރެއް ކޮށްފިނަމަ، އައިފިލް ޓަވަރު ފެންނަ ގޮތަށް ފޮޓޯއެއް ނުނެގުނިއްޔާ ދަތުރު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ބުނާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

ޕެރިސް އޮލިމްޕިކްސްގައި އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެތުލީޓުންނާއި ކުޅުންތެރިންނަށް އައިފިލް ޓަވަރުން ބައެއް ދެނީ، މެޑަލްގެ ގޮތުގައެވެ. މެޑަލްގެ މެދުގައި ހެކްސަގަން ނުވަތަ 6 ކަން ބައްޓަމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ދަގަނޑު ފޮއްޗަކީ، އައިފިލް ޓަވަރުން ނަގާ ބައު ދަގަނޑުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

"ޕެރިސް 2024"ގެ ކްރިއޭޓިވް ޑައިރެކްޓަރ، ތިޔެޣީ ޣުބޫލް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، އައިފިލް ޓަވަރުގެ ބައު ދަގަނޑުން މެޑަލް ތައްޔާރު ކުރަން ނިންމީ، ފަރަންސޭސީންގެ ރަމްޒާ މެޑަލްތައް ގުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

އެތުލީޓުން އަނބުރާ ގެއަށް ދާ އިރު 2 އެއްޗެއް ގެންދަން އަހަރެމެން ބޭނުން. ފުރަތަމަ އެއްޗަކީ، ރަން، ރިހި، ލޯ މެޑަލްތައް. އެއީތާ، އޮލިމްޕިކްސްއާއި ޕެރަލިމްޕިކް ގޭމްސްގެ ޙަޤީޤީ ކާމިޔާބަކީވެސް. އެއަށް އަހަރެމެން މި އިތުރު ކުރަނީ އަގު ހުރި ޝަރަފެއް. ރަނާ އަގެއް ހުރި އެއްޗެކޭވެސް ބުނެވިދާނެ. ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެސެޓް އެއީ އައިފިލް ޓަވަރު. އަހަރެމެން މިއޮތީ މަސައްކަތްކޮށްގެން ކާމިޔާބުކޮށްފި. މެޑަލިސްޓުން ގެޔަށް ދާއިރު، އައިފިލް ޓަވަރުން ބައެއް ގެންދެވޭނެ. އެއީ އެމީހުންނަށް އަހަރެމެންނަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކަންތައް.
ތިޔެޣީ ޣުބޫލް؛ "ޕެރިސް 2024"ގެ ކްރިއޭޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ބައްޓަމަށް، 18 ގުރާމްގެ ހެކްސަގަން ޓޯކަންތައް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި ލަގްޜަރީ ފެންވަރުގެ ގަހާނާއާއި ގަޑި އުފެއްދަމުން އަންނަ ތަޖުރިބާކާރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޝޮމޭއިންނެވެ. މެޑަލްތައް ތައްޔާރު ކުރަން ބޭނުން ކުރި ބައު ދަގަނޑަކީ، އައިފިލް ޓަވަރު މަރާމަތުކޮށް، އާބާތުރަފިލުވުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ހިންގި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށްފައި ހުރި ދަގަނޑެވެ. އެ ދަގަނޑުތައް ރައްކާ ކޮށްފައި ހުންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައި ވާ އިރު، އެ ގުދަން ހުންނަނީ ކޮންތާކުކަން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އެ މަޢުލުމާތު އޮންނަނީ ސިއްރު ކޮށްފައެވެ.

އައިފިލް ޓަވަރުގެ ބައިތަކެއް އަހަރެމެންނަށް ލިބުނީ، އެ ބައިތައް ހުރީމަ. އައިފިލް ޓަވަރު އެ ހުރީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ. އައިފިލް ޓަވަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ބިނާ ކުރި އިރު ހުރި ބައެއް ބައިތައް ވާނީ ނަގާ، ރައްކާކޮށްފަ. އެ ރައްކާކޮށްފަ ހުންނަނީ ޕެރިސް ސަރަޙައްދުގެ ސިއްރު ލޮކޭޝަނެއްގަ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް އެތިކޮޅުތައް ނަގަން، އަހަރެމެންނަށް ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިބުނު. އެއީ މެޑަލްތައް ހަދާފަ ހުރީ، އައިފިލް ޓަވަރުން ނެގި ރަނުގެ ބައިތަކުން ކަން ކަށަވަރު ކުރަން.
ތިޔެޣީ ޣުބޫލް؛ "ޕެރިސް 2024"ގެ ކްރިއޭޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

މެޑަލްގެ މެދުގައި ވާ މިދެންނެވި 6-ކަން ބައްޓަމުގެ ޓޯކަން އިން ބޭރަށް ވާ ގޮތަށް ކެނޑުންތަކެއްވެސް ހުރެއެވެ. އެ ކެނޑުންތައް ރަމްޒުކޮށްދެނީ އަލި ދޯދިތަކެވެ. އެއީ ޝޯމޭގެ އަރުޝީފުގައި އޮތް ތާޖެއްގެ ފަރުމާއިން ނެގި ޚިޔާލެކެވެ. މެޑަލްގެ ނުފުށުގައިވެސް އައިފިލް ޓަވަރުގެ ތަސްވީރެއް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ޕެރަލިމްޕިކްސް ނުވަތަ ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ކުޅިވަރު މުބާރާތުގެ މެޑަލިސްޓުންނަށްވެސް ޚާއްޞަ މެޑަލްތަކެއް ވަނީ ފަރުމާކޮށްފައެވެ. މެޑަލްގައި ކަނޑާ ނަގާފައި ވަނީ ބްރެއިލްއިންނެވެ. އެއީ ލޯފާން މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކަމަށް ވާއިރު، ޕެރަލިމްޕިކްސްގެ މެޑަލްތަކުގައި އައިފިލް ޓަވަރުގެ ތަސްވީރު ހިމަނާފައި ވަނީ، ޓަވަރުގެ ދަށުގައި ހުންނައިރު، ބޯމަތިން ޓަވަރު ފެންނަ ފަދަ މަންޒަރެއް ސިފަވާ ގޮތަށެވެ. އެއީ ޓަވަރު އީޖާދު ކުރި ފަރަންސެސި ޝަޚްސުގެ ހަނދާނުގައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ފޯރިގަދަ އޮލިމްޕިކްސް ކުޅިވަރު މުބާރާތަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން، ފަރަންސޭސިވިލާތުން 5084 މެޑަލްއެއް ތައްޔާރު ކުރާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ޕެރިން 2024 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ކުރިއަށް ދާނީ ޖުލައި 26 އިން އޯގަސްޓް 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް