ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 15:42
ހުސާމް އަލް-އައްޠާރު؛ ޣައްޒާގެ ކުޑަކުޑަ ނިއުޓަން
ފަލަސްތީން އިސްރާޢީލް ހަނގުރާމަ
ނިރުބަވެރި ޔަހޫދީން އަނދިރިކޮށްލި ޙަޔާތަށް އަލިކަމެއް ގެނެސްދިނީ ޣައްޒާގެ ކުޑަކުޑަ ނިއުޓަން!
 
ހުސާމްގެ ކުޅަދާނަކަން ފެނި، ފެލިގޭގެ އަވަށްޓެރިން އޭނާއަށް މިހާރު ކިޔައި އުޅެނީ ޣައްޒާގެ ނިއުޓަން
 
ފޭލިގެއަށް އަލިކަމެއް ގެނެސްދެވޭތޯ ހުސާމް ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ކޮށްފައި، ކާމިޔާބު ލިބުނީ 3 ވަނަ ފަހަރު ކުރި މަސައްކަތުން

އަނެއްކާވެސް، "ޟަރޫރަތަކީ އީޖާދުގެ މަންމަ" އޭ ބުނާ ފަދަ ޙާލަތަކެވެ. ނިރުބަވެރި އިޒްރޭލުން، ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުން ގެންދާ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުގައި ގެދޮރު ގެއްލި، ޢުމުރުން އެންމެ 15 އަހަރުގެ ހުސާމް އަލް-އައްޠާރީ މިއަދު އޭނާގެ ޢާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ވަގުތީ ފޭލިގެއެއްގައެވެ.

4 މަހަށް ވުރެ ދިގުލައި ގޮސްފައިވާ ޤަތުލުޢާންމު ފެށުމާ އެކުހެން އިޒްރޭލުން ވަނީ ޣައްޒާއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލާ، ތެލުގެ ސަޕްލައިއަށްވެސް ހުރަސް އަޅާފައެވެ. ހުސާމް، އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް ހޯދައިދިނީ އެ މައްސަލައަށް ޙައްލެކެވެ. އުކާލާފައި ހުންނަ ސާމާނު ވިއްކާ ބާޒަރަކުން ގެނައި 2 ފަންކާއެއް ކަރަންޓު ވާތަކަކާ ގުޅިގެން ހުސާމް ވަނީ އޭނާގެ ޓެންޓަށް އަލިކަމެއް ލިބޭނެ ފަދަ މަސްދަރެއް އީޖާދު ކޮށްފައެވެ.

ހުސާމްގެ ކުޅަދާނަކަން ފެނި، ފެލިގޭގެ އަވަށްޓެރިން އޭނާއަށް މިހާރު ކިޔައި އުޅެނީ "ޣައްޒާގެ ނިއުޓަން" އެވެ. އެއީ ދުނިޔެ ދުށް މަޝްހޫރު ފަލްސަފާ ޢިލްމުވެރިޔާ އަދި ސައެންޓިސްޓް، ސަރ އައިޒަކް ނިއުޓަންއަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. ނިއުޓަންގެ ހޯދުންތަކުގެ ތެރޭގައި، އަލީގެ ވަނަވަރުތައް ހިމެނެއެވެ.

އެމީހުން އަހަންނަށް ޣައްޒާގެ ނިއުޓަން ކިޔަން ފެށީ، އަހަރެންނާއި ނިއުޓަންއާ އެއްގޮތްކަމެއް ހުރީމަ. ނިއުޓަން އާފަލު ގަހެއްގެ ދަށުގައި އިށީނދެގެން އިންދާ، އޭނަގެ ބޮލަށް އާފަލެއް ވެއްޓުނު ހިސާބުން، ބިމަށް ދަމާ ބާރު ދެނެގަތީ. އަހަރެމެން މިތާ މި އުޅެނީ އަނދިރިކަމާއި މުސީބާތެއްގެ ތެރޭގަ. އަހަރެމެންގެ ބޮލަށް މި ވެއްޓެނީ ރޮކެޓް. އެހެންވެ އަލި އުފެއްދޭނެ ގޮތެއް ވިސްނީ. އަދި އެކަން ކުރަންވެސް ކުރީ... އުތުރު ދޫކޮށް ރަފަޙުގެ ކޭމްޕަށް ބަދަލުވެ، ފުރަތަމަ 20 ދުވަސް ހޭދަކުރީ ކަނު އަނދިރީގަ. ވަރަށް އަނދިރި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތަކުގަ. މަންމައާއި، ބައްޕައާއި، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކުދިންގެ ޙާލާ މެދު ވަރަށް ހިތްދަތިވި. އެހެންވެ، އެ ތަކުލީފުތަކަށް، ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގަ އަހަރެމެން މި އުޅެން ޖެހިފަ އޮތް ދަތި ޙާލަށް ލުޔެއް ހޯދައިދެވޭތޯ ބެލީ.
ހުސާމް އަލް-އައްޠާރު؛ ޣައްޒާގެ ކުޑަކުޑަ ނިއުޓަން

17 ވަނަ ޤަރުނުގެ ފަހުކޮޅު އަދި 18 ވަނަ ޤަރުނުގެ ކުރީކޮޅު، ފިޒިކްސް، ހިސާބު އަދި ފަލަކީ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން އިންތިހާއަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދި، އިނގިރޭސި ސައިންސްވެރިޔާ އައިޒަކް ނިއުޓަން، ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ، އޭނާ ކިޔައިދޭ އާފަލުގެ ވާހަކައިންނެވެ.

2.3 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ޣައްޒާގެ ޢާބާދީގެ 2 ބައިކުޅަ 1 ބަޔަށް ވުރެވެސް ގިނަ މީހުން މިހާރު ތޮއްޖެހިފައި ވަނީ ރަފަޙް ސަރަޙައްދުގައެވެ. އެއީ ޣައްޒާގެ އެންމެ ދެކުނު ކޮޅެވެ. މިޞްރާއި ޣައްޒާ ގުޅޭ ބޯޑަރު ސަރަޙައްދެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ އަސާސީ ބޭނުންތައްވެސް ފުއްދާލެވެން ނެތް، އާދައިގެ ފޭލިގެތަކުގައި އެތައް ޢާއިލާއެއް ދިރިއުޅެމުން ދަނީ ފިތިބާރުވެގެންނެވެ.

ހުސާމްގެ ޢާއިލާއިން ފޭލިގޭގެ އެއް ބައި އައްސާފައި ވަނީ ޖެހިގެން ހުރި 1 ފަންގިފިލާގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ގެއެއްގެ އަރިމަތީ ފާރަށެވެ. އެހެންކަމުން، ފުރާޅު މައްޗަށް އަރާ، އެއް ފަންކާ މަތީ އަނެއް ފަންކާ ހުންނަ ގޮތަށް، 2 ފަންކާ ސެޓް ކުރުމަށް ހުސާމްއަށް ފުރުޞަތު ލިބުނެވެ. 2 ފަންގާގެ ބުރަފަތި މަސައްކަތް ކުރަނީ، ވައިން ހަކަތަ އުފައްދާ ވިންޑް ޓަރބައިންއެއް ފަދައިންނެވެ. އެ އުފެދޭ ހަކަތައިން، ބެޓެރީ ޗާޖު ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. އެއަށްފަހު ގޭތެރެއިން ތިރިއަށް ދަތުރުކުރާ ނަރުތަކާ ފަންކާތައް ގުޅުވައި، ސްވިޗްތަކާއި ބޮކި ބޭނުންކޮށްގެން ފޭލިގޭގެ އެތެރެއަށް ވާ ގޮތަށް، ތުނި ޕްލައިވުޑް ކޮޅެއް ބޭނުންކޮށްގެން، އެ ފޭލިގެއަށް އަލިކަން ގެނެސްދިނެވެ.

ފޭލިގެއަށް އަލިކަމެއް ގެނެސްދެވޭތޯ ހުސާމް ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ކާމިޔާބު ލިބުނީ 3 ވަނަ ފަހަރު ކުރި މަސައްކަތުންނެވެ.

ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތް ނައްތާލަން ކަމަށް ބުނެ، އެޔެއް މިޔެއް ބެލުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ޤަތުލުޢާންމުގައި މަރުވި ފަލަސްޠީނު މީހުންގެ ޢަދަދު 27000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ކުޑަކުދިންނެވެ. ދިރިތިއްބެއް ކަމަކު، ދެން ތިބި ކުދިންގެ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް އެއްވެސް އުޖާލާ ކަމެއް ނެތް ފަދައެވެ. ނަމަވެސް، ހުސާމްއަކީ ތަފާތު ކުއްޖެކެވެ. އޭނާ އަދިވެސް ހުރީ ސާބިތުކަމާއެކުގައެވެ. ހުވަފެންތައް ޙަޤީޤަކަށް ހަދާ، ޢަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމުގެ މިޞްރާބުން ކަސިޔާރު ނުވާނެހާ ވަރުގަދަކޮށެވެ.  

މިކަން ކާމިޔާބު ވީމަ ވަރަށް އުފަލުން މި ހުންނަނީ. އަހަރެންގެ ޢާއިލާއަށް، މަންމައަށް، ބަލި ބައްޕައަށް، ބޭބެގެ ކުޑަކުޑަ ދަރިންކޮޅަށް، މިތާ ހަނގުރާމަގަނޑުގެ ތެރޭގަ އިންތިހާ ދަތި ޙާލުގަ އުޅެމުންދާ އެންމެންނަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުޔެއް ހޯދައިދެވުނީމަ. މި ކޭމްޕު މީހުން އަހަންނަށް ޣައްޒާގެ ނިއުޓަންއޭ ކިޔާތީ ވަރަށް އުފާވޭ. ހުވަފެންތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދާ، ނިއުޓަން ކަހަލަ ސައެންސްޓިސްޓަކަށް ވެވޭނެނަމައޭ ވަރަށް ހިތަށް އަރާ. ޣައްޒާ އެކަންޏެއް ނޫން، މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ފައިދާ ކުރާކަހަލަ އީޖާދެއް ކޮށްލެއްވޭނެ ދުވަހަކަށް ވަރަށް އުންމީދު ކުރެވޭ.
ހުސާމް އަލް-އައްޠާރު؛ ޣައްޒާގެ ކުޑަކުޑަ ނިއުޓަން

ނަސްލެއް ދޮވެލުމަށް އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ޤަތުލުޢާންމުގައި އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފައި ވަނީވެސް ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެތައް ކުދިންނެއް ވަނީ ޔަޠީމު ވެފައެވެ. ޢާއިލާގެ އެ ނޫންވެސް އެއްވެސް މެންބަރެއް ނެތް ކުދިން އެބަ ތިއްބެވެ. އެއީ ކޮން ޢާއިލާއެއްގެ ކުއްޖެއްކަން ނޭނގޭ ޙާލަތުގައި ތިބި ކުދިންވެސް އެހާމެ ގިނައެވެ. ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ އެކު ޙަޔާތުގެ ބާކީ ދުވަސްތައް ގުނަން ޖެހިފައި ވަނީވެސް މަދު ޢަދަދެއްގެ ކުދިބަޔަކަށް ނޫނެވެ. ނަފްސާނީ އަސަރުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ކޮޅުންލާކަށް ނެތެވެ. އދއިން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި، މި ދުނިޔެމަތީގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އޮތް އެންމެ ނުރައްކާ މަންޒިލަކީ ޣައްޒާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް