ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 22:40
ބައެއް ކަހަލަ ކަތުރުފަންޏަކީ ހިރަފުސް ވެއްޔާއި، މަށި ނުވަތަ ހަފާ ޗިސްކޮށްފައި ހުންނަ ލަކުޑިން ފަރުބަދަބަރި ޒާތުގެ ބިނާތަކެއް އަޅަމުންދާ ސޫފިތަކެއް
ކަތުރުފަނި
ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅި ތަރައްޤީ ކުރަން، ކަތުރުފަނީގެ ހާލިތަކަށް!
 
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް، 2800 ބާވަތެއްގެ ކަތުރުފަނި އުޅޭ
 
އެންމެ ގިނައިން ފެންނަނީ ހޫނު، ވައިގެ ތެތްކަން ގަދަ، ގަސްބޯ ޖަންގަލި ފަދަ ތަންތަނުން

ކަރުދާހާއި ލަކުޑީގައި އަޅާ ކަތުރުފަންޏަކީ އަހަރެމެން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަށް އައު ސޫތްޕަކަށް ނުވާނެއެވެ. ފިޔަލައިގެން އުދުހުމުގެ ޤާބިލުކަންވެސް ލިބިފައިވާ ކަތުރުފަނި އެތަނަކަށް ގަދަކޮށްފި ކޮންމެ ތަނެއް ހަލާކު ކުރެއެވެ. ކަތުރުފަންޏެއްގެ ކުޑަ ނަމަވެސް ނިޝާނެއް ފެންނަ އިރަށް މުޅި ތަން، ސާފު ކުރުމަށް އަވަސްވެ ގަނެއެވެ. ނަމަވެސް، ސްވީޑަންގެ އަރކިޓެކްޗަރ ލެކްޗަރަރ، ޑޭވިޑް އެންޑްރީންއަށް ކަތުރުފަނި ފެންނަނީ މުޅިން ތަފާތު ނަޒަރަކުންނެވެ.

ލަންޑް ޔުނިވަރސިޓީގައި ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެންޑްރީންގެ ދިރާސާ ޢަމާޒު ކޮށްފައި ވަނީ، ކަތުރުފަނީގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބަލާ، ދަސްކޮށްގެން، ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް އާ އުކުޅުތަކަކާއި ވަޞީލަތްތަކެއް ތަޢާރަފު ކުރުމަށެވެ. އުންމީދަކީ ޢިމާރާތްތަކުގެ ފިނިހޫނުމިން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް، ވީހާވެސް މަދު ހަކަތައެއް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމެވެ. އޭގެ އިތުރަށް، އެންޑްރީން ދަނީ ފަންގަސް ބޭނުން ކޮށްގެން ޢިމާރާތް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައްވެސް ހޯދާ ދިރާސާ ކުރަމުންނެވެ.

އެ ތަނެއްގައި ކަތުރުފަނި އަޅައިފި ތަނެއްގައި އެ ކަތުރުފަނިތައް "ތަރައްޤީ ކުރާ" ހޮހަޅަތަކާއި، ވައި ދައުރު ކުރާ މަގުތަކަކީ، އަދުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ފިނިހޫނުމިން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ބޭނުން ކުރާ ނިޒާމަށް ވުރެ މަދު މިންވަރެއްގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ނިޒާމުތަކެއް އުފެއްދުމަށް މުހިންމު ފިލާވަޅުތަކެއް ލިއްބައިދޭނެ ތަންތަނަށް ވާނެ ކަމަށް އެންޑްރީން އުންމީދު ކުރެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް، 2800 ބާވަތެއްގެ ކަތުރުފަނި އުޅެއެވެ. އެންމެ ގިނައިން ފެންނަނީ ހޫނު، ވައިގެ ތެތްކަން ގަދަ، ގަސްބޯ ޖަންގަލި ފަދަ ތަންތަނުންނެވެ. ކަތަރުފަނީގެ މައިގަނޑު ކެއުމަކީ ސެލޫލޯޒްއެވެ. ސެލޫލޯޒް ލިބޭ މަސްދަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ލަކުޑި، ފަނާ ވަމުން ދާ ފަތާއި ވިނަ ހިމެނެއެވެ.

ބައެއް ކަހަލަ ކަތުރުފަންޏަކީ ހިރަފުސް ވެއްޔާއި، މަށި ނުވަތަ ހަފާ ޗިސްކޮށްފައި ހުންނަ ލަކުޑިން ފަރުބަދަބަރި ޒާތުގެ ބިނާތަކެއް އަޅަމުންދާ ސޫފިތަކެކެވެ. އެފަދަ ތަންތަން ހަދާފައި ހުންނަނީ ފެން މަދު ސަރަޙައްދުގައެވެ. ކަތުރުފަނީގެ ހާލިތަކަށް ބޭނުންވާ ވައި ދައުރު ކުރުވުމަށާއި، ވައިގެ ތެތްކަން ހިފެހެއްޓުމުގެ ޤުދުރަތީ ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

އެންޑްރީން ދަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކަތުރުފަނި އަޅާފައި ހުރި ތަންތަނަށް ގޮސް، ކަތުރުފަނީގެ ފަރުބަދަ ހޮހަޅަތަކާއި ހާލިތައް ބަލާ، ދިރާސާ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ނެމީބިއާ އަދި އިންޑިއާ ފަދަ ޤައުމުތަކަށް މިހާރުވެސް އޭނާ ވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

ކަތުރުފަންޏަކީ ބިނާވެށި ތަރައްޤީ ކުރުމަގަ، ޤަބޫލުކުރަންވެސް ދަތި ހާ ކުޅަދާނަ ސޫތްޕެއް. ކަތުރުފަނި މަސައްކަތް ކުރަނީ ވަރަށް މަދު ވަޞީލަތްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން. އެއީ މުޅިންވެސް ހަމަ ޤުދުރަތީ ވެށިން ލިބެން ހުންނަ ވަސީލަތްތަކެއް. އެފަދަ އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެ ކަތުރުފަނި އެ ތަރައްޤީ ކުރާ ތަންތަނަކީ ހަމަ އެކަނި އެ ސޮރުމެންނަށް ކަމުދާ ތަންތަނެއް ނޫން. ފަންގަހަށްވެސް އެ ވަރެއް ހަމަ ނެތް. އެންމެ ހައިރާން ވާ ކަމަކީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ޤުދުރަތީ މާޙައުލު އޮންނަ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކަތުރުފަނީގެ ބިނާވެށި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އުކުޅުތައްވެސް ބަދަލުވާ ކަން.
ޑޭވިޑް އެންޑްރީން؛ ލަންޑް ޔުނިވަރިސިޓީގެ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ އިން އަރކިޓެކްޗަރ

ކަތުރުފަނި ބިނާކުރާ ފަރުބަދަތަކަކީ ބައެއް ފަހަރު އެތައް މީޓަރަކަށް އުފުލިގެންދާ ފަރުބަދަތަކަކަށް ވާ އިރު، އެންޑްރީން ވަނީ އެތަންތަނުން ސާމްޕަލް ނަގާފައެވެ. އަދި ސީޓީ ސްކޭނަރ ބޭނުން ކޮށްގެން، އެ ސާމްޕަލްތަކާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވެއެވެ. ސީޓީ ސްކޭނަރތަކުގެ އެހީގައި އެންޑްރީން ވަނީ ޑިޖިޓަލް މޮޑެލްތަކެއް ތަރައްޤީކޮށް، އިންސާނުންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައި ހުންނަ ޢިމާރާތްތަކުގައި އެ ނިޒާމް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ގޮތުގައި 3ޑީ ފަރުމާތަކެއްވެސް އުފައްދާފައެވެ.

އެންޑްރީންއާއި އޭނާއާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ޓީމުން ވަނީ މެރިސްޓަމް ވޯލްގެ ނަމުގައި އެފަދަ ފާރެއް، ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ލަންޑް ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަރައްޤީ ކޮށްފައެވެ. ކަތުރުފަނީގެ ހޮހަޅަތަކުން އެއްކުރި މަޢުލުމާތުގެ އެހީގައި ފަރުމާކޮށްފައި ފާރަކީ، އަދުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ފާރުތަކުގެ ތެރެއިން ދަތުރުކުރާ އެކި ޒާތްޒާތުގެ ނަރުތަކާއި ހޮޅިތަކުގެ ހައިޖާނުގަނޑަށް ޙައްލު ހޯދައިދޭނެ ކަމެއް ކަން، އެންޑްރީން ދަނީ ދައްކައިދެމުންނެވެ.

މި މެރިސްޓެމް ވޯލްއަކީ ކަތުރުފަނީގެ ދިރާސާގެ އިޖާބަ. މި ފަރުމާކޮށްފަ މި ވަނީ، ކަތުރުފަނީގެ ނެޓްވޯކްތަކާއި ޗެނަލްތަކުގެ އަސަރުތައް ދެނެގަތުމަށް ލެބްގަ އަހަރެމެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުދިކުދި ތަހުލީލުތަކުން ހޯދުނު ކަންކަމަށް ބަލައިގެން. ހަމަ އެއާ އެކީ އަހަރެމެން ބޭނުންވި އަރކިޓެކްޗަރގެ ދާއިރާގަ މި ކަން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ތޯ ބަލަން. އެހާ ހިސާބުން، ކަރަންޓާއި ފެން ހޮޅިތައް ވައްދާނެ ގޮތެއްވެސް ވިސްނަން ޖެހުނު... ކުޑަދޮރުތަކުގެ ވާހަކަ އަދި އޮތީ. ޢުމްރާނީ ބިނާވެށީގެ މޫނުމައްޗަށްވެސް މި ނިޒާމު ވެދާނެ.
ޑޭވިޑް އެންޑްރީން؛ ލަންޑް ޔުނިވަރިސިޓީގެ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ އިން އަރކިޓެކްޗަރ

ކަތުރުފަންނާ ރަމްޒީ ގޮތެއްގައި ގުޅުވިފައި އޮންނަ އެކައްޗަކީ ފަންގަހެވެ. ކަތުރުފަނީގެ ބައެއް ހޮހަޅަތަކުގައި ފަންގަސް އާލާވެއެވެ. އެއީ ބައެއް ކަހަލަ ކަތުރުފަނީގެ ކެއުމުގެ މަސްދަރުވެސްމެއެވެ. ފަންގަހުގެ ވެށިވެސް، އެންޑްރީންގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަތެވެ. އެންޑްރީންގެ ޓީމުން ވަނީ ފަންގަހުގެ ވެށިން ސާމްޕަލް އެއްކޮށްގެން، ޢިމާރާތް ކުރުމުގައި ކުރެވިދާނެ ގޮތުގެ މިސާލެއްވެސް ދައްކާލާފައެވެ.

އެންޑްރީންގެ ހޯދުންތަކާއި ދިރާސާތަކަށް ޢަމަލު ކުރަން އަދި ފެށިފައި ނެތެއް ކަމަކު، ހަލުވި ދުވެލީގައި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ 3ޑީ ޕްރިންޓަރުތަކާއެކު، ކަތުރުފަނީގެ ވެށިން އިންސާނުންނަށް ދަސްވި ކަންކަން، ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ބޭނުން ކުރާ މަންޒަރު ފެނުން އޮތީ މާ ދުރުގައި ނޫން ކަންވެސް އޭނާ ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް