ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 18:40
ފެހުންތެރިންގެ މިއަދުގެ ޒިންމާއަކީ ނެޕީ ނުވަތަ ޑައެޕަރ ފެހުން
ކޮވިޑް-19
ކޮވިޑް-19ގެ ޕީޕީއީ، ޑައެޕަރއަށް!
 
ޔާސިރުގެ ފަހާ ތަނުގައި ޑައެޕަރ ތައްޔާރު ކުރަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ޕީޕީއީތައް ރީސައިކަލްކޮށްގެން
 
މި މަސައްކަތުން ޢާއިލާތަކަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ޔާސިރު އުންމީދު ކުރޭ

ޢާންމު މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން މިއަދު އެތަނަކަށް ހުއްޓިފައި އޮތް ޣައްޒާގެ ރަފަޙުގައި ހުރި ފަހާ ތަނެއްގެ ބޭރު ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައި ވަނީ، ކައިވެނީގެ ޙަފުލާތަކުގައި އަންހެނުން ލާ އުޅޭ ފަދަ ހިތްގައިމު ހެދުންތަކެއްގައި ތިބި ޒުވާން އަންހެން ކުދިންތަކެއްގެ ތަސްވީރުތަކުންނެވެ. ފެހުގެ ޚިދުމަތް ދޭ އެ ތަނުގެ ތެރެއިން ފެނުނީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ފެހުންތެރިންގެ މިއަދުގެ ޒިންމާއަކީ ނެޕީ ނުވަތަ ޑައެޕަރ ފެހުމެވެ. މިއީ ނިރުބަވެރި ޔަހޫދީންގެ ޤަތުލުޢާންމުގައި 4 މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ގުނަމުން އަންނަ ޣައްޒާއިން މިހާރު އެއްވެސް ވަރަކަށް ލިބެން ނެތް ޛަރޫރީ އެތައް އެއްޗެއްގެ ތެރެއިން އެކައްޗެވެ.

2.3 މިލިއަން މީހުންގެ ޢާބާދީއެއް އޮތް ޣައްޒާގެ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރަފަޙުގައި ތޮއްޖެހިފައި ވާއިރު، ޑައެޕަރ ނުލިބުމުގެ މައްސަލައަކީ ތުއްތު ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާ ބެލެހެއްޓުންތެރިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް އިތުރު ތަކުލީފެކެވެ.

މިހާރު މުޅިން ޑައެޕަރ ފެހުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރިހާ ވަގުތެއް ހުސްކޮށްގެން ހިންގާ ފަހާ ތަނުގެ ވެރިޔާ، ޔާސިރު އަބް ޣަރާރާ ބުނި ގޮތުގައި، 1.5 މިލިއަން މީހުން، ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރަފަޙުގައި ޑައެޕަރ އެއް ލިބެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ފައްޗަކަށް އަތުރާފައިވާ ފަހާ ފޮށިތައް ދޮށުގައި ޑައެޕަރ ފެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަންހެންވެރިން އަވަދިނެތި އުޅެމުން ދިޔަތަނާ ކައިރީގައި ހުރެ، ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަމުން ޔާސިރު ވަނީ، ރެޑީމޭޑް ޑައެޕަރގެ އަގަށް އައިސްފައިވާ ބޮޑު ބަދަލުވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. އެ އަގަކީ، މިއަދު ކައިބޮއެ ހަދާލާނެ ފަދައެއްވެސް ނެތް ޣައްޒާގެ ޢާއިލާތަކަށް އަތްފޯރާ ވަރަށް ވުރެ މާ މަތީގައި ހުރި އަގުތަކެކެވެ.

ޣައްޒާ ފިއްތާލަފަ އޮތް އޮތުމާއި މިހާރު ކުރިމަތިވެފަ މި އޮތް ޙާލަތުގަ، އެންމެ ޑައެޕަރ ބޮނޑިއެއްގެ އަގުވެސް އެބަ އަރާ 200 ޝެކްލްސްއަށް، އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 50 ނޫނީ 55 ވަރަކަށް ޑޮލަރު. 1.5 މިލިއަން މީހުން މި ތިބީ ގެދޮރު ގެއްލިފަ، ރަފަޙުގަ. މިތާ ޑައެޕަރ ކީއްކުރަން، ޛަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދަން ބޭނުންވާ އެހެން އެއްޗެއްވެސް ނެތް ބާޒާރުގައެއް. މުދާ ލިބުން އެހާ ދަތި، ލިބެން ހުތި އެއްޗެއްގެ އަގު އެހާ ބޮޑު. ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅުން، އަހަރެމެންގެ މަސައްކަތް މި އޮތީ، ޑައެޕަރ ފެހުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލު ކުރެވިފަ. މިތާ އަހަރެމެން މި ބޭނުން ކުރަނީ ކޮވިޑް-19ގަ ބޭނުން ކުރި ޕީޕީއީ. މި ފައްތަރުގަ ޑައެޕަރ ނުލިބިގެން އުފުލަން ޖެހޭ ތަކުލީފުތަކަށް ލުޔެއް މި ހޯދައިދެނީ.
ޔާސިރު އަބޫ ޣަރާރާ؛ ފަހާތަނެއް ހިންގާ މީހެއް

ޔާސިރުގެ ފަހާ ތަނުގައި ޑައެޕަރ ތައްޔާރު ކުރަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ޕީޕީއީތައް ރީސައިކަލްކޮށްގެންނެވެ. އެކަން އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތުން ޢާއިލާތަކަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ޔާސިރު އުންމީދު ކުރެއެވެ.

މި ދައްކަނީ ހަމަ އެކަނި ކުޑަކުދިންގެ ޑައެޕަރގެ ވާހަކައެއް ނޫން. ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ޑައެޕަރވެސް ހަމަ އެހެން. ނުކުޅުދޭ ކުދިންނަކީވެސް ހަމަ ޑައެޕަރ ބޭނުންވާ ކުދިން. އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނާއި، ދޮށީ ޢުމުރުގެ މި އެންމެންނަށްވެސް ޑައެޕަރ ބޭނުންވޭ، އެކަމަކު ލިބޭކަށް ނެތް. އެހާ އަގުބޮޑު. ބޭންކުތައް ހުޅުވިއަސް، ޑައެޕަރ ގަންނަން ވެއްޖެއްޔާ، އެމީހަކު އިހަށް ޖެހޭނީ ލޯނެއް ނަގަން.
ޔާސިރު އަބޫ ޣަރާރާ؛ ފަހާތަނެއް ހިންގާ މީހެއް

ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ އީނާސް އަލް-މަސްރީއަކީ ތުއްތު ތުއްތު އެއްމާބަނޑު ދެބެންނާއި، ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ދޮށީ އަންހެން ދަރިއެއްގެ މަންމައެވެ. އެ 3 ކުދިންނަށްވެސް ޑައެޕަރ ބޭނުންވެއެވެ. އެއްމާބަނޑު ދެބެންގެ ތެރެއިން އެއްކުއްޖަކު އޮތީ އެތެރެ ފެންނަ ތުނި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކުން ހަދާފައި އޮތް 'ސޯޓު ކޮޅެއް' ލައްވާފައެވެ. އެ ސޯޓުވެސް އެ ކުއްޖާއަށް ބާރެވެ. އީނަސް ސޯޓު ލައްވަމުން ދިޔަ އިރު، ޓެންޓެއްގެ ބިންމަތީގައި އޮތް އެ ކުއްޖާ ދިޔައީ ރޮމުންނެވެ.

އަހަރެންގެ ހުންނަނީ އެއްމާބަނޑު 2 ކުދިންނާއި އެއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު އަންހެން ކުއްޖެއް، 3 ކުދިންވެސް ޑައެބަރ ޖަހާ. އަހަރެން ކޮން ތާކުން އެކުދިންނަށް ޑައެޕަރ ހޯދައިދޭނީ؟ ބާޒާރަށް ގޮސް ބަލާލާއިރު، އެންމެ ބޮނޑިއަކަށްވެސް 52 ޑޮލަރު ވަރު އަރާ... އަހަރެން ކިހިނެއް އެ ވަރު ޚަރަދު ކުރާނީ؟ އެއްމާބަނޑު ދެބެންނަށް އެކަނިވެސް އެއް ބޮނޑިން ފުދޭނީ ހަފުތާއަކު. އެ ހަފުތާ ނިމުނީމަ، ދެން އިތުރު ބޮނޑިއެއް ގަންނާނީ ކިހިނެއް؟ އަހަރެންގެ ދަރިންނަށް ޑައެޕަރ ހޯދައިދޭނީ ކިހިނެއް؟ އެހެން ގޮތެއް ހޯދަން ބަލާއިރު، ހެދެން އޮތީވެސް ކޮން ގޮތެއް؟ ކޮންތާކުން ހޯދާނީ ވަކި؟ އަހަރެން އަތުގަ ފައިސާ ހުރެފަ، އިތުރު ގޮތްތަކެއް އޮތް ނަމަވެސް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟ ރަފަޙުގަ އެބަ ތިބި ވިއްޔާ 1.5 މިލިއަން މީހުން، ގެދޮރު ގެއްލިފަ.
އީނަސް އަލް-މަސްރީ؛ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މައެއް

ހާނީ ޞުބްޙްއަކީވެސް ހަމަ އެފަދަ ޙާލެއްގައި ހުރި ބައްޕައެކެވެ. އެ ބައްޕައަށްވެސް ޚިޔާރު ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް، ނިންމަން ދަތި ނިންމުމެކެވެ.

އަހަރެމެން ވަރަށް ޙާލުގަ މި އުޅެނީ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބާޒަރަށް އެބަ ދަން ޑައެޕަރ ލިބޭތޯ. އެކަމަކު ނެތް. އެހެންވެ މި ޖެހެނީ ތުއްތު ދަރިފުޅު، މި ކަހަލަ އެއްޗެހިން ނިވާ ކުރަން. އިރުކޮޅެއް ނުވެ، ހަންގަނޑު އިންފެކްޓް ވާނެ. އެކަމަށް ބޭސް ބޭނުންވާނެ، ކިހިނެއް އަހަރެމެން ވަކި ބޭސް ހޯދާނީ؟ އަހަރެންގެ ދަރިންނަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި ޑައެޕަރވެސް ހޯދައިދޭން ޖެހޭ. މިހާރު އެންމެ ޑައެޕަރގެ އަގު އުޅެނީ 2.7 ޑޮލަރަށް. ދެން ބުނެބަލަ ނިކަން، އަހަރެމެން ހޯދަން ވީ ކާނެ އެއްޗެއްތަ؟ ނޫނީ ޑައެޕަރތަ؟
ހާނީ ޞުބްޙް؛ ގެދޮރު ގެއްލިފައި ވާ ބައްޕައެއް

ޔާސިރު ފަދަ ޣައްޒާގެ ބަޠަލުންގެ ގަދަ ހިތްވަރާއި ސާބިތު ކަމަކީ، މިއަދު މުޅި ދުނިޔެވެސް ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަޚުންނާއި އުޚުތުންގެ ޙައްޤަށްޓަކައި، ޖާނާއި މާލުން ޤުރުބާން ވަމުން އެންމެ މުއްސަނދި، މަހުޖަނުންނަށްވެސް މިސާލު ދައްކަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް